Allmänna villkor kontokredit

Allmänna villkor kontokredit

Senast ändrad september 2020

1. Parter

Vid erhållande av en kontokredit ingås ett kreditavtal mellan Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget (publ) (556760-6032) (“Kreditgivaren”) och dig som kredittagare (“Kredittagaren” eller “du”). Krediten förmedlas av Rocker AB (publ) med varumärket Rocker (”Rocker” eller ”vi”). Dessa allmänna villkor utgör kompletterande bestämmelser till kreditavtalet.

2. Grundläggande krav

För att ingå ett avtal om kontokredit måste du vara minst 20 år, ha ett svenskt personnummer och en folkbokföringsadress i Sverige som inte är en postbox, postfack eller liknande som innebär att du får brev genom poste restante.

3. Kreditprövning

När du ansöker om en kontokredit genomförs en sedvanlig kreditprövning för att säkerställa att du har möjlighet att betala tillbaka krediten. Kreditgivaren har rätt att neka dig den sökta krediten eller begränsa storleken på det begärda kreditbeloppet. Om en sökt kredit nekas har du rätt att erhålla information om varför du blivit nekad. Om avslaget beror på uppgifter som finns i en extern databas kommer du får besked om vilka uppgifter det är och i vilken databas de finns registrerade. När du ansöker om en kontokredit samtycker du till att Kreditgivaren och Rocker (på uppdrag av Kreditgivaren) har rätt att genomföra de åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att säkerställa att dina lämnade uppgifter är korrekta. Du är därmed införstådd med och samtycker till att Kreditgivaren och Rocker (på uppdrag av Kreditgivaren) har rätt att, vid behov, verifiera dina lämnade inkomstuppgifter genom att kontakta din arbetsgivare. Kreditgivaren har rätt att avslå en kreditansökan om Kreditgivaren anser att det föreligger misstanke om att dina angivna uppgifter inte är korrekta, eller det av någon annan anledning finns anledning att tro att du avser att på något sätt missbruka tjänsten.

4. Villkor för kontokredit och kontoutdrag

Kontokrediten är ett kreditavtal med en fortlöpande rätt att utnyttja visst kreditutrymme.

Du kommer varje månad att få del av ett kontoutdrag med uppgift om:

  1. vilken period det avser,
  2. föregående kontoutdrags utgående datum och saldo,
  3. uttag och datum för uttagen,
  4. betalningar och datum för betalningarna,
  5. det nya saldot,
  6. den kreditränta som tillämpats för perioden, och
  7. det belopp som du är skyldig att betala.

Du ska betala ränta till Kreditgivaren med en räntesats som beräknas på vid var tid utestående skuld. Räntan under kredittiden förfaller till betalning månadsvis i efterskott. Villkoren för kontokrediten framgår även av Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI) som du har möjlighet att ta del av innan kreditavtalet ingås. SEKKI bifogas dessa allmänna villkor och finns tillgänglig på www.rocker.com.

5. Ändring av villkoren

För Kontokrediten är du skyldig att erlägga ränta. Räntan är rörlig och kan ändras med omedelbar verkan i vissa situationer. Räntesatsen får ändras till din nackdel endast i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för oss eller andra kostnadsökningar som inte skäligen kunde förutses när kreditavtalet ingicks.

Ränteändringar genomförs på samma sätt till din förmån som till din nackdel. Du kommer att underrättas om förändringar av räntan innan de börjar gälla. Du kommer då också få information om hur dina betalningar med anledning av krediten påverkas av ändringen.

6. Betalning

Rocker skickar varje månad en faktura till dig. Fakturan innehåller information om den totala skulden, krediträntan samt det belopp som du är skyldig att betala den aktuella månaden.

När du betalar fakturan kommer vi avräkna betalningen i följande ordning; först ränta och därefter amortering.

Om du redan är kund hos Kreditgivaren och av den anledningen har lämnat ett Autogiro-medgivande till Kreditgivaren samtycker du till att Kreditgivaren använder det medgivandet för att göra uttag från ditt bankkonto i syfte att erlägga betalning för kontokrediten.

Om du i ett senare skede lämnar ett Autogiro-medgivande till Kreditgivaren avseende en annan kreditprodukt samtycker du till att Kreditgivaren använder det medgivandet för att göra uttag från ditt bankkonto i syfte att även erlägga betalning för kontokrediten.

7. Dröjsmål

Om du är sen med betalning har Kreditgivaren rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Dröjsmålsräntan löper till dess du betalat hela det belopp du är i dröjsmål med. Om du ärsen med betalning riskerar du även att bli skyldig att betala avgifter för påminnelse (60 kr) och inkasso (180 kr).

8. Uppsägning samt spärrande av kontokrediten

Du har rätt att när som helst avsluta kontokrediten genom att lämna meddelande om det till Rocker (som tar emot meddelandet för Kreditgivarens räkning). Innan uppsägning kan ske måste du betala den utestående skulden inklusive upplupen ränta och eventuella kostnader.

Kreditgivaren har rätt att säga upp kontokrediten med två månaders uppsägningstid. Om du inte har utnyttjat krediten har Kreditgivaren emellertid rätt att säga upp kontokrediten med omedelbar verkan. Du har i sådant fall rätt att få information om uppsägningen i förväg samt skälen till uppsägningen.

