Rockers allmänna villkor

Rockers allmänna villkor

Genom att använda våra tjänster accepterar du Rockers allmänna villkor.

Allmänna villkor för Rockerkortet VIKTIG INFORMATION: Läs detta avtal noga innan du aktiverar ditt konto. Detta avtal träder i kraft och blir bindande när du aktiverar eller börjar använda ditt kort och under hela kortets giltighetstid.

 1. Definitioner och tolkning: Konto Det elektroniska kontot som hör samman med ditt kort. Avtal Dessa allmänna villkor avseende användningen av ditt/dina kort. Villkoren kan komma att ändras över tid. Tillämplig lag

  Tillämplig lag (inklusive men inte begränsat till lokala lagar för de jurisdiktioner där kortet tillhandahålls och programmet bedrivs), författning, lagstadgat instrument, förordning, reglering, föreskrift, order, vägledning, policy, instruktion eller krav stipulerat av tillämplig tillsynsmyndighet, eller tolkning utfärdad eller publicerad av tillsynsmyndighet, order utfärdad av domstol som har jurisdiktion över en part, eller tillämpliga föreskrifter eller krav för något system relaterat till utfärdande, försäljning, auktorisering eller användning av kort och/eller tjänster som tillhandahålls inom ramen för detta avtal eller annan föreskrift som bedöms som tillämplig av TPML. Tillgängligt Saldo Värdet av ej spenderade penningmedel på ditt konto som finns tillgängligt att använda. Bankdag Måndag till fredag mellan klockan 9.00 och 17.00 CET, med undantag för helgdagar på Malta. Kort Ett förbetalt kort som har utfärdats till dig i enlighet med detta avtal. Kundservice Kontaktcentret dit du vänder dig med frågor om ditt kort eller konto. Du kan kontakta kundservice genom att: i. ringa 020 700 700; ii. skicka ett e-postmeddelande till support@rocker.com från den e-postadress som är registrerad för ditt konto, eller iii. skriva till Rocker AB, Flaggan 1115, 116 74 Stockholm. EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Sista Giltighets-datum Det sista giltighetsdatum som står på ditt kort. Avgift Alla avgifter som du är skyldig att betala enligt avgifts- och begränsningsplanen. Avgifts- och Begränsnings-plan Planen som finns i detta avtal och som utgör en del av detta avtal. KYC Betyder ”Know Your Customer” (känn din kund) och utgör vår verifiering av dina personuppgifter. Handlare En återförsäljare eller annan person som tar emot elektroniska pengar. Person-uppgifter Registrerade personliga identitetsuppgifter relaterade till användningen av ditt kort och konto, inklusive (men inte begränsat till): namn, födelsedatum, hemadress, e-postadress och telefonnummer (fast och/eller mobil). All information kring vilka personuppgifter vi behandlar finns angivna i vår integritetspolicy. PIN Personal Identification Number (PIN-kod), det vill säga säkerhetsnumret som tillhandahålls för att användas med ditt kort. Program-förvaltare Rocker (”Rocker AB (publ)”) med organisationsnummer 559046-8574 och företagsadress Flaggan 1115, 116 74 Stockholm. Tillsyns-myndighet

  I enlighet med kontexten; system och/eller tillsynsmyndighet som har jurisdiktion över utfärdaren eller programförvaltaren när det gäller utfärdande, marknadsföring, försäljning, auktorisering eller användning av kort, program eller tjänster som tillhandahålls inom ramen för detta avtal, inklusive men inte begränsat till Malta Financial Services Authority. Rocker-appen

  Mobilapplikationen från Rocker där du får åtkomst till ditt konto, kan utföra kontorelaterade aktiviteter och visa kort- och transaktionsrelaterad information.

System Mastercard eller Visa som tillämpligt och som visas på ditt kort; Mastercard är ett registrerat varumärke hos Mastercard International Incorporated. Visa är ett registrerat varumärke hos Visa International. Transaktion Användningen av ditt kort för att genomföra (i) en betalning eller ett inköp av varor eller tjänster från en handlare där betalningen genomförs (som helhet eller delvis) genom användningen av ditt kort, inklusive betalningar över internet, beställning via telefon eller e-post eller (ii) ett kontantuttag som genomförs från en bankomat eller bank med ditt kort. Användar-namn och lösenord Inloggningsuppgifter som du väljer för få tillgång till ditt konto. vi, oss eller vår Transact Payments Malta Limited (”TPML”) är ett företag med säte på Malta med företagsadress Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN 1914, registreringsnummer C91879, och godkänt av Malta Financial Services Authority som ett institut för elektroniska pengar eller programförvaltare som agerar å dess vägnar. du eller din Du, den person som har ingått detta avtal med oss genom din användning av kortet och/eller kontot och alla personer som du har godkänt för att använda kort i enlighet med detta avtal.

 1. Ditt Avtal, Kort och Konto 2.1. Ditt Kort har utfärdats av oss i enlighet med en licens från Systemet, och dina rättigheter och skyldigheter avseende användning av Kortet är underställda detta Avtal. 2.2. Du kan när som helst ladda ned den senaste versionen av detta Avtal från Rocker-appen och från webbplatsen och/eller be om en papperskopia från Kundservice. 2.3. Ditt Kort är en produkt av elektroniska pengar; det är inte en kredit, ett laddkort eller bankkort eller på något sätt kopplat till ditt bankkonto. 2.4. Det är inte tillåtet att sälja Kortet.
 2. Aktivering av ditt Kort 3.1. För att ansöka om och använda ett kort måste du vara minst 18 år och bosatt i Sverige. 3.2. Du kan erhålla ett kort genom att ladda ned Rocker-appen. 3.3. För att aktivera Kortet måste du logga in i Rocker-appen och följa instruktionerna som guidar dig genom aktiveringsproceduren. Din PIN-kod tillhandahålls via Rocker-appen. 3.4. Förutsatt att vi har kunnat slutföra KYC kommer du att få en bekräftelse på aktiveringen via e-post eller i Rocker-appen, och kommer då att kunna använda Kortet. 3.5. Oavsett antalet kort eller korttyp, får du endast inneha ett Konto där ditt Tillgängliga Saldo finns. Om vi upptäcker att du har mer än ett Konto, kan vi spärra ditt Kort och avsluta detta Avtal. 3.6. När du aktiverar ditt Kort erbjuds du alternativet att lägga till ditt Kort i en digital plånbok, förutsatt att digital plånbok finns tillgängligt.
 3. Personuppgifter 4.1. När Transaktioner genomförs på internet kan vissa webbplatser kräva att du anger dina Personuppgifter. Om så är fallet ska du ange de senaste Personuppgifterna som du har lämnat till oss. 4.2. Du måste meddela oss om eventuella förändringar i dina Personuppgifter så snart som möjligt genom att kontakta Kundservice eller uppdatera informationen i Rocker-appen. Du kommer att hållas ansvarig för eventuell förlust som uppstår på grund av underlåtenhet att delge oss förändringar i dina Personuppgifter som ett resultat av oskäligt dröjsmål, grov oaktsamhet eller bedrägeri. Vi kommer att behöva verifiera dina nya Personuppgifter och kan komma att efterfråga relevant KYC-information/-dokumentation. 4.3. Vi förbehåller oss rätten att när som helst bekräfta dina Personuppgifter (genom att till exempel efterfråga relevanta originaldokument) inklusive i syfte att förhindra bedrägeri och/eller penningtvätt. Därutöver ger du oss befogenhet att, vid tidpunkten för din ansökan eller när som helst i framtiden, genomföra elektroniska kontroller för att verifiera din identitet i relation till ditt Konto, antingen direkt eller genom relevant tredje part.
 4. Användning av ditt Kort 5.1. Penningmedel kan tillföras ditt Konto genom betalkort, kreditkort eller banköverföring. TPML tar inget ansvar för penningmedel som inte har laddats på Kortet och tillhandahåller inga tjänster för att ladda penningmedel på Kortet. Information om att ladda penningmedel hittar du i Rocker-appen och på www.rocker.com.
  5.2. Vi förbehåller oss rätten att när som helst efterfråga KYC-dokument och verifiering av källan för dina penningmedel. 5.3. Om tillämpligt har du möjligheten att överföra ditt Tillgängliga Saldo eller del av ditt saldo från ditt Kort eller Konto till andra Konton hos oss (dvs. en ”Saldoöverföring”). Om du begär en överföring från ditt Konto till en annan persons konto kommer det begärda beloppet att dras från ditt Konto och sättas in på den andra personens konto i enlighet med dina instruktioner. En avgift för Saldoöverföring kan förekomma för en sådan transaktion. 5.4. Din användning av Kortet debiteras via avgifterna som anges i Avgifts- och Begränsningsplanen, som dras av från det Tillgängliga Saldot. 5.5. Om inget annat har meddelats kan du använda Kortet hos alla Handlare som accepterar de System det är kopplat till för att genomföra Transaktioner. 5.6. Du måste alltid säkerställa att du har tillräckligt Tillgängligt Saldo för varje Transaktion som du auktoriserar (inklusive mervärdesskatt och andra skatter, tullar och tillämpliga avgifter). Vissa Handlare tillåter inte att du kombinerar användningen av ditt Kort med andra betalningsmetoder om det Tillgängliga Saldot inte räcker för att betala för en Transaktion. 5.7. Om en Transaktion av någon anledning genomförs men beloppet överstiger det Tillgängliga Saldot, måste du omedelbart betala underskottet till oss. Om detta inte sker efter att du har fått ett meddelande från oss, så förbehåller vi oss rätten att vidta alla nödvändiga åtgärder, inklusive rättsliga åtgärder, för att inkassera detta underskott. 5.8. Det finns vissa omständigheter när en Handlare kan kräva att du har ett högre Tillgängligt Saldo än värdet på den Transaktion du vill genomföra, men du kommer endast att debiteras för det verkliga och slutliga värdet på Transaktionen. Handlare kan kräva detta då de kan behöva ha tillgång till mer medel än du initialt planerat att förbruka, till exempel vid bokning av hotell eller hyrbilar. I de fall en Handlare har förhandsauktorisation till ditt Kort, kommer du inte att ha tillgång till relevanta medel förrän Transaktionen är slutförd eller, om tidigare, upp till en period om 30 dagar. Vi kommer endast att spärra tillgången till den exakta summa medel som du har auktoriserat. 5.9. Ditt Kort kan inte användas där Handlare inte kan nå online-auktorisering för att säkerställa att du har Tillgängligt Saldo för Transaktionen (till exempel, Transaktioner som görs på tåg, båt, flyg etc.). Vi tar inget ansvar om en Handlare inte godtar betalningar med Kortet. 5.10. Du får inte använda Kortet för · speltransaktioner; eller · köp av kryptovaluta, resecheckar eller valutaväxling; eller · vuxenunderhållning, dating- eller eskorttjänster; eller illegala syften, inklusive köp av varor och tjänster som är förbjudna enligt Tillämplig lag.
 5. Auktorisera Transaktioner 6.1. Du behöver ge ditt samtycke till varje Transaktion så att vi kan kontrollera att den är äkta genom att, om tillämpligt, a) använda din PIN-kod eller annan personlig säkerhetskod; b) skriva under en inköpsverifikation; c) tillhandahålla Kortuppgifter och/eller tillhandahålla andra Person- och/eller Kortuppgifter; eller d) placera ditt Kort nära en kortterminal för kontaktlös betalning. När du har givit samtycke till Transaktionen anses den vara auktoriserad. 6.2. Tiden för mottagande av en transaktionsorder är när vi erhåller den. Om en transaktionsorder tas emot efter klockan 16 en Bankdag, så anses den mottagen nästa Bankdag. 6.3. När en Transaktion har auktoriserats av dig och mottagits av oss kan den inte återkallas. 6.4. I de fall då en Handlares leverantör av betaltjänster är belägen inom EES och de betaltjänster som utförs sker i en annan EES-medlems valuta, säkerställer vi kontantöverföringen till Handlarens leverantör av betaltjänster inom fyra (4) Bankdagar efter dagen då transaktionsordern mottagits.
  6.5. Vissa Handlare accepterar inte betalningar genom Kortet och vi tar inget ansvar för detta: det är ditt ansvar att kontrollera varje Handlares begränsningar. 6.6. Din möjlighet att använda eller ha tillgång till Kortet kan tillfälligtvis avbrytas, till exempel om vi behöver genomföra underhåll av våra system eller webbplatser. Kontakta Kundservice för att meddela oss om eventuella problem som du upplever när du använder ditt Kort eller Konto. Vi kommer att försöka lösa dessa så snart som möjligt.
 6. Hantera och skydda ditt Konto och Kort 7.1. Du erhåller din PIN-kod i Rocker-appen. Du behöver PIN-koden för att göra kontantuttag från bankomat eller på en bank. 7.2. Om du glömmer bort din PIN-kod ska du öppna Rocker-appen där PIN-koden görs tillgänglig för dig. 7.3. När du beställer ett Kort i Rocker-appen måste du logga in med BankID. Du behöver logga in med BankID för att få tillgång till ditt konto och utföra följande funktioner (samt andra funktioner som finns specificerade i Rocker-appen) när det gäller ditt Kort online: i. ändra ditt telefonnummer; ii. kontrollera ditt Tillgängliga Saldo; och iii. kontrollera dina transaktionsdetaljer. 7.4. Du får inte ge ditt Kort till någon annan person eller tillåta att någon annan använder det.
  7.5. Du är ansvarig för ditt Konto, Kort, PIN-kod, inloggningsuppgifter till Rocker-appen och övrig relaterad säkerhetsinformation (”Säkerhetsinformation”) och måste vidta alla tänkbara åtgärder för att den ska förbli säker. Dessa åtgärder omfattar (men är inte begränsade till) att: i. aldrig skriva din Säkerhetsinformation på ditt Kort eller på något som du normalt förvarar tillsammans med ditt Kort; ii. alltid hålla din Säkerhetsinformation hemlig, till exempel genom att inte använda din PIN-kod om någon annan iakttar dig. 7.6. Underlåtenhet att följa denna punkten 7 kan påverka din möjlighet att göra anspråk på förluster i de fall vi kan visa att du avsiktligen har försummat att hålla informationen säker eller om du har agerat bedrägligt, med oskäligt dröjsmål eller grov oaktsamhet. Under alla andra omständigheter beskrivs din maximala betalningsskyldighet nedan i punkten 11. 7.7. Om du tror att någon annan känner till din Säkerhetsinformation måste du underrätta oss genom att omedelbart kontakta Kundservice. 7.8. Om vi misstänker eller tror att ditt Kort kan vara föremål för bedrägeri eller säkerhetshot kommer vi att underrätta dig på ett säkert sätt via telefon eller e-post. 7.9. När ditt Kort har upphört att gälla eller om det hittas efter att du har anmält det som förlorat eller stulet måste du förstöra det genom att klippa sönder det i två delar genom magnetremsan.
