Blocketbetalning

Blocketbetalning

Rockers allmänna villkor
Blocketbetalning

Senast uppdaterad december 2020

Rocker AB (publ), org nr 559046-8574, tillhandahåller en tjänst som ger privatpersoner möjlighet att erlägga och ta emot betalning på ett säkert sätt vid handel med andra privatpersoner via Blocket AB:s, org nr 556610-3429, (”Blocket”) marknadsplats (“Tjänsten”).

Tjänsten erbjuds till fysiska personer som registrerar sig hos Rocker (“Användaren” eller ”Du”) och som väljer att använda tjänsten ”Blocketbetalning” för att betala (”Köpare”) respektive ta emot betalning (”Säljare”) för varor på Blockets marknadsplats. Både Köpare och Säljare måste vara registrerade Användare för att kunna använda Tjänsten. Tjänsten är avsedd att användas av Säljare och Köpare som träffas fysiskt för att genomföra försäljning/köp av viss vara, såsom ett fordon. Tillhandahållandet av Tjänsten regleras av dessa allmänna villkor (“Villkoren”) samt de ytterligare bestämmelser som Villkoren hänvisar till.

1. Beskrivning av Tjänsten

1.1. Registrering för Tjänsten sker via länk från Blocket. Genom registreringen och användningen av Tjänsten accepterar Du att vara bunden av Villkoren med bilagor samt de ytterligare bestämmelser som Villkoren hänvisar till.

1.2. Tjänsten gäller endast för köp/försäljning av varor där Säljaren har valt att erbjuda Köpare att köpa varan med tjänsten Blocketbetalning. Tjänsten tillhandahålls endast privatpersoner.

1.3. Avtal om köp och försäljning av vara ingås mellan Köpare och Säljaren via Blockets marknadsplats. Varken Blocket eller Rocker är part i denna avtalsrelation. Tänk på att konsumentlagstiftningen inte gäller vid köp mellan privatpersoner. Detta innebär bland annat att Köparen inte har någon ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp om Köparen är missnöjd med varan. Det är därför viktigt att Säljaren beskriver varan på korrekt sätt i annonsen samt att Köparen noga undersöker varan på plats innan avtal om köp/försäljning ingås mellan parterna.

1.4. När Köpare och Säljare ingått avtal om köp respektive försäljning av varan blir Köparen skyldig att betala för varan. Köparen erbjuds olika sätt att erlägga betalning. Utbudet och tillgängligheten av dessa betalsätt kan variera från tid till annan.

2. Rockers köpar- och säljarskydd

2.1. Rockers säljar- och köparskydd gäller när du använder Tjänsten för köp av fysiska varor från annan privatperson. Köpar- och säljarskyddet omfattar inte köp av immateriella rättigheter, tjänster, byggnader och boningshus, specialtillverkade varor, samt andra liknande varor eller tjänster.

2.2. Rockers säljar- och köparskydd innebär följande:

2.2.1. Säljaren och Köparen delar inte några känsliga uppgifter, såsom bankkontonummer, med den andre parten, vid användande av Tjänsten.

2.2.2. Identiteten på Köparen och Säljaren verifieras av Rocker genom BankID när Tjänsten används.

3. Betalningsvillkor för Köparen

Faktura

3.1. För att handla mot faktura måste Köparen ange sitt personnummer. Fakturans betalningsvillkor är 7 dagar om inte annat anges vid köptillfället. Fakturan kommer att skickas till den e-postadress Du angav i samband med att köpet genomfördes. För att betala mot faktura måste Du ha fyllt 20 år och vara folkbokförd i Sverige, samt godkännas i den kreditprövning som Rocker, eller den kreditgivare som Rocker samarbetar med, utför.

3.2. Vid försenad betalning av fakturan skickas en betalningspåminnelse. Du blir då även skyldig att betala en påminnelseavgift till Rocker om 60 kronor. Rocker, eller den kreditgivare som Rocker samarbetar med, har även rätt att debitera dröjsmålsränta. Om betalning inte sker trots betalningspåminnelse lämnas ärendet till inkasso där lagstadgad inkassoavgift om 180 kronor tillkommer.

3.3. När Du får Din faktura kan Du erbjudas möjligheten att erhålla en kredit upp till det avtalade priset på varan. För att ha möjlighet att erhålla en kredit måste Du ha fyllt 20 år, vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning Rocker, eller den kreditgivare Rocker samarbetar med, utför. Vidare måste du erlägga betalning med det belopp, och inom den tid, som anges på fakturan, för att kunna erhålla krediten.

3.4. Närmare information om de regler som gäller för faktura och kredit hittar Du i Rockers Villkor för faktura och kredit.

Direktbetalning

3.5 Om Du vill direktbetala ditt köp genomför Du betalning via Trustly eller Swish i samband med att köpet genomförs.

3.6. Din betalning mottas av Rocker som håller pengarna för Din räkning till dess att köpet har genomförts. Direkt därefter utbetalas pengarna till säljaren.

3.7. Om transaktionen avbryts innan köpet genomförts kommer dina pengar att återbetalas till dig genom att Rocker genomför en återbetalning till ditt bankkonto via Trustly/Swish eller på annat motsvarande sätt.

3.8. Om det på grund av tekniskt fel eller av annan anledning genomförs en utbetalning till säljaren via Trustly, utan att motsvarande belopp dragits från Ditt bankkonto, är du skyldig att ersätta Rocker med ett det belopp motsvarande vad som utbetalats till säljaren för din räkning.

