Personuppgiftspolicy Rockers Visa-kort

Den här integritetspolicyn förklarar när, varför och hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi ser till att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt enligt gällande lagstiftning.

TPML lägger stor vikt vid att skydda din integritet. Med ”dina uppgifter”, ”dina personuppgifter” och ”din information” avser vi all personlig information om dig som du eller tredje part lämnar till oss.

Den här integritetspolicyn kan komma att uppdateras, så besök gärna den här sidan då och då för att försäkra dig om att du är införstådd med eventuella ändringar.

Vilka är vi?

Transact Payments Malta Limited (”TPML”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) är utfärdaren av ditt kortoch är endast personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss avseende kortet. TPML är inte personuppgiftsansvarig gällande annan användning av dina personuppgifter för att skicka marknadsföring eller erbjudanden till dig. TPML är ett epenninginstitut som är auktoriserat och reglerat av Malta Financial Services Authority. Säte och företagsadress är Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana, FRN 1914, Malta och registrerat företagsnummer är C91879.

Enfuce är programförvaltare för ditt kort och är personuppgiftsbiträde för de personuppgifter som du lämnar till oss avseende kortet.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in information från dig när du ansöker om ett betalkort som utfärdas av oss och när du använder kortet för att utföra transaktioner. Vi inhämtar också information från tredje part (såsom bedrägeriförebyggande organ) som kan kontrollera dina personuppgifter mot information som finns i en röstlängd och/eller andra databaser.

På vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Avtal med den registrerade

Ditt tillhandahållande av personuppgifter och vår behandling av dessa uppgifter är en förutsättning för båda parter för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt det avtal vi ingår (benämnt ”Kortinnehavaravtal” eller ”Allmänna villkor för kortinnehavare” eller liknande) när du registrerar dig för våra betaltjänster. Det finns tillfällen då behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna utföra vissa steg (på din begäran) innan vi ingår avtal, såsom att verifiera dina uppgifter eller din behörighet för betaltjänsterna. Om du underlåter att lämna de personuppgifter vi begär kan vi inte ingå avtal för att tillhandahålla betaltjänster åt dig, alternativt kommer vi att vidta åtgärder för att avsluta eventuellt ingått avtal.

Rättslig förpliktelse

Vi kan också behandla dina personuppgifter i syfte att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Berättigat intresse

Vi, eller tredje part, kan ha ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, till exempel:

 • För att analysera och förbättra säkerheten i vår affärsverksamhet.
 • För att anonymisera personuppgifter och därefter använda anonymiserad information.

Vilken typ av personuppgifter samlas in?

När du ansöker om och använder ett kort kommer vi (eller våra partner som agerar på våra vägnar) att samla in följande information från dig: Fullständigt namn, adress, födelsedatum, e-postadress, personnummer, telefonnummer, kontosaldo, transaktionell och kryptografisk data, IP-adress, inloggningsuppgifter, identitetshandlingar, dokumentavbildning, live-selfie och kortdata.

När du använder ditt kort för att utföra transaktioner sparar vi den transaktionella och finansiella informationen. Det innefattar datum, summa, valuta, kortnummer, kortnamn, kontosaldo samt namn på handlare, kreditgivare eller leverantör. Vi samlar också in information gällande de betalningar som utförs till/från ditt konto.

Inga biometriska uppgifter (t.ex. fingeravtryck) behandlas av TPML eller av någon av dess partners.

Hur används dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • Skapa ditt konto, inklusive behandla din kortansökan, starta upp ditt konto och verifiera din identitet.
 • Underhålla och administrera ditt konto, inklusive behandla dina finansiella transaktioner, behandla korrespondensen mellan oss, skydda ditt konto mot bedrägerier och tillhandahålla en säker internetmiljö för utförandet av våra tjänster.
 • Uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt tillämpliga lagar såsom penningtvättslagen.
 • Förbättra våra tjänster, inklusive skapa anonymiserad data från dina personuppgifter i syfte att användas för analys, till exempel för utbildning, testning och systemutveckling.

Med vilka delar vi din information?

Vi delar din information med våra tredjepartsleverantörer, agenter, underleverantörer, programförvaltare samt andra associerade organisationer med syfte att kunna utföra uppgifter, hantera ditt konto och tillhandahålla tjänster till dig på våra vägnar enligt beskrivningen ovan. När vi använder tredjepartsleverantörer har vi ingått avtal med dem, där de förbinder sig att hålla din information säker och skyddad.

Vi delar din information med följande aktörer:

 • Företag och organisationersom hjälper oss att kunna behandla dina transaktioner (inklusive men inte begränsat till leverantörer av tjänster för betalningshantering) och att kunna tillhandahålla de tjänster som du begärt.
 • Företag och organisationer som driver och hanterar kortprogrammet.
 • Identitetsverifieringsföretag som utför den verifiering som krävs för rättslig kontroll och bedrägeriförebyggande åtgärder.
 • Leverantörer av informationssäkerhetstjänster, leverantörer av värdtjänster för webbapplikationer, e-postleverantörer, leverantörer av backup-tjänster samt programvaru-/plattformsutvecklare.
 • Leverantörer av tjänster för dokumentförstöring.
 • Andra företag och organisationer vi kan komma att delge våra rättigheter och åtaganden på rättslig grund enligt detta avtal.
 • Tredje part, som ett resultat av omstrukturering, försäljning eller förvärv av TPML eller annan associerad enhet, förutsatt att mottagaren använder din information i samma syfte som förelåg då informationen ursprungligen delgavs oss och/eller användes av oss.
 • Tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter inom eller utanför EU/EESområdet när vi enligt lag är skyldiga att göra det.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES-området

För att kunna leverera våra tjänster till dig kan dina personuppgifter komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES-området, exempelvis i följande fall:

• Om tjänsteleverantören är baserad utanför EU/EES-området. • Om du är baserad utanför EU/EES-området. • Om det finns en internationell dimension av tjänsterna vi tillhandahåller.

De här överföringarna lyder under särskilda regler i dataskyddsförordningen i EU och Malta.

Länder utanför EU/EES-området har inte samma dataskyddsförordning som Malta och EU/EES-området. Vi kommer dock att säkerställa att överföringen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen och att alla personuppgifter är skyddade. Vi kommer att skicka dina uppgifter till länder där Europeiska kommissionen har tagit ett beslut om tillräcklighet, dvs. att de beslutat att det rättsliga ramverket i landet tillhandahåller en adekvat nivå på dataskyddet för dina personuppgifter. Du hittar mer information om detta här.

Om vi överför dina uppgