Allmänna villkor Blancolån

Allmänna villkor Blancolån

Senast ändrad maj 2023

1. Kreditgivare m.m.

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ), 556760-6032, Box 173, 101 23, Stockholm (”Kreditgivaren”) utgör kreditgivare och Rocker AB (publ), 559046-8574, Flaggan 1115, 116 74 Stockholm, med varumärket Rocker, utgör kreditförmedlare (”Kreditförmedlaren”). Kreditgivaren är ett kreditmarknadsbolag och Kreditförmedlaren är ett betalningsinstitut. Kreditgivaren och Kreditförmedlaren står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm. Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med kreditavtalet mellan Kreditgivaren och konsumenten (”Sökanden” eller ”Kredittagaren”) villkoren för den aktuella krediten. Allmänna villkoren och kreditavtalet benämns gemensamt för ”Kreditavtalet”. Nyttjandet av Kreditförmedlarens tjänster regleras även ett användaravtal (”Användaravtalet”) vilket finns tillgängligt på www.rocker.com.

En Sökande måste få sin ansökan om kredit beviljad för att ha rätt att ingå Kreditavtalet. För att en ansökan om kredit ska kunna beviljas krävs att Sökanden är en konsument över 20 år, har ett svenskt personnummer och har ett bankkonto i svensk bank. Sökanden måste vidare ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt Kreditavtalet och Sökanden kommer därför genomgå en sedvanlig kreditprövning innan krediten kan beviljas. Kreditgivaren har rätt att ensidigt besluta om en Sökande ska erhålla en kredit. Om Sökanden inte beviljas en kredit har rätt denne att få information om orsaken till det, i enlighet med lag.

Sökanden samtycker till att Kreditförmedlaren, på Kreditgivarens uppdrag, har rätt att via Autogiro vidta åtgärder för att säkerställa att Sökandens angivna bankkonto i svensk bank tillhör Sökanden. Genom att godkänna Kreditavtalet och Användaravtalet samtycker Sökanden till att en sådan kontroll genomförs via Autogiro. Sökanden samtycker vidare till att Kreditförmedlaren, på Kreditgivarens uppdrag, har rätt att genomföra de åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att säkerställa att Sökandens angivna uppgifter är korrekta.

Sökanden är införstådd med och samtycker till att Kreditförmedlaren, på Kreditgivarens uppdrag, har rätt att verifiera Sökandens lämnade inkomstuppgifter genom att kontakta Sökandens arbetsgivare. Kreditgivaren har rätt att avslå en kreditansökan om Kreditgivaren anser att det föreligger misstanke om att Sökandens angivna uppgifter inte är korrekta, eller det av någon annan anledning finns anledning att tro att Sökanden avser att på något sätt missbruka tjänsten.

En Sökande som ansökt om och beviljats en kredit av Kreditgivaren benämns som Kredittagare. Vid fler än en Kredittagare till samma kredit svarar var och en solidariskt för hela skulden oavsett vem som utnyttjat krediten. Kreditavtalet börjar gälla mellan Kredittagaren och Kreditgivaren efter att Kredittagaren godkänt Kreditavtalet genom en elektronisk signatur eller på annat motsvarande sätt och Kreditgivaren efter genomförda kontroller av Sökandens lämnade uppgifter med mera därefter har godkänt Sökandens ansökan om kredit.

Genom godkännandet av Kreditavtalet intygar Kredittagaren att denne har läst och accepterat villkoren för Kreditavtalet. Kreditavtalet upphör att gälla när samtliga förpliktelser enligt Kreditavtalet har fullgjorts. Dessa allmänna villkor gäller även då en befintlig Kredittagare väljer att utöka en kredit som omfattas av ett tidigare ingånget Kreditavtal.

2. Betalning m.m.

Krediten är ett annuitetslån utan säkerhet och löper med rörlig ränta, vilket innebär att Kredittagaren ska avbetala på krediten samt erlägga ränta i lika annuiteter på angivna förfallodagar under hela kreditens löptid.

Kreditgivaren har rätt att ändra storleken på kommande annuiteter om räntan förändras eller om Kredittagaren får möjlighet att utnyttja en räntefri månad eller att förändra återbetalningstiden på krediten. Återbetalningstiden och/eller storleken på kommande annuiteter kan även komma att förändras om eventuella avgifter åläggs Kredittagaren, såsom påminnelseavgifter eller om dröjsmålsränta tillkommer.

Kredittagaren ska erlägga betalning till Kreditgivaren via Autogiro. Kredittagaren samtycker genom godkännandet av dessa allmänna villkor att Kreditförmedlaren, för Kredittagarens räkning, lämnar ett medgivande till betalning via Autogiro genom uttag från Kredittagarens konto som lämnas till Kreditförmedlaren i samband med kreditansökan. Samtycket omfattar medgivande till betalning via Autogiro för samtliga kreditprodukter som Kredittagaren ingått, eller framöver kommer ingå, avtal om med Kreditgivaren.

