Rocker Pay allmänna villkor

Rocker Pay allmänna villkor

Senast uppdaterad augusti 2021

Rocker AB (publ), org nr 559046-8574, tillhandahåller en fristående betaltjänst som ger privatpersoner möjlighet att erlägga och ta emot betalning på ett säkert sätt vid handel med andra privatpersoner via marknadsplatser och andra kontaktytor på internet (“Tjänsten”).

Tjänsten erbjuds till fysiska personer som registrerar sig hos Rocker (“Användaren” eller ”Du”) och som väljer att använda Tjänsten för att betala (”Köpare”) respektive ta emot betalning (”Säljare”) för varor på marknadsplatser för privatpersoner på internet. Både Köpare och Säljare måste vara registrerade Användare för att kunna använda Tjänsten. Tjänsten är avsedd att användas av Säljare och Köpare som genomför försäljning/köp av viss vara på en marknadsplats eller annan kontaktyta för privatpersoner på internet. Tillhandahållandet av Tjänsten regleras av dessa allmänna villkor (“Villkoren”) samt de ytterligare bestämmelser som Villkoren hänvisar till. Skulle du ha några frågor kan du kontakta Rocker via support@rocker.com, chatten på vår hemsida www.rocker.com eller på telefon 020-700 700 dygnet runt.

1. Beskrivning av Tjänsten

1.1. Registrering för Tjänsten sker via Rocker Pays hemsida vid användande av Tjänsten (pay.rocker.com). Genom registreringen och användningen av Tjänsten accepterar Du att vara bunden av Villkoren med eventuella bilagor samt de ytterligare bestämmelser som Villkoren hänvisar till.

1.2. Tjänsten gäller endast för köp/försäljning av varor där Säljaren har valt att erbjuda Köpare att köpa varan på en marknadsplats eller motsvarande kontaktyta för privatpersoner på internet. Tjänsten tillhandahålls endast privatpersoner.

1.3. Avtal om köp och försäljning av vara ingås mellan Köpare och Säljare via en marknadsplats eller annan kontaktyta för privatpersoner på internet. Rocker är inte part i denna avtalsrelation avseende för/försäljning. Tänk på att konsumentlagstiftningen inte gäller vid köp mellan privatpersoner. Detta innebär bland annat att Köparen inte har någon ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp om Köparen är missnöjd med varan. Det är därför viktigt att Säljaren beskriver varan på korrekt sätt i annonsen samt att Köparen noga undersöker varan innan avtal om köp/försäljning ingås mellan parterna och betalning erläggs.

1.4. När Köpare och Säljare ingått avtal om köp respektive försäljning av varan blir Köparen skyldig att betala för varan (”Betalningen”). Köparen erbjuds olika sätt att erlägga betalning. Utbudet och tillgängligheten av dessa betalsätt kan variera från tid till annan.

2. Rockers köpar- och säljarskydd

2.1. Rockers säljar- och köparskydd gäller när du använder Tjänsten för köp av fysiska varor från annan privatperson.

2.2. Rockers säljar- och köparskydd innebär följande:

2.2.1. Säljaren och Köparen delar inte några känsliga uppgifter, såsom bankkontonummer, med den andre parten, vid användande av Tjänsten.

2.2.2. Identiteten på Köparen och Säljaren verifieras alltid av Rocker genom BankID när Tjänsten används.

3. Villkor för Köparen

3.1. Om Du vill direktbetala ditt köp genomför Du Betalningen via Swish eller med kort i samband med att köpet genomförs.

3.2. Din Betalning mottas av Rocker som håller pengarna för Din räkning till dess att köpet har genomförts. Direkt därefter utbetalas pengarna till säljaren.

3.3. Om Betalningen avbryts innan köpet genomförts kommer dina pengar att återbetalas till dig genom att Rocker genomför en återbetalning till ditt bankkonto via Swish eller på annat motsvarande sätt.

3.4. Om det på grund av tekniskt fel eller av annan anledning genomförs en utbetalning till säljaren genom Rockers försorg, utan att motsvarande belopp dragits från Ditt bankkonto, är du skyldig att ersätta Rocker med ett det belopp motsvarande vad som utbetalats till säljaren för din räkning.

4. Villkor för Säljare

4.1. Vid användandet av Tjänsten kan du välja om du vill få Betalningen utbetald till ditt bankkonto via Bankgiro, Trustly eller till ditt Rockerkort.

4.2. Rocker förbehåller sig rätten att innehålla Betalningen om och så länge det föreligger misstanke om att Du inte kommer att fullgöra dina åtaganden.

