Allmänna villkor
Faktura/kredit – Blocketbetalning 1. PARTER

  Vid betalning med faktura eller vid erhållande av en kredit (blancokredit) ingås ett kreditavtal mellan Rocker AB (”Rocker” eller ”vi”) som kreditgivare och dig som kredittagare (”Kredittagaren” eller ”du”). Dessa allmänna villkor utgör kompletterande bestämmelser till kreditavtalet.
  Om du väljer att ingå ett avtal om kredit för att finansiera hela köpet tillämpas även de särskilda villkor gällande lånbelopp, avbetalningstid samt kreditränta som du godkände i samband med att du ansökte om krediten.
  Samtliga fordringar som Rocker får på dig som Kredittagare till följd av att du väljer att betala med faktura eller kredit överlåts till Erik Penser Bank AB (publ) (”EPB”). Betalning med befriande verkan kan då endast ske till EPB.

 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV

  För att ingå ett avtal om kredit måste du vara 20 år, ha ett svenskt personnummer och en folkbokföringsadress i Sverige som inte är en postbox, postfack eller liknande som innebär att du får brev genom poste restante.

 3. SÄRSKILDA KRAV FÖR BLANCOKREDIT

  För att kunna erhålla en kredit måste du ha rätt att ingå ett avtal med oss (rättshandlingsförmåga). Du måste vidare ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad du åtar dig enligt avtalet med oss och du kommer därför genomgå en sedvanlig kreditprövning innan krediten kan beviljas. Rocker har rätt att ensidigt besluta om en sökande ska erhålla en kredit. Om du inte beviljas en kredit har du rätt att få information om orsaken till det.
  Genom att ansöka om en kredit samtycker du till att Rocker har rätt att genomföra de åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att säkerställa att dina angivna uppgifter är korrekta. Du är införstådd med och samtycker till att Rocker har rätt att verifiera dina lämnade inkomstuppgifter genom att kontakta din arbetsgivare, om nödvändigt. Rocker har rätt att avslå en kreditansökan om Rocker anser att det föreligger misstanke om att dina angivna uppgifter inte är korrekta, eller det av någon annan anledning finns anledning att tro att du avser att på något sätt missbruka tjänsten.
  Krediten erhålls genom att du gör en betalning av visst belopp och inom den tid som anges på den faktura du erhåller efter genomfört köp med tjänsten Blocketbetalning.
  Kreditavtalet börjar gälla mellan dig och Rocker efter att du godkänt avtalet genom en elektronisk signatur eller på annat motsvarande sätt och Rocker – efter genomförda kontroller av dina lämnade uppgifter med mera – därefter har godkänt din ansökan om kredit. Genom godkännandet av avtalet intygar du att du har läst och accepterat villkoren. Kreditavtalet upphör att gälla när samtliga förpliktelser enligt avtalet har fullgjorts.

 4. FAKTURA

  För betalning med faktura tillämpas endast bestämmelserna i punkterna 1, 2, 7 och 10 – 15 i dessa allmänna villkor. Rocker tar inte ut någon ränta eller avgifter vid betalning med faktura om betalning sker inom 14 dagar.
  Om du inte erlägger full betalning enligt fakturan omvandlas den till en blancokredit på hela det utestående beloppet. Samtliga bestämmelser i dessa allmänna villkor gäller för sådana krediter.