Kredittagaren har rätt att när som helst återkalla Autogiromedgivandet. För det fall Kredittagaren inte erlägger betalning till Kreditgivaren via Autogiro ska Kredittagaren erlägga betalning till det bankgirokonto som denne har blivit anvisat och som framgår av de inbetalningskort Kredittagaren erhåller per e-post. Skyldigheten att erlägga betalning enligt Kreditavtalet gäller även om Kredittagaren inte skulle erhålla ett inbetalningskort.

Betalningen ska vara Kreditgivaren tillhanda senast den 26:e varje månad, om 26:e infaller på helgdag så ska betalning vara Kreditgivaren tillhanda senast nästkommande vardag. Om ränta och avgift för den aktuella perioden inte betalas innan förfallodagen ska dessa läggas till kapitalskulden. Belopp som Kredittagaren erlägger för avräkning på viss fordran får Kreditgivaren inte välja att avräkna på annan fordran Kredittagaren har.

Kreditgivaren har rätt, men inte skyldighet, att erbjuda Kredittagaren en eller flera betalningsfria månader. En betalningsfri månad innebär att ränta samt eventuella avgifter enligt Kreditavtalet debiteras Kredittagaren men att storleken på kommande annuiteter höjs och/eller återbetalningstiden på krediten förlängs på så vis att Kredittagaren inte behöver erlägga någon betalning till Kreditgivaren den aktuella månaden.

3. Ränta

För krediten är Kredittagaren skyldig att erlägga en ränta vilken framgår av kreditavtalet. Räntan är rörlig, vilket innebär att Kreditgivaren har rätt att omedelbart ändra räntesatsen i vissa situationer. En ändring av räntan får ske till Kredittagarens nackdel endast i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för Kreditgivaren eller andra kostnadsökningar som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när Kreditavtalet ingicks. Kreditgivaren ska underrätta Kredittagaren om en ränteändring innan den börjar gälla. Underrättelsen ska skickas per e-post och ska innehålla en upplysning om hur Kredittagarens betalningar med anledning av krediten påverkas av ränteändringen.

4. Dröjsmålsränta och avgifter m.m.

Om Kredittagaren inte betalar tillbaka hela eller del av krediten i tid i enlighet med Kreditavtalet har Kreditgivaren rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att betalning sker. Om inte annat anges i SEKKI gäller krediträntan som dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning har Kreditgivaren också rätt att ta ut en påminnelseavgift. För närvarande är påminnelseavgiften 60 kr per utsänd påminnelse om utebliven betalning.

Kreditgivaren har rätt att ta ut en startavgift om 398 kr i samband med ansökan om och beviljandet av en kredit. Startavgiften kommer att läggas till på det sökta kreditbeloppet och Kredittagaren är införstådd med att startavgiften därmed kommer att utgöra en del av det totala lånebeloppet.

5. Uppsägning av krediten m.m.

Om Kredittagaren inte erlägger betalning i enlighet med Kreditavtalet har Kreditgivaren rätt att säga upp krediten i förtid och kräva återbetalning av det utestående kapitalbeloppet samt ränta och eventuella avgifter. En sådan uppsägning får ske under följande förutsättningar. Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 procent av kreditfordran.

Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. Kredittagaren på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning. Som väsentligt dröjsmål med betalning avses tre eller fler uteblivna betalningar i följd. Om Kreditgivaren vill få betalt i förtid enligt ovan gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då meddelande om uppsägningen skickas med brev till Kredittagaren. Om meddelande om uppsägning inte skickas med brev till Kredittagaren ska uppsägningstiden istället räknas från den dag uppsägningen kommer Kredittagaren tillhanda.

Om Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt ovan är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Om Kredittagaren på sådant sätt tidigare har befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte denna möjlighet.

Kreditgivaren har även rätt att säga upp krediten i förtid och kräva återbetalning av det utestående kapitalbeloppet samt ränta och eventuella avgifter om det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. Vid en sådan uppsägning gäller ingen uppsägningstid. Kredittagaren är dock inte skyldig att betala skulden i förtid om Kredittagaren omedelbart ställer en godtagbar säkerhet för skulden. Kreditgivaren har rätt att vidta inkassoåtgärder om Kredittagaren inte erlägger betalning i tid. Sådana åtgärder kan medföra att inkassoavgifter kan komma att debiteras Kredittagaren i enlighet med gällande lagstiftning och i enlighet med vad som framgår av Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI).

6. Ångerrätt och förtidsinlösen

Kredittagaren har rätt att frånträda Kreditavtalet inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts genom att skicka ett meddelande om detta till Kreditförmedlaren. Kredittagaren ska därefter snarast och senast inom 30 dagar efter det att Kredittagaren skickade sådant meddelande betala tillbaka det utlånade beloppet som erhållits samt upplupen ränta, räknat från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag då krediten återbetalas. Kredittagaren har rätt att när som helst betala hela eller delar av krediten i förtid.