 7. Avbeställning 8.1. Om du har beställt ditt Kort online, kan du avbeställa det kostnadsfritt innan du aktiverar och använder det och upp till 14 kalenderdagar efter aktiveringsdatumet (avbeställningsperioden) genom att skriva till Kundservice. Detta gäller inte ersättningskort där avbeställningsperioden för det ursprungliga Kortet har gått ut. 8.2. Du kan också avsluta ditt Kort när som helst genom att kontakta Kundservice och använda dig av din rätt till återbetalning under punkten 9.
  8.3. När ditt Kort och ditt Konto har sagts upp kommer Kortet inte längre att fungera för Transaktioner och kan inte återaktiveras.
  8.4. När vi har fått all nödvändig information från dig (inklusive KYC) och alla Transaktioner och tillämpliga avgifter och debiteringar har hanterats och dragits av kommer vi att återbetala Tillgängligt Saldo till dig under förutsättning att: i. du inte har agerat bedrägligt eller med grov oaktsamhet eller på ett sätt som väcker rimlig misstanke om bedrägeri eller grov oaktsamhet; och ii. vi inte har behov av att hålla inne ditt Tillgängliga Saldo enligt lag eller andra förordningar, eller på begäran från polis, domstol eller annan tillsynsmyndighet. 8.5. När ditt Kort och ditt Konto har sagts upp är det ditt ansvar att förstöra ditt/dina fysiska Kort. 8.6. Om det efter att ditt Tillgängliga Saldo har återbetalats blir känt att ytterligare Transaktioner har gjorts, eller om debiteringar och Avgifter skett genom användning av Kortet/en, eller om vi mottar en återföring av tidigare Transaktion, så kommer vi att underrätta dig om beloppet, vilket du omedelbart måste återbetala till oss vid anmodan.
 8. Utgång och återbetalning 9.1. Detta Avtal upphör att gälla per Sista Giltighetsdatum på ditt Kort om inte ett ersättningskort har utfärdats till dig.
  9.2. Du kan lösa ut ditt Tillgängliga Saldo när som helst genom att kontakta Kundservice när ditt Konto är öppet. När ditt Konto är stängt och våra eventuella rättsliga förpliktelser är uppfyllda, kan du lösa ut ditt Tillgängliga Saldo när som helst inom sex (6) år från det datum då detta Avtal upphörde. När vi hanterar din återbetalningsförfrågan, kan vi ha behov av att du tillhandahåller oss KYC-information och/eller dokument i syfte att verifiera dina Personuppgifter i enlighet med rättsliga krav. Vi kan debitera en återbetalningsavgift om du efterfrågar en återbetalning av ditt Tillgängliga Saldo före, eller tolv (12) månader efter, upphörandet av detta Avtal. Alla sådana återbetalningsavgifter anges i Avgifts- och Begränsningsplanen. 9.3. Vi är i vår fulla rätt att kvitta, överföra eller avräkna belopp från ditt Konto eller Kort för att gottgöra vissa eller alla skulder och avgifter som du är skyldig oss och som inte har betalats eller gottgjorts när de förföll.
 9. Uppsägning eller suspendering av ditt Kort och Konto 10.1. När det här Avtalet sägs upp är ditt Konto stängt. Vi kan när som helst säga upp detta Avtal genom att ge dig upp till två (2) månaders förvarning (som kommer att skickas till den e-postadress som du har tillhandahållit). 10.2. Vi kan när som helst suspendera ditt Kort/Konto, begränsa dess funktioner eller säga upp det här Avtalet med omedelbar verkan om: i. du inte har tillhandahållit den information vi behöver eller om vi tror att informationen som du tillhandahållit var felaktig; eller ii. en Transaktion har nekats på grund av otillräckligt Tillgängligt Saldo eller att du inte återbetalat pengar som du är skyldig oss; eller iii. du underlåter att tillhandahålla de Personuppgifter som är nödvändiga för oss för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser och för att fullfölja detta Avtal; eller iv. vi har rimliga misstankar om att Kortets säkerhet har äventyrats, eller att du eller tredje part har använt eller har för avsikt att använda Kortet på ett grovt oaktsamt sätt eller för bedrägliga eller andra illegala syften; eller v. vi tror att din användning av Kortet kan ha negativ inverkan på oss eller våra system; eller vi. vi tror att din fortsatta användning av Kortet kan skada vårt rykte; eller vii. du går i konkurs; eller viii. vi måste göra det enligt Tillämplig lag eller om vi tror att en fortsatt drift av programmet inte är förenligt med Tillämplig lag; eller ix. du inte använder ditt Konto under 3 års tid; eller x. vi inte kan behandla vissa eller alla dina Transaktioner på grund av tredje parts handlingar; eller xi. du har brutit mot detta Avtal. 10.3. Om vi suspenderar eller avslutar ditt Kort kommer vi, när det är tillåtet enligt Tillämplig lag, att underrätta dig på förhand eller så fort som möjligt efteråt. Vi kan komma att underrätta någon som har varit involverad i en Transaktion om en suspendering har skett. 10.4. Det här Avtalet fortsätter att gälla tills du eller vi avslutar Avtalet, eller tills giltighetstiden för ditt Kort går ut och inget ersättningskort utfärdas.
 10. Förlust eller stöld av ditt Kort 11.1. Du är ansvarig för att skydda Kortet som om det vore kontanter i din plånbok – om det tappas bort eller blir stulet kan du förlora en del av eller alla pengarna på ditt Kort om du inte kontaktar oss så som specificerat i dessa villkor. 11.2. Du måste kontakta oss utan dröjsmål genom att ringa oss på 020 700 700 om du vet eller misstänker att Kortet är borttappat, stulet eller föremål för olovlig användning, eller att PIN-koden eller annan Säkerhetsinformation gällande Kortet är känd för en obehörig person, eller om du tror att en Transaktion har utförts felaktigt. 11.3. Du kan bli betalningsskyldig upp till ett maxbelopp på 50 € (eller motsvarande i annan valuta) för förluster på grund av icke auktoriserade Transaktioner som utförts innan du informerade oss om stölden, förlusten eller den olovliga användningen av Kortet. Om våra utredningar visar att du har auktoriserat en omtvistad Transaktion, eller att du har agerat bedrägligt, eller att du genom oaktsamhet eller med avsikt har brutit mot villkoren i detta Avtal (till exempel genom att inte skydda ditt Kort eller din PIN-kod), kan du bli betalningsskyldig för våra förluster på grund av Kortets användning. 11.4. Kortet ska spärras för att undvika ytterligare förluster så fort en förlust, stöld eller olovlig användning av ditt Kort rapporteras. 11.5. Ersättningskort skickas mot en Avgift till den senaste adressen som du har tillhandahållit. 11.6. Du samtycker till att samarbeta med våra handläggare, tillsynsmyndigheter, polisen och oss om ditt Kort tappas bort, blir stulet eller om vi misstänker bedräglig användning av Kortet. 11.7. Om du informerar oss om en icke auktoriserad eller felaktigt utförd Transaktion utan oskäligt dröjsmål, och i alla händelser inte senare än 13 månader efter debiteringsdatumet, kommer vi att återbetala beloppet omedelbart, förutsatt att vi inte har någon anledning att tro att händelsen kan ha inträffat på grund av ett brott mot detta Avtal, genom grov oaktsamhet eller om vi har rimliga skäl att misstänka bedrägeri. 11.8. I händelse av en icke genomförd eller felaktigt utförd Transaktion, kommer vi omedelbart att vidta åtgärder för att spåra Transaktionen och underrättar dig om resultatet. Vi kommer inte att debitera dig för det arbetet. Om vi bär ansvaret för en sådan Transaktion kommer vi att återbetala beloppet, tillsammans med eventuella avgifter som tagits ut från dig, utan oskäligt dröjsmål. 11.9 Om en Transaktion som har genomförts inom EES ankommer senare än den skulle ha gjort enligt villkoren i detta Avtal, kan du kräva att vi kontaktar mottagande betalningsinstitut för att be dem att hantera den som om den hade gjorts i tid. 11.10 Om en Transaktion som initierats av en betalningsmottagare genomförs, kommer vi att erbjuda en återbetalning av beloppet, med förbehåll för paragraf 11.11, endast under omständigheter där du kan bevisa att: 11.10.1 det exakta transaktionsbeloppet inte specificerades när du godkände betalningen; och 11.10.2 Transaktionens belopp överstiger det belopp som du rimligen hade förväntat dig, med hänsyn till ditt tidigare köpbeteende, Avtalets villkor och de relevanta omständigheterna i fallet. 11.11 Återbetalning som avses i 11.10 kommer inte att tillhandahållas om: 11.11.1 beloppet kan hänföras till växelkursfluktuationer; eller 11.11.2 du har samtyckt till att utföra Transaktionen direkt till oss; eller 11.11.3 information om Transaktionen tillhandahölls eller gjordes tillgänglig för dig på ett överenskommet sätt minst fyra (4) veckor före Transaktionens förfallodatum; eller 11.11.4 du efterfrågar återbetalningen från oss senare än åtta (8) veckor från det datum då den debiterades.
 11. Betalningstvister 12.1 Om du bestrider en Transaktion som du har auktoriserat och som har behandlats med ditt Kort, ska du reglera detta med personen som du köpte varorna eller tjänsterna ifrån; vi är inte ansvariga för kvalitet, säkerhet, lagenlighet eller någon annan aspekt på varor eller tjänster som har köpts med ditt Kort.
  12.2 Kontakta vår Kundservice om din tvist med en Handlare gällande en Transaktion inte kan lösas, så kommer vi att bistå dig så långt som är rimligen genomförbart. 12.3 Om du har anledning att tro att en Transaktion har genomförts utan ditt samtycke eller av misstag, kan du be oss utreda Transaktionen. Om vi utreder Transaktionen kommer det omtvistade beloppet inte vara tillgängligt att spendera förrän vår utredning är slutförd, och om vi får information som bevisar att Transaktionen var äkta kommer detta att dras av från ditt Tillgängliga Saldo, och vi kan komma att debitera en utredningskostnad. Om du inte har tillräckligt Tillgängligt Saldo måste du återbetala beloppet omedelbart vid anmodan.