4.3. När Du har fått betalt av Rocker överlåter Du din rätt till betalning från Köparen till Rocker. Eftersom Du har fått betalt från Rocker kan Du inte kräva betalning av Köparen.

4.4. Om Rocker skulle komma att ersätta Köparen med anledning av fel på varan, övergår Köparens rätt gentemot Säljaren till Rocker. Du är införstådd med att Du bär allt ansvar för fel på varan och att Du ska ersätta Rocker för alla de kostnader som uppstår till följd av fel på varan.

5. Kundservice

5.1. Om Du har frågor rörande Tjänsten kan Du vända Dig till Rockers kundservice via support@rocker.com, chatten på vår hemsida eller på telefon 020-700 700 dygnet runt.

6. Användning av Tjänsten m.m.

6.1. Du får bara använda Tjänsten på avsett sätt för att genomföra köp respektive försäljning av vara och i enlighet med de gällande Villkoren. Rocker förbehåller sig rätten att blockera Dig från att använda Tjänsten om Du inte följer Villkoren.

6.2. Du är skyldig att följa Rockers vid var tid gällande rutiner och instruktioner i fråga om säkerhet. Du förbinder dig att förvara Dina inloggningsuppgifter på ett säkert och betryggande sätt, så att dessa inte kommer i orätta händer. Uppgifterna är personliga och får inte användas av annan än Dig. Du ska snarast meddela Rocker om det finns anledning att tro att någon annan person fått tillgång till eller kännedom om uppgifterna.

6.3. Du ska hålla Rocker skadeslöst vid eventuella krav från tredje man (inklusive annan Användare) gentemot Rocker till följd av Din användning av Tjänsten i strid med dessa Villkor eller gällande lag.

6.4. Om Betalningen ska återbetalas (t ex om Köparen har beviljats returrätt av Säljaren eller i andra fall när köp ska återgå) är det Säljarens ansvar att betala tillbaka del av eller fullständigt belopp till Köparen.

6.5. Innan Betalningen har utbetalats till Säljaren har Rocker rätt att återbetala Betalningen till Köparen om (i) leverans av varan inte har skett, har blivit oskäligen fördröjd , (ii) om det finns hinder som begränsar möjligheten att pantsätta eller förvärva Betalningen (t ex att fordran redan är pantsatt eller avyttrad till tredje part), (iii) om det föreligger en tvist eller ett bestridande mellan Säljaren och Köparen gällande Betalningen och sådan tvist eller sådant bestridande är baserat på annan omständighet än Köparens ovilja eller oförmåga att betala, exempelvis att det påstås föreligga fel på varan eller att full leverans inte har skett, (iv) om Betalningen resulterar i att en fordran uppstår mot en person som Rocker skäligen kan anta delar ett ekonomiskt intresse med Säljaren, (v) om Betalningen skäligen kan misstänkas utgöra penningtvätt eller på annat sätt är olaglig eller inte är affärsmässiga, (vi) om det är en Betalning genom vilken Köparen förvärvar kontanter (t ex valutaväxling, en check eller liknande), (vii) vid brott mot Villkoren, (viii) vid Betalning där Säljaren i relation till Köparen har använt sig av villkor som inte överensstämmer med Villkoren, (ix) Betalning som strider mot vid var tid gällande riktlinjer från Rockers samarbetspartners.

7. Försäkran

7.1. Uppgifterna som Du lämnar vid registrering ska vara kompletta och korrekta. Du är skyldig att fortlöpande och utan dröjsmål underrätta Rocker om det sker ändringar i de uppgifter som Du lämnat vid registrering, inklusive ändring av e-post och telefonnummer.

7.2. Du försäkrar att Du är behörig att ingå avtal om användande av Tjänsten och inte behöver annans (målsman, god man, etc.) godkännande. Tjänsten får endast användas för egen räkning. Det är inte tillåtet att använda Tjänsten för annan person.

8. Behandling av personuppgifter

8.1. När Du använder Tjänsten behandlar Rocker Dina personuppgifter. Det sker bland annat för att Rocker ska kunna tillhandahålla Tjänsten, för att förenkla och förbättra Tjänsten, i syfte att säkerställa Din identitet, göra kreditbedömningar, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av Tjänsten och kringtjänster, utföra kundanalyser och kreditbedömningar, för marknadsföringsändamål, och för att uppfylla gällande lagkrav.

8.2. Av Rockers integritetsspolicy framgår hur Rocker samlar in och använder Dina personuppgifter. Den beskriver också Dina rättigheter gentemot Rocker och hur Du kan göra Dina rättigheter gällande.