7. Meddelanden m.m.

Kreditförmedlaren ska, för Kreditgivarens räkning, underrätta Kredittagaren genom att skicka meddelanden till dennes angivna e-postadress, mobiltelefonnummer eller bostadsadress. Meddelanden som sänds till Kredittagarens e-postadress eller ett mobiltelefonnummer ska anses ha nått Kredittagaren samma dag som meddelandet skickades. Meddelanden som sänds till Kredittagarens bostadsadress ska anses ha nått Kredittagaren senast fem dagar efter avsändandet. Kredittagaren kan underrätta Kreditgivaren genom att skicka meddelanden via e-post till support@rocker.com eller per brev till Rocker, Flaggan 1115, 116 74, Stockholm.

8. Begränsning av ansvar

Varken Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren har något ansvar för indirekta skador hos Kredittagaren. Kreditgivaren och Kreditförmedlaren är inte heller ansvarigt för skada som beror på svensk eller utländsk lag eller annan föreskrift, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krig, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet (force majeure). Skada som uppkommit i andra fall hos Kredittagaren ersätts endast om Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren anses ha handlat grovt oaktsamt eller uppsåtligt. Varken Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren är ansvarig för eventuell skada som kan uppkomma hos Kredittagaren med anledning av störningar i driften av posttjänster eller andra kommunikationsmedel eller teknisk utrustning som används av Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren.

9. Ändring av villkor

Kredittagaren ska underrättas om materiella ändringar i dessa allmänna villkor minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Om Kredittagaren inte godkänner ändringarna har Kredittagaren rätt att betala hela krediten i förtid och säga upp Kreditavtalet genom att skickade meddelande om detta till Kreditförmedlaren. Om Kredittagaren inte säger upp Kreditavtalet anses Kredittagaren ha godkänt de aktuella ändringarna.

10. Överlåtelse av Kreditavtal eller fordran

Kreditgivaren har rätt att överlåta eller pantsätta Kreditavtalet eller fordran som uppkommit med anledning av Kreditavtalet till tredje man. Om så har skett, underrättas Kredittagaren om hur och till vem betalning avseende krediten måste göras för att kunna ske med befriande verkan. Vid överlåtelse av fordran har Kredittagaren i övrigt kvar de rättigheter och skyldigheter i förhållande till Kreditgivaren som framgår av Kreditavtalet och dessa allmänna villkor. Kredittagaren har inte rätt att överlåta Kreditavtalet eller några rättigheter eller skyldigheter enligt Kreditavtalet eller de allmänna villkoren.

11. Kontoöppnande

För administration av utbetalning är det en förutsättning för krediten att Kredittagaren har ett konto i Kreditgivaren vilket ska öppnas senast i samband med detta Kreditavtalets ingående. Krediten utbetalas i sin helhet till Kredittagarens konto hos Kreditgivaren och överförs sedan till av Kredittagaren angivet bankkonto.

12. Månadsskydd+

I samband med att Kredittagaren ingår ett kreditavtal med Kreditgivaren ingår Kredittagaren även ett avtal avseende försäkring med AmTrust International Underwriters DAC, vilken förmedlas genom Kreditförmedlaren. Försäkringen är ett så kallat låneskydd som hjälper Kredittagaren att betala kostnaderna för lånet om något oförutsett skulle hända, såsom ofrivillig arbetslöshet eller om Kredittagaren blir inlagd på sjukhus. Försäkringen är helt kostnadsfri de första tre månaderna, därefter kostar försäkringen 0,135 procent av det aktuella lånebeloppet (om du t.ex.har ett lån på 50 000 kr kostar försäkringen 67,50 kr per månad). Kredittagaren kan när som helst avsluta försäkringen och kan även välja att ingå avtalet genom att meddela kundtjänst om detta. Läs mer på https://rocker.com/manadsskydd

13. Behandling av personuppgifter

Kreditgivaren och Kreditförmedlarenbehandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Behandlingen av personuppgifter framgår närmare och regleras av personuppgiftspolicyn som finns tillgänglig på https://www.rocker.com/personuppgiftspolicy samt https://www.nordiska.se/gdpr.

14. Klagomål och tvister mm.

Om du har synpunkter eller är missnöjd med någon tjänst Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren tillhandahåller, eller på det bemötande du har fått av oss, ska du i första hand kontakta klagomålsansvarig på email klagomal@rocker.com eller postadress Klagomålsansvarig, Rocker AB (publ), Flaggan 1115, 116 74 Stockholm.

Om du inte är nöjd med det svar du får av Kreditförmedlaren ska du kontakta klagomålsansvarig hos Kreditgivaren på email info@nordiska.se eller postadress Nordiska, Klagomålsansvarig, Box 173 101 23 Stockholm. Vi försöker besvara och hantera klagomål så snart som möjligt och lovar att vi kontaktar dig inom 14 dagar. Om du inte skulle vara nöjd med vår hantering av ditt klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (hemsida www.arn.se och postadress Box 174, 101 23 Stockholm) samt Konsumenternas bank-och finansbyrå (hemsida www.konsumenternas.se och postadress Box 24215, 104 51 Stockholm). Svensk lag är tillämplig på Kreditavtalet och en eventuell tvist ska prövas av svensk domstol.

Kontakt

Vi finns här för dig

Chatta, mejla eller ring så hjälper vi dig.