13 Utländsk valuta 13.1 Om du använder ditt Kort i en annan EES-valuta än den som ditt Kort är noterat i (”Transaktion i Utländsk Valuta”), kommer beloppet som dras från ditt Tillgängliga Saldo att vara samma som beloppet för Transaktionen i Utländsk Valuta konverterat till ditt Korts valuta med en växelkurs enligt Systemet den dag den godkänns. Du kan också debiteras en avgift för utländsk valuta så som anges i Avgifts- och Begränsningsplanen. I syfte att ge dig möjlighet att jämföra avgifter för valutaväxling kan du se realtidskillnaden i procent mellan det belopp som debiteras ditt Kort för en Transaktion i Utländsk Valuta (bestående av det påslag som tillämpas enligt Systemet samt eventuella andra avgifter) och senast tillgängliga referensväxelkurs för euron som utfärdats av Europeiska centralbanken. Denna information hittar du i Rocker-appen innan du gör en Transaktion i Utländsk Valuta. Denna information kommer också att skickas till dig via pushmeddelande efter att du har gjort en Transaktion i Utländsk Valuta, när det krävs enligt tillämplig lag. Du kan välja bort att få detta meddelande i Rocker-appen (opt out).

14 Vårt rättsliga ansvar 14.1 Vi bär inte något ansvar för förluster som härrör från: i. försummelse som direkt eller indirekt härrör från orsaker bortom vår kontroll, inklusive men inte begränsat till brist på medel och/eller att bankomattjänster inte fungerar, maximala beloppsbegränsningar som är beslutade av bankomatoperatörer och brister i datahanteringssystem; ii. förlust av vinst, förlust av affär eller någon som helst indirekt, påföljande, speciell förlust eller skadestånd; iii. all användning av Kortet som går emot detta Avtal; iv. varor och tjänster som är inköpta med Kortet; och v. alla skador på grund av förlust, bedrägeri eller stöld som du har rapporterat till oss 13 månader efter händelsen. 14.2 Vi kommer inte att ha något ansvar gentemot dig om dina kontaktuppgifter har ändrats och du inte har meddelat oss detta. 14.3 Om Kortet är felaktigt på grund av vår försummelse är vårt ansvar begränsat till att ersätta Kortet. 14.4 Om belopp felaktigt har dragits av från ditt Tillgängliga Saldo på grund av vår försummelse är vårt ansvar begränsat till att betala dig motsvarande belopp. 14.5 Inget i detta Avtal utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada som är en följd av vår oaktsamhet eller bedräglighet. 14.6 I den utsträckning det är tillåtet enligt Tillämplig lag är alla villkor eller ansvarsförbindelser, underförstådda enligt lag, författning eller annat, uttryckligen uteslutna. 14.7 Ovanstående undantag och begränsningar i denna punkt är tillämpliga för alla förpliktelser för våra affärspartner såsom System och andra leverantörer, entreprenörer, distributörer och alla deras respektive affärspartner (om sådana finns), som kan uppstå i samband med detta Avtal. För alla rättsliga syften fungerar vi också som företrädare för våra affärspartner såsom System och andra leverantörer, entreprenörer, distributörer och alla deras respektive affärspartner (om sådana finns), begränsat till syftet i denna paragraf. 14.8 För alla andra ärenden som inte uttryckligen omfattas av denna punkten 14, och i den utsträckning det är tillåtet enligt Tillämplig lag, så är vår totala sammantagna betalningsskyldighet begränsad till det totala belopp som du har haft deponerat på ditt Konto under 12-månadersperioden innan ersättningsanspråket.