4. Kundservice

4.1. Om Du har frågor rörande Tjänsten kan Du vända Dig till Rockers kundservice.

5. Användning av Tjänsten m.m.

5.1. Du får bara använda Tjänsten på avsett sätt för att genomföra köp respektive försäljning av vara och i enlighet med de gällande Villkoren. Rocker förbehåller sig rätten att blockera Dig från att använda Tjänsten om Du inte följer Villkoren.

5.2. Du är skyldig att följa Rockers vid var tid gällande rutiner och instruktioner i fråga om säkerhet. Du förbinder dig att förvara Dina inloggningsuppgifter på ett säkert och betryggande sätt, så att dessa inte kommer i orätta händer. Uppgifterna är personliga och får inte användas av annan än Dig. Du ska snarast meddela Rocker om det finns anledning att tro att någon annan person fått tillgång till eller kännedom om uppgifterna.

5.3. Du ska hålla Rocker skadeslöst vid eventuella krav från tredje man (inklusive annan Användare) gentemot Rocker till följd av Din användning av Tjänsten i strid med dessa Villkor eller gällande lag.

6. Försäkran

6.1. Uppgifterna som Du lämnar vid registrering ska vara kompletta och korrekta. Du är skyldig att fortlöpande och utan dröjsmål underrätta Rocker om det sker ändringar i de uppgifter som Du lämnat vid registrering, inklusive ändring av e-post.

6.2. Du försäkrar att Du är behörig att ingå avtal om användande av Tjänsten och inte behöver annans (målsman, god man, etc.) godkännande.

7. Behandling av personuppgifter

7.1. När Du använder Tjänsten behandlar Rocker Dina personuppgifter. Det sker bland annat för att Rocker ska kunna tillhandahålla Tjänsten, för att förenkla och förbättra Tjänsten, i syfte att säkerställa Din identitet, göra kreditbedömningar, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av Tjänsten och kringtjänster, utföra kundanalyser och kreditbedömningar, för marknadsföringsändamål, och för att uppfylla gällande lagkrav.

7.2. I Rockers personuppgiftspolicy framgår hur Rocker samlar in och använder Dina personuppgifter. Den beskriver också Dina rättigheter gentemot Rocker och hur Du kan göra Dina rättigheter gällande.

7.3. I Rockers personuppgiftspolicy finns också uppgifter om hur Rocker använder sig av cookies och annan tillfällig lagring av uppgifter.

8. Tillgänglighet m.m.

8.1. Rocker lämnar inga garantier gällande Tjänstens funktion eller tillgänglighet. Rocker garanterar inte kontinuerlig eller oavbruten tillgång till Tjänsten. Du är medveten om att Tjänsten, från tid till annan, kan komma att göras otillgänglig med anledning av planerade och oplanerade driftstopp, för nödvändig service och underhåll.

9. Force majeure

9.1. Part som inte kan fullgöra sina åtaganden på grund av omständigheter som part inte råder över eller annars rimligen kunnat förutse och under förutsättning att part inte förfarit vårdslöst, är befriad från skadestånd och andra påföljder. Att ett åtagande inte kan fullgöras är ursäktligt om det hindrats av en omständighet som legat utanför parts kontroll och som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

10. Uppsägning

10.1. Avtalet mellan Dig och Rocker avseende Tjänsten kan sägas upp av endera part med omedelbar verkan. Villkoren fortsätter dock att gälla för eventuella pågående köp/försäljningar till dess dessa avslutats.

11. Ansvarsbegränsning

11.1. Rocker ersätter Dig endast för styrkta och skäliga direkta kostnader som uppkommit vid användandet av Tjänsten som en direkt följd av grov vårdslöshet från Rockers sida. Du har inte någon rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t ex utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador om inte Rocker agerat med uppsåt.

12. Meddelanden

12.1. Meddelande till Rocker skickas till support@rocker.com. Rocker skickar meddelanden till Dig på den e-post som Du senast registrerat hos Rocker. Meddelande som skickas på detta sätt ska anses ha kommit mottagaren tillhanda senast vardagen efter att meddelandet skickats.

13. Ändring av Tjänsten och Villkoren

13.1. Rocker förbehåller sig rätten att ändra och utveckla Tjänsten.

13.2. Villkoren gäller tills vidare. Rocker äger rätt att ändra Villkoren. Rocker kommer att informera om förändringar i Villkoren innan de träder i kraft.

14. Immateriella rättigheter

14.1. Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsten tillhör Rocker eller tredje man med vilken Rocker samarbetar, och får inte användas av Dig utöver vad som krävs för Tjänstens nyttjande enligt gällande Villkor.

15. Tillämplig lag, tvister och klagomål

15.1. Om du har synpunkter på eller är missnöjd med Tjänsten, eller på det bemötande du har fått av oss, ska du kontakta klagomålsansvarig hos Rocker på email klagomal@rocker.com eller postadress Klagomålsansvarig, Rocker AB (publ), Flaggan 1115, 116 74 Stockholm.

15.2. Vi försöker besvara och hantera klagomål så snart som möjligt och lovar att vi kontaktar dig inom 14 dagar. 

15.3. Om du inte skulle vara nöjd med Rockers hantering av ditt klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (hemsida www.arn.se och postadress Box 174, 101 23 Stockholm) samt Konsumenternas bank- och finansbyrå (hemsida www.konsumenternas.se och postadress Box 24215, 104 51 Stockholm).

15.4. Svensk rätt tillämpas på detta avtal och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.

Kontakt

Vi finns här för dig

Chatta, mejla eller ring så hjälper vi dig. Kundservice 24 timmar om dagen.