 5. BETALNING M.M.

  Krediten är ett annuitetslån utan säkerhet och som löper med rörlig ränta, vilket innebär att du ska avbetala på krediten samt erlägga ränta i lika annuiteter på angivna förfallodagar under hela kreditens löptid.
  Rocker har rätt att ändra storleken på kommande annuiteter om räntan förändras eller om du får möjlighet att utnyttja en räntefri månad eller att förändra återbetalningstiden på krediten. Återbetalningstiden och/eller storleken på kommande annuiteter kan även komma att förändras om eventuella avgifter åläggs dig, såsom påminnelseavgifter, förseningsavgifter, eller om dröjsmålsränta tillkommer.
  Du ska erlägga betalning i enlighet med de inbetalningskort du erhåller per e-post. Skyldigheten att erlägga betalning enligt avtalet gäller även om du inte skulle erhålla ett inbetalningskort, av någon anledning. Betalningen ska vara Rocker tillhanda senast den 26:e varje månad, om 26:e infaller på helgdag så ska betalning vara Rocker tillhanda senast nästkommande vardag. Om ränta och avgift för den aktuella perioden inte betalas innan förfallodagen skall dessa läggas till kapitalskulden. Belopp som du erlägger för avräkning på viss fordran får Rocker inte välja att avräkna på annan skuld du har.
  Rocker har rätt, men inte skyldighet, att erbjuda dig en eller flera betalningsfria månader. En betalningsfri månad innebär att ränta samt eventuella avgifter enligt avtalet debiteras dig men att storleken på kommande annuiteter höjs och/eller återbetalningstiden på krediten förlängs på så vis att du inte behöver erlägga någon betalning till Rocker den aktuella månaden.

 6. RÄNTA

  För krediten är du skyldig att erlägga en rörlig ränta vilken vid var tid framgår på www.rocker.com. Den rörliga räntan utgår från en referensränta med tillägg av viss procentenhet. Referensräntan utgörs av Riksbankens vid var tid gällande reporänta.
  Rocker har rätt att ändra räntesatsen. En sådan ändring får ske till din nackdel endast i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för Rocker eller andra kostnadsökningar som Rocker inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks, samt med anledning av ändringar i referensräntan.
  Rocker ska underrätta dig om en ränteändring innan den börjar gälla. Underrättelsen ska skickas per e-post och ska innehålla en upplysning om hur dina betalningar med anledning av krediten påverkas av ränteändringen.
  Beror en ränteändring enbart på en ändring i referensräntan ska Rocker istället underrätta dig periodvis i samband med att den nya referensräntan har offentliggjorts och är tillgänglig hos Rocker på www.rocker.se.

 7. DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH AVGIFTER M.M.

  Om du inte betalar tillbaka hela eller del av krediten i tid i enlighet med avtalet har Rocker rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att betalning sker. Dröjsmålsränta utgår med ett belopp motsvarande krediträntan som framgår av vår Standardiserade Europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI).
  Vid utebliven betalning har Rocker rätt att ta ut en påminnelseavgift. För närvarande är påminnelseavgiften 60 kr per utsänd påminnelse om utebliven betalning.
  Rocker har rätt att ta ut en startavgift om 398 kr i samband med ansökan om och beviljandet av en kredit. Startavgiften kommer att läggas till på det sökta kreditbeloppet och Du är införstådd med att startavgiften därmed kommer att utgöra en del av det totala lånebeloppet.

 8. UPPSÄGNING AV KREDITEN M.M.

  Om du inte erlägger betalning i enlighet med avtalet har Rocker rätt att säga upp krediten i förtid och kräva återbetalning av det utestående kapitalbeloppet samt ränta och eventuella avgifter. En sådan uppsägning får ske under följande förutsättningar.
  Du är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 procent av kreditfordran. Du är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. Du är på något annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalning. Som väsentligt dröjsmål med betalning avses tre eller fler uteblivna betalningar i följd.
  Om Rocker vill få betalt i förtid enligt ovan gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då Rocker sänder ett meddelande om uppsägningen till dig. Om Rocker inte sänder ett meddelande om uppsägning till dig ska uppsägningstiden istället räknas från den dag uppsägningen kommer dig tillhanda på annat sätt.
  Om Rocker krävt betalning i förtid enligt ovan är du ändå inte skyldig att betala i förtid om du före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Om du på sådant sätt en gång tidigare har befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte denna möjlighet igen.
  Rocker har även rätt att säga upp krediten i förtid och kräva återbetalning av det utestående kapitalbeloppet samt ränta och eventuella avgifter om det står klart att du genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar dig att betala sin skuld. Vid en sådan uppsägning gäller ingen uppsägningstid. Du är dock inte skyldig att betala skulden i förtid om du omedelbart ställer en godtagbar säkerhet för skulden.
  Rocker har rätt att vidta inkassoåtgärder om du inte erlägger betalning i tid. Sådana åtgärder kan medföra att inkassoavgifter kan komma att debiteras dig i enlighet med gällande lagstiftning och i enlighet med vår Standardiserade Europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI).