15 Klagomål 15.1 Om du önskar framföra ett klagomål om ditt Kort och/eller Konto kan du kontakta Kundservice via e-post på klagomal@rocker.com och lämna uppgifter kring klagomålet. 15.2 När vi har mottagit ditt klagomål via e-post strävar vi efter att svara så fort som möjligt. I alla händelser kommer vi att svara med ett e-postmeddelande inom 15 Bankdagar. 15.3 Om du efter att ha fått ett svar från vår kundservice fortfarande är missnöjd med resultatet, kan du eskalera ditt klagomål till TPML:s Complaints Department genom att skriva till complaints@transactpaymentslimited.com 15.4 Om TPML:s Complaints Department inte har möjlighet att hantera ditt klagomål direkt kommer du att få en bekräftelse på att ditt klagomål har mottagits och att en formell utredning kommer att genomföras. Du erhåller ett formellt svar om deras iakttagelser inom 35 Bankdagar från det att ditt klagomål mottogs. 15.5 Vi kommer att göra vårt yttersta för att hitta en lösning på ditt klagomål och kommer att ge en heltäckande förklaring till hur vi har resonerat för att komma fram till vårt beslut.
15.6 Om vi mot förmodan inte kan lösa ditt ärende så att du blir nöjd har du rätt att skicka ditt klagomål till Arbiter for Financial Services på följande adress: Office of the Arbiter for Financial Services, 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta (Telefon + 356 21249245, webbplats: https://financialarbiter.org.mt)