Kreditgivaren har rätt att omgående spärra kontokrediten från vidare användning om uppsägning av kontokrediten har skett eller om du gjort dig skyldig till väsentligt avtalsbrott, missbrukat kontot eller om det finns skälig anledning att anta att du inte kommer att fullgöra dina åtaganden enligt Avtalet. Vid dröjsmål med betalning av förfallen fordran som uppgår till mer än fyra dagar kommer kontokrediten spärras från vidare användning till dess förfallet belopp betalats i sin helhet.

9. Uppsägning till förtida betalning

Kreditgivaren har i följande fall rätt att säga upp krediten till förtida betalning.

a) Du är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordran.
b) Du är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
c) Du är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.
d) Det står klart att du genom att avvika, skaffa undan egendom eller annat beteende undandrar sig att betala sin skuld.

Vid uppsägning enligt punkten a-c ovan gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då uppsägningen kommer dig tillhanda. Om du före utgången av uppsägningstiden betalar det belopp som förfallit inklusive dröjsmålsränta genomförs inte uppsägningen av krediten. Någon uppsägningstid gäller inte vid uppsägning enligt punkten d ovan.

10. Behandling av personuppgifter

Vår behandling av dina personuppgifter framgår närmare av vår personuppgiftspolicy på rocker.com/personuppgiftspolicy samt nordiska.se/gdpr.

11. Ångerrätt

Du har rätt att ångra ett ingånget kreditavtal genom att lämna ett meddelande om det till Rocker inom 14 dagar från att avtalet ingicks. Du hittar Rockers kontaktuppgifter nedan. Om du ångrar kreditavtalet ska du ska snarast och senast inom 30 dagar betala utestående skuld, inklusive upplupen ränta. Kontakta gärna Rockers kundtjänst för besked om den aktuella skulden inklusive upplupen ränta.

12. Begränsning av Rockers ansvar

Varken Rocker eller Kreditgivaren ska ansvara, eller vara skadeståndsskyldig, för någon brist eller försening avseende våra åtaganden enligt dessa villkor eller kreditavtalet om bristen eller förseningen beror på omständighet som är utom vår kontroll. Exempel på omständighet utom vår kontroll är, eldsvåda, översvämning eller annan naturkatastrof, krigshändelse, terroristattack, strejk, avbrott i allmänna kommunikationsmedel, olycka, explosion, oroligheter, lagbud eller myndighetsåtgärd. Rocker ansvarar inte i något fall för indirekta skador som drabbat dig på grund av kreditgivningen.

13. Överlåtelse av fordran m.m.

Kreditgivaren har rätt att överlåta eller pantsätta kreditavtalet eller fordran som uppkommit med anledning av kreditavtalet till tredje man. Om så har skett kommer du underrättas om det genom ett meddelande om hur och till vem betalning avseende krediten måste göras för att kunna ske med befriande verkan. Vid överlåtelse av fordran har du i övrigt kvar de rättigheter och skyldigheter i förhållande till Kreditgivaren som framgår av kreditavtalet och dessa allmänna villkor. Som kredittagare har du inte rätt att överlåta kreditavtalet eller några rättigheter eller skyldigheter enligt kreditavtalet eller de allmänna villkoren.

14. Ändring av villkor

Kreditgivaren ska underrätta dig om materiella ändringar i dessa allmänna villkor minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Om du inte godkänner ändringarna har du rätt att betala hela krediten i förtid och säga upp kreditavtalet genom att skicka ett meddelande om detta till Rocker (som tar emot uppgifterna på uppdrag av Kreditgivaren). Om du inte säger upp kreditavtalet innan ikraftträdandet anses du ha godkänt de aktuella ändringarna.

15. Klagomål/tvist

Svensk lag och svensk domstol är behörig att lösa en eventuell tvist i anledning av krediten. Klagomål kan lämnas till Rocker (som tar emot uppgifterna på uppdrag av Kreditgivaren) via e-post kundservice@rocker.com eller på telefon 020-700 700. Klagomål kan även lämnas skriftligt till Klagomålsansvarig, Rocker AB (publ), Flaggan 1115, 116 74 Stockholm. Vi försöker besvara och hantera klagomål så snart som möjligt och lovar att vi kontaktar dig inom 14 dagar.

Om du inte är nöjd med det svar du får av Kreditförmedlaren ska du kontakta klagomålsansvarig hos Kreditgivaren på email info@nordiska.se eller postadress Nordiska, Klagomålsansvarig, Box 173 101 23 Stockholm. Vi försöker besvara och hantera klagomål så snart som möjligt och lovar att vi kontaktar dig inom 14 dagar. Om du inte skulle vara nöjd med vår hantering av ditt klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (hemsida www.arn.se och postadress Box 174, 101 23 Stockholm) samt Konsumenternas bank-och finansbyrå (hemsida www.konsumenternas.se och postadress Box 24215, 104 51 Stockholm).

Svensk lag är tillämplig på Kreditavtalet och en eventuell tvist ska prövas av svensk domstol.

16. Kontaktuppgifter m.m.

Rocker AB (publ), organisationsnummer 559046-8574, Flaggan 1115, 116 74 Stockholm, med varumärket Rocker, är ett betalningsinstitut som står under Finansinspektionens (Box 7821, 103 97 Stockholm). Du kan kontakta Rocker på adressen ovan samt på telefon 020-700 700. Du kan även chatta med vår kundservice på Facebook.

Kontakt

Vi finns här för dig

Chatta, mejla eller ring så hjälper vi dig.