8.3. Av Rockers integritetspolicy finns också uppgifter om hur Rocker använder sig av cookies och annan tillfällig lagring av uppgifter. Integritetspolicyn finns tillgänglig på www.rocker.com/personuppgiftspolicy

9. Tillgänglighet m.m.

9.1. Rocker lämnar inga garantier gällande Tjänstens funktion eller tillgänglighet. Rocker garanterar inte kontinuerlig eller oavbruten tillgång till Tjänsten. Du är medveten om att Tjänsten, från tid till annan, kan komma att göras otillgänglig med anledning av planerade och oplanerade driftstopp, för nödvändig service och underhåll.

10. Force majeure

10.1. Part som inte kan fullgöra sina åtaganden på grund av omständigheter som part inte råder över eller annars rimligen kunnat förutse och under förutsättning att part inte förfarit vårdslöst, är befriad från skadestånd och andra påföljder. Att ett åtagande inte kan fullgöras är ursäktligt om det hindrats av en omständighet som legat utanför parts kontroll och som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

11. Uppsägning

11.1. Avtalet mellan Dig och Rocker avseende Tjänsten kan sägas upp av endera part med omedelbar verkan. Villkoren fortsätter dock att gälla för eventuella pågående köp/försäljningar till dess dessa avslutats och gäller fortsatt för avslutade köp/försäljningar.

11.2. Rocker har, utan skyldighet till återbetalning till Säljaren, rätt att säga upp Tjänsten med omedelbar verkan om (i) Säljaren av någon anledning kan antas vara på obestånd, (ii) Säljaren bryter mot Villkoren eller om Rocker har anledning att anta att Säljaren kommer att bryta mot Villkoren, (iii) Säljaren förser Rocker med felaktig eller missledande information eller döljer relevanta omständigheter, eller (iv) Säljaren erbjuder varor eller tjänster som står i strid med Rockers regler och villkor. Vid uppsägning av Tjänsten i enlighet med denna Punkt 11.2 har Rocker rätt att innehålla all utbetalning till Säljaren tills dess att Rocker har verifierat antalet utestående Betalningar och samtliga ångerfrister har passerat eller att eventuellt misstänkt missbruk av Tjänsten har utretts. Rocker har också rätt att få tillgång till information från Säljaren för att kunna avgöra om Säljaren bryter mot Villkoren. Vidare ska Rocker ha rätt att återföra alla utestående Betalningar till Säljaren.

12. Ansvarsbegränsning

12.1. Rocker ersätter Dig endast för styrkta och skäliga direkta kostnader som uppkommit vid användandet av Tjänsten som en direkt följd av grov vårdslöshet från Rockers sida. Du har inte någon rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t ex utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador om inte Rocker agerat med uppsåt.

13. Meddelanden

13.1. Meddelande till Rocker skickas till support@rocker.com. Rocker skickar meddelanden till Dig på den e-post som Du senast registrerat hos Rocker. Meddelande som skickas på detta sätt ska anses ha kommit mottagaren tillhanda senast vardagen efter att meddelandet skickats.

14. Ändring av Tjänsten och Villkoren

14.1. Rocker förbehåller sig rätten att ändra och utveckla Tjänsten.

14.2. Villkoren gäller tills vidare. Rocker äger rätt att ändra Villkoren. Rocker kommer att informera om förändringar i Villkoren innan de träder i kraft.

15. Immateriella rättigheter

15.1. Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsten tillhör Rocker eller tredje man med vilken Rocker samarbetar, och får inte användas av Dig utöver vad som krävs för Tjänstens nyttjande enligt gällande Villkor.

16. Tillämplig lag, tvister och klagomål

16.1. Om du har synpunkter på eller är missnöjd med Tjänsten, eller på det bemötande du har fått av oss, ska du kontakta klagomålsansvarig hos Rocker på email klagomal@rocker.com eller postadress Klagomålsansvarig, Rocker AB (publ), Flaggan 1115, 116 74 Stockholm.

16.2. Vi försöker besvara och hantera klagomål så snart som möjligt och lovar att vi kontaktar dig inom 14 dagar.

16.3. Om du inte skulle vara nöjd med Rockers hantering av ditt klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (hemsida www.arn.se och postadress Box 174, 101 23 Stockholm) samt Konsumenternas bank- och finansbyrå (hemsida www.konsumenternas.se och postadress Box 24215, 104 51 Stockholm).

16.4. Svensk rätt tillämpas på detta avtal och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.

Kontakt

Vi finns här för dig

Chatta, mejla eller ring så hjälper vi dig. Kundservice 24 timmar om dagen.