16 Allmän kommunikation 16.1 All kommunikation från oss till dig sker via Rocker-appen och/eller via e-post eller mobilen (enligt de senaste kontaktuppgifterna du har lämnat till oss). 16.2 Du kan kontakta oss via Kundservice enligt uppgifterna som anges i punkten 1.

17 Personuppgifter 17.1 TPML är personuppgiftsansvarig för dina Personuppgifter som är associerade med användning av Kortet, och kommer att samla in viss information om köparen och användarna av Kortet i syfte att bedriva kortverksamheten. Ditt tillhandahållande av Personuppgifter och vår behandling av dessa uppgifter är nödvändigt för att båda parter ska kunna utföra sina åtaganden enligt Avtalet. Det finns tillfällen då behandling av dina Personuppgifter krävs för att vi ska kunna vidta vissa åtgärder (på din begäran) innan vi ingår detta Avtal. Om du inte tillhandahåller de Personuppgifter som vi begär kommer vi att avsluta detta Avtal enligt punkten 10.2(iii) ovan. 17.2 Vi hanterar och skyddar dina Personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Heltäckande information om när och varför vi samlar in personuppgifter om dig, hur vi använder dem, under vilka omständigheter vi får lämna dem till andra samt hur vi lagrar dem på ett säkert sätt finns i vår integritetspolicy, som du erhåller när vi samlar in dina Personuppgifter.