 9. ÅNGERRÄTT OCH FÖRTIDSINLÖSEN

  Du har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts genom att skicka ett meddelande om detta till Rocker. Du ska därefter snarast och senast inom 30 dagar efter det att du skickade sådant meddelande betala tillbaka det utlånade beloppet som erhållits samt upplupen ränta, räknat från och med den dag då du fick tillgång till krediten till och med den dag då krediten återbetalas.
  Du har rätt att när som helst betala hela eller delar av krediten i förtid.

 10. MEDDELANDEN M.M.

  Rocker ska kommunicera med dig genom att skicka meddelanden till din e-postadress, ditt mobiltelefonnummer eller din bostadsadress. Meddelanden som sänds till din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer ska anses ha nått dig samma dag som meddelandet skickades. Meddelanden som sänds till din bostadsadress ska anses ha nått dig senast fem dagar efter avsändandet.
  Du kan kommunicera med Rocker genom att skicka meddelanden via e-post till kundservice@bynk.se eller per brev till Rocker AB, Flaggan 1115, 116 74, Stockholm.

 11. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

  Rocker har inget ansvar för indirekta skador som eventuellt uppstår hos dig. Rocker är inte heller ansvarigt för skada som beror på svensk eller utländsk lag eller annan föreskrift, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krig, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet (force majeure). Skada som uppkommit i andra fall hos dig ersätts endast om Rocker anses ha handlat grovt oaktsamt eller uppsåtligt.
  Rocker är inte ansvarig för eventuell skada som kan uppkomma hos dig med anledning av störningar i driften av posttjänster eller andra kommunikationsmedel eller teknisk utrustning som används av Rocker.

 12. ÄNDRING AV VILLKOR

  Rocker ska underrätta dig om materiella (väsentliga) ändringar i dessa allmänna villkor minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Om du inte godkänner ändringarna har du rätt att betala hela krediten i förtid och säga upp avtalet genom att skickade meddelande om detta till Rocker. Om du inte säger upp avtalet anses du ha godkänt de aktuella ändringarna.

 13. ÖVERLÅTELSE AV KREDITAVTAL ELLER FORDRAN

  Rocker har rätt att överlåta eller pantsätta kreditavtalet eller fordran som uppkommit med anledning av avtalet till tredje man. Om så har skett, underrättas du i avtalet eller i ett senare meddelande om hur och till vem betalning avseende krediten måste göras för att kunna ske med befriande verkan. Vid överlåtelse av fordran har du i övrigt kvar de rättigheter och skyldigheter i förhållande till Rocker som framgår av avtalet. Du har inte rätt att överlåta hela kreditavtalet eller några rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet till någon annan.

 14. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

  Rocker behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Behandlingen av personuppgifter framgår närmare och regleras av Rocker personuppgiftspolicy, se personuppgiftspolicy.

 15. KLAGOMÅL OCH TVISTER MM

  Om du har synpunkter eller är missnöjd med någon tjänst Rocker tillhandahåller, eller på det bemötande du har fått av oss, ska du kontakta klagomålsansvarig på email klagomal@rocker.com eller postadress Klagomålsansvarig, Rocker AB, Flaggan 1115, 116 74 Stockholm.
  Vi försöker besvara och hantera klagomål så snart som möjligt och lovar att vi kontaktar dig inom 14 dagar.
  Om du inte skulle vara nöjd med vår hantering av ditt klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (hemsida www.arn.se och postadress Box 174, 101 23 Stockholm) samt Konsumenternas bank- och finansbyrå (hemsida www.konsumenternas.se och postadress Box 24215, 104 51 Stockholm).
  Svensk lag är tillämplig på avtalet och en eventuell tvist ska prövas av svensk domstol.