Blancolån

1. Kreditgivarens namn och kontaktinformation

Kreditgivare: Nordiska Kreditmarknadsbolaget (publ)
Org.nr: 556760-6032
Box 173, 101 23 Stockholm
Kreditförmedlare: Rocker AB (publ) med varumärket Rocker ("Rocker")
Org.nr: 559046-8574
Flaggan 1115, 116 74 Stockholm
020-700 700
kundservice@rocker.com
https://rocker.com

2. Beskrivning av huvuddragen i låneprodukten

Typ av kredit Privatlån, annuitet, rörlig ränta
Det sammanlagda lånebeloppet:
Detta är övre kreditlimiten som ställs till förfogande genom låneavtalet
300 000 kr
Villkoren för utnyttjandet av lånet Låneavtalet skall vara i kraft och dess villkor uppfyllda.

Beviljat belopp utbetalas på det sätt och vid den tidpunkt som Rocker och låntagare kommer överens om.
Låneavtalets löptid Minst 3 år, max 12 år
Avbetalningar och vilken ordning dessa ska fördelas mellan fordringar Antalet avbetalningar och storleken på dessa beror på det totala kreditbeloppet och anges vid ingåendet av låneavtalet.

Avräkningar sker i följande ordning: Ränta, kostnader för krediten, dröjsmålsränta, och därefter kapitalbeloppet.


3. Kreditkostnader

Låneränta eller i tillämpliga fall de olika låneräntor som gäller för låneavtalet Rörlig ränta 3.95% - 19.95% årlig ränta.
(nominell ränta)
Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade lånebeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.
Den effektiva räntan omfattar ränta på lånet samt avgifter.

Räkneexempel: 100 000 kr i annuitetslån på 10 år med 7,95% nominell rörlig ränta, 8,34% effektiv ränta, kostar 1 211 kr/mån (120 ggr). Att återbetala: 145 551 kr inkl. alla avgifter.
Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
— en försäkring som säkerhet för krediten
— någon annan kompletterande tjänst?
Nej
Andra kostnader i samband med låneavtalet Startkostnad: 398 kr
Månadskostnad: 0 kr/mån
Kostnader i samband med försenade betalningar
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t ex tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla lån.
Låntagaren kommer att debiteras:

Påminnelseavgift (14 dagar): 60 kr
Inkassoavgift (26 dagar): 180 kr
Höjningsavgift: 398 kr

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.
Ja
Förtids-återbetalningen
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.
Ja
Sökning i en databas
Om en låneansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste långivaren genast och kostnadsfritt meddela sökande resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskaps-lagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
Ja
Rätt till att få ett utkast till ett låneavtal
Låntagaren har rätt att på begäran få en kopia av ett utkast till ett låneavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om långivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå låneavtalet med dig.
Ja
Den tid långivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts. Ej tillämpligt.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Kreditförmedlare: Rocker AB (publ) med varumärket Rocker ("Rocker")
Org.nr: 559046-8574
Flaggan 1115, 116 74 Stockholm
020-700 700
kundservice@rocker.com
https://rocker.com
Beträffande kreditgivaren: Nordiska Kreditmarknadsbolaget (publ)
Registrering / organisationsnummer kreditgivare: 556760-6032
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Utnyttjande av ångerrätten Kontakta Rocker på ovan angivna kontaktuppgifter.
Den lagstiftning som långivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan låneavtalet ingicks. Svensk lag
Klausul om tillämplig lagstiftning för låneavtalet och/ eller behörig domstol. Svensk lag och svensk domstol
Språk Marknadsföring och information om avtalsvillkor lämnas på svenska. All kommunikation sker på svenska.
Klagomålshantering utanför domstol Kunden kan vända sig till Rockers klagomålsansvarige på ovan angivna kontaktuppgifter. Alternativt: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174,101 23, Stockholm, telefon 08-555 017 00.