Faktura / Delbetalning

Faktura / Delbetalning

Allmänna villkor
Faktura/Delbetalning

(senast ändrad april 2021)

  1. PARTERVid betalning med faktura eller delbetalning ingås ett kreditavtal mellan Rocker AB (publ) med varumärket Rocker (”Rocker” eller ”vi”) som kreditgivare och dig som kredittagare (”Kredittagaren” eller ”du”). Dessa allmänna villkor utgör kompletterande bestämmelser till kreditavtalet.

2. GRUNDLÄGGANDE KRAV

För att ingå ett avtal om kredit måste du vara 18 år, ha ett svenskt personnummer och en folkbokföringsadress i Sverige som inte är en postbox, postfack eller liknande som innebär att du får brev genom poste restante.

3. FAKTURA

För betalning med faktura tillämpas endast bestämmelserna i punkterna 1, 2, 3, 8, 10 och 13 i dessa allmänna villkor. Rocker tar inte ut någon ränta eller avgifter vid betalning med faktura om betalning sker inom 14 dagar för Blocketpaketet och inom 7 dagar för Blocketbetalning. Om du väljer att omvandla fakturan till en delbetalning i enlighet med de anvisningar som framgår på fakturan gäller samtliga bestämmelser i dessa allmänna villkor.

4. KREDITPRÖVNING

När du ansöker om att betala med faktura eller delbetalning genomför vi en sedvanlig kreditprövning för att säkerställa att du har möjlighet att betala tillbaka krediten. Vi har rätt att neka den sökta krediten eller begränsa storleken på det begärda kreditbeloppet. Om en sökt kredit nekas har du rätt att erhålla information om grunderna till avslaget. Om avslaget beror på uppgifter i en extern databas kommer vi underrätta dig om uppgifterna och vilken databas som använts.

5. VILLKOR FÖR DELBETALNING

Betalningsvillkor 1/36 av fakturabeloppet erläggs per månad. Följande villkor gäller utifrån köpesumma.

Köpesumma Startavgift Månadsavgift Ränta
1 000 - 1 999 89 9 0%
2 000 - 2 999 149 19 0%
3 000 - 3 999 198 29 0%
4 000 - 4 999 249 29 4,95%
5 000 - 7 499 249 29 9,95%
7 500 - 9 999 298 29 14,95%
10 000 - 20 000 398 29 14,95%

Du kan kontakta Rockers kundservice för att kostnadsfritt få en sammanställning som visar när kapital, ränta och avgifter ska betalas. Kontaktuppgifterna framgår nedan.
Villkoren för delbetalning framgår även av Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI) som du har möjlighet att ta del av innan kreditavtalet ingås. SEKKI bifogas dessa allmänna villkor och finns tillgänglig på https://rocker.com/sekki/delbetalning-blocket.

6. ÄNDRING AV VILLKOREN

Räntesatsen får ändras till din nackdel endast i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för oss eller andra kostnadsökningar som vi inte skäligen kunde förutse när kreditavtalet ingicks. Vi genomför ränteändringar på samma sätt till din förmån som till din nackdel. Uppläggningsavgift och administrationsavgift avser kostnader som vi har med anledning av krediten. Dessa avgifter kan komma att förändras till din nackdel under kredittiden endast om det kan motiveras av att kostnaderna har ökat. Vi kommer att underrätta dig om förändringar av räntan eller avgifterna innan de börjar gälla. Vi kommer då också upplysa dig om hur dina betalningar med anledning av krediten påverkas av ändringen.

7. BETALNING

Rocker skickar varje månad en faktura till dig. Fakturan innehåller information om den totala skulden, krediträntan, de avgifter som tillämpats samt det belopp som du är skyldig att betala den aktuella månaden. När du betalar fakturan kommer vi avräkna betalningen i följande ordning; ränta, avgifter och amortering.
Du kan när som helst säga upp krediten till betalning i förtid genom att betala den utestående skulden inklusive upplupen ränta och eventuella kostnader.

8. DRÖJSMÅL

Om du är sen med betalning har vi rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Dröjsmålsräntan löper till dess du betalat hela det belopp du är i dröjsmål med. Om du är sen med betalning riskerar du även att bli skyldig att betala avgifter för påminnelse (60 kr) och inkasso (180 kr).

9. UPPSÄGNING TILL FÖRTIDA BETALNING

Vi har i följande fall rätt att säga upp krediten till förtida betalning. a) Du är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordran. b) Du är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. c) Du är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen. d) Det står klart att du genom att avvika, skaffa undan egendom eller annat beteende undandrar sig att betala sin skuld. Vid uppsägning enligt punkten a-c gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då uppsägningen kommer dig tillhanda. Om du före utgången av uppsägningstiden betalar det belopp som förfallit inklusive dröjsmålsränta genomförs inte uppsägningen av krediten. Någon uppsägningstid gäller inte vid uppsägning enligt punkten d.

10. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vår behandling av dina personuppgifter framgår närmare av vår personuppgiftspolicy.

11. ÅNGERRÄTT

Du har rätt att ångra ett ingånget kreditavtal genom att lämna ett meddelande om det till oss inom 14 dagar från att avtalet ingicks. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan. Om du ångrar kreditavtalet ska du ska snarast och senast inom 30 dagar betala utestående skuld, inklusive upplupen ränta. Kontakta gärna vår kundtjänst för besked om den aktuella skulden inklusive upplupen ränta.

12. BEGRÄNSNING AV ROCKERS ANSVAR

Rocker ska inte ansvara, eller vara skadeståndsskyldig, för någon brist eller försening avseende våra åtaganden enligt dessa villkor eller kreditavtalet om bristen eller förseningen beror på omständighet som är utom vår kontroll. Exempel på omständighet utom vår kontroll är, eldsvåda, översvämning eller annan naturkatastrof, krigshändelse, terroristattack, strejk, avbrott i allmänna kommunikationsmedel, olycka, explosion, oroligheter, lagbud eller myndighetsåtgärd. Rocker ansvarar inte i något fall för indirekta skador som drabbat dig på grund av kreditgivningen.

13. KLAGOMÅL/TVIST

Svensk lag och svensk domstol är behörig att lösa en eventuell tvist i anledning av krediten. Klagomål kan lämnas till Rocker via epost kundservice@rocker.com eller på telefon 020-700 700. Klagomål kan även lämnas skriftligt till Klagomålsansvarig, Rocker AB (publ), Flaggan 1115, 116 74 Stockholm. Vi försöker besvara och hantera klagomål så snart som möjligt och lovar att vi kontaktar dig inom 14 dagar.
Om du inte skulle vara nöjd med vår hantering av ditt klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm) samt Konsumenternas bank- och finansbyrå (www.konsumenternas.se, postadress Box 24215, 104 51 Stockholm). Svensk lag ska tillämpas och en eventuell tvist ska prövas av svensk domstol.

14. KONTAKTUPPGIFTER MM

Rocker AB (publ), organisationsnummer 559046-8574, Flaggan 1115, 116 74 Stockholm, med varumärket Rocker, är ett betalningsinstitut som står under Finansinspektionens (Box 7821, 103 97 Stockholm) och Konsumentverkets (Box 48, 651 02 Karlstad) tillsyn. Du kan kontakta Rocker på adressen ovan samt på telefon 020-700 700. Du kan även chatta med vår kundservice på Facebook.

Kontakt

Vi finns här för dig

Chatta, mejla eller ring så hjälper vi dig.