18 Förändringar i villkoren 18.1 Vi kan när som helst uppdatera eller göra tillägg till detta Avtal, vilket meddelas dig minst två (2) månader i förväg i Rocker-appen eller via e-post (enligt de senaste kontaktuppgifterna du har lämnat till oss). 18.2 Om du inte samtycker till förändringarna i Avtalet kan du när som helst inom ramen för 2 månadersperioden för uppsägning avsluta ditt Avtal i enlighet med punkten 8 och lösa ut oanvänt Tillgängligt Saldo vid denna tidpunkt utan Avgift. Du anses ha accepterat alla förändringar i detta Avtal om du inte meddelar oss före angivet ändringsdatum. 18.3 Om någon del av detta Avtal avviker från regulatoriska krav kommer vi inte att åberopa den delen, utan behandla den som om den reflekterar relevanta regulatoriska krav. Om vi behöver göra verksamhetsmässiga förändringar innan vi fullt ut kan följa nya regulatoriska krav, kommer vi att genomföra sådana förändringar så snart det är praktiskt genomförbart.

19 Språk 19.1 Den engelska versionen av detta Avtal och all kommunikation samt innehåll i Rocker-appen har tolkningsföreträde framför andra språkversioner som vi utfärdar.

20 Övrigt 20.1 Detta Avtal styrs av Maltas lagstiftning. 20.2 Du samtycker till Maltas domstolars icke-exklusiva jurisdiktion. 20.3 Varje försening eller underlåtenhet från vår sida att utöva någon rättighet eller något rättsmedel inom ramen för detta Avtal ska inte uppfattas som ett avsteg från en sådan rättighet eller ett sådant rättsmedel eller utesluta utövande vid någon senare tidpunkt. 20.4 Kortet är en produkt för betaltjänster och inte ett insättningskonto, kredit eller bankprodukt och styrs därför inte av Maltas insättningsgaranti. Vi kommer dock att hålla dina penningmedel säkra så att de skyddas i enlighet med tillämplig lag i händelse av att vi hamnar på obestånd. 20.5 Om något villkor inom ramen för detta Avtal inte bedöms äga juridisk giltighet eller vara illegalt, kommer övriga villkor fortsatt vara giltiga och i kraft. 20.6 Du kan inte överlåta eller överföra någon av dina rättigheter och/eller förmåner inom ramen för detta Avtal och du kommer att vara den enda parten i överenskommelsen mellan oss. Du kommer att vara betalningsansvarig tills alla Kort som är utställda till dig är uppsagda eller har gått ut, och tills alla belopp som du enligt detta Avtal är skyldig att betala är erlagda. Vi kan överlåta våra rättigheter och förmåner inom ramen för detta Avtal till tredje part, och kan använda oss av underleverantörer för alla våra förpliktelser inom ramen för detta Avtal.

Avgifts- och Begränsningsplan

Avgifter för utställande Avgifter (SEK) Kortavgift 0 Aktiveringsavgift för kortet 0 Avgifter för laddning Swish-överföring 0 Avgifter för transaktioner och användning Uttag i inhemsk bankomat (exklusive bankomatoperatörens avgifter) 1,25 % på uttag som överstiger 3 000 kr/månad Uttag i internationell bankomat (exklusive bankomatoperatörens avgifter) 1,25 % på uttag som överstiger 3 000 kr/månad Valutaväxlingsavgift 0 Saldoförfrågan i bankomat 0 Nekat uttag i bankomat 0 Avgift för ersättning eller byte av PIN-kod 0 Avgift för saldoöverföring 0 Avgift för SEPA-betalning, utgående 0 Internationell betalning, utgående (ej €, utanför EU/EES) 0 Övriga avgifter Reklamationsprocess 0 Administrationsavgift för återbetalning 0 Telefonsupport per minut Ingen extra avgift. Standardtaxa gäller. [Återbetalningsavgift]

Köpbegränsningar Typ av begränsning Frekvens EUR SEK Min. inledande laddningsvärde per transaktion 10 € 100 Max. laddningsvärde per transaktion 7 500 € 75 000 Max. totalt saldo per kort 25 000 € 250 000 Max. antal försäljningsställen (st) under 1 dag 20 20 Max. värde per försäljningsställe (€, £) under 1 dag 5 000 € 50 000

BILAGA A Allmänna villkor för digital plånbok

Den här bilagan gäller hur vi hanterar användningen av ditt Rockerkort (Kortet) när du lägger till eller har ett Kort i en digital plånbok. En digital plånbok är ett elektroniskt betalsystem som använder ditt kort eller en digital representation av ditt kort så att du kan betala för inköp. Den hanteras av en leverantör av digitala plånböcker (leverantören av den digitala plånboken) och finns tillgänglig på mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet (enheten).

 1. De allmänna villkoren för ditt Rockerkort (Prepaid Visa) gäller fortfarande De allmänna villkoren som gäller för ditt/dina Kort gäller fortfarande när du använder ditt Kort i en digital plånbok. Leverantören av den digitala plånboken har också allmänna villkor och policyer, inklusive en integritetspolicy, och förpliktelser som gäller din användning av den digitala plånboken. Detsamma gäller tredje part (till exempel mobiloperatörer). Läs dessa allmänna villkor och policyer och se till att du är införstådd med dem.
 2. Använda ditt kort i en digital plånbok För att lägga till ett Kort i en digital plånbok måste du följa den procedur som anges av leverantören av den digitala plånboken (samt eventuella andra procedurer som vi eller de kan komma att behöva anpassa oss till). Det är inte alla kort som kan läggas till i den digitala plånboken, och leverantören av den digitala plånboken kan begränsa antalet kort som kan användas. När ett kort har lagts till kommer köp med den digitala plånboken endast att tillåtas där den digitala plånboken accepteras. Du kan när som helst ta bort ditt/dina Kort från den digitala plånboken genom att följa procedurerna för borttagning som tillhandahålls av leverantören av den digitala plånboken. Vi måste fortsätta att bearbeta de Transaktioner på ditt Kort som är utestående vid tillfället för borttagningen av Kortet från den digitala plånboken, och du måste fortfarande betala för sådana Transaktioner.
 3. Avgifter Vi tar inte ut några avgifter för att lägga till ditt Kort i den digitala plånboken. De normala avgifterna som är associerade med användningen av ditt Kort gäller fortfarande. Leverantören av den digitala plånboken eller annan tredje part (till exempel mobiloperatörer) kan debitera avgifter separat, relaterat till din användning av den digitala plånboken eller enheten, och sådana avgifter är mellan dig och leverantören av den digitala plånboken eller relevant tredje part.
 4. Ansvar för funktionerna i den digitala plånboken Vi är inte leverantör av den digitala plånboken och kan därför inte ansvara för dess användning eller funktioner. Vi kan endast hjälpa dig med användningen av ditt Kort. Vi ansvarar inte för den digitala plånboken om den exempelvis kräver uppdatering, om den inte finns tillgänglig eller om du inte kan använda den för en transaktion, eller om en handlare inte accepterar en betalning med den digitala plånboken.
 5. Säkerhet för kortet och enheten Du får inte dela användarnamn, lösenord eller annan information relaterad till Kortet eller enheten med någon. Om du delar sådan information med andra kan de få åtkomst till din digitala plånbok och utföra köp med ditt Kort eller erhålla dina personuppgifter. Innan du byter ut eller kasserar en enhet måste du se till att alla kortuppgifter har tagits bort från enheten. Du samtycker till att kontakta oss omedelbart om någon enhet där du har ett kort tappas bort eller blir stulen, eller om du misstänker att bedrägeri har förekommit i samband med ditt Kort (till exempel om du får någon form av textmeddelande eller varning skickad till din enhet om att du har lagt till ett kort i en digital plånbok och detta inte stämmer), eller om du tar emot ett kvitto för något som du inte har köpt. Vi ansvarar inte för några som helst förluster utöver vad som anges i detta Avtal eller som krävs enligt tillämplig lag.
 6. Suspendering eller avslutande av din användning av ett Kort Det kan finnas omständigheter där vi inte tillåter att ett kort läggs till i en digital plånbok, eller där vi avslutar eller suspenderar användningen av ett kort för köp via den digitala plånboken. Vi kan göra detta när som helst av vilken orsak som helst, inklusive om du bryter mot detta Avtal, om ditt Kort har spärrats, avslutats eller gått ut, om vi misstänker bedrägeri, om du har ett övertrasserat Konto eller negativt saldo, om vi uppmanas till detta av leverantören av den digitala plånboken eller tillämpligt kortnätverk, eller om autentiseringen av dig eller Kortet är bristfällig. Leverantören av den digitala plånboken eller en tredje part kan också spärra, begränsa, suspendera eller avsluta din användning av den digitala plånboken utan referens till oss, och vi bär inte något ansvar om detta sker.
 7. Din integritet Vi respekterar din integritet och värnar om de Personuppgifter du lämnar ut till oss. Vi kommer alltid att uppfylla våra rättsliga förpliktelser i enlighet med dataskyddsförordningen och villkoren i vår integritetspolicy, som finns tillgänglig i Rocker-appen. Leverantören av den digitala plånboken är ansvarig för användningen och hanteringen av de personuppgifter som du tillhandahåller leverantören.
 8. Paragraferna i den här bilagan kan komma att ändras Dessa paragrafer kan komma att ändras, och vi kommer då att underrätta dig i enlighet med det här Avtalet. Den fortsatta användningen av ditt Kort med den digitala plånboken efter att du underrättats om ändringarna innebär att du godkänner ändringarna. Om du inte godkänner de uppdaterade villkoren kan du ta bort ditt/dina Kort från den digitala plånboken enligt procedurerna för borttagning som tillhandahålls av leverantören av den digitala plånboken.
 9. Kontakta oss Om du har frågor gällande dessa paragrafer hänvisar vi till våra vanligaste frågor (FAQs) kring digital plånbok. Du hittar dem i Rocker-appen. Om du inte hittar svar på dina frågor där är du välkommen att kontakta oss på något av de sätt som anges i punkten 1 i avtalet ovan. Om du har frågor som gäller den digitala plånboken ska du kontakta leverantören av den digitala plånboken.

Kontakt

Vi finns här för dig

Chatta, mejla eller ring så hjälper vi dig. Kundservice 24 timmar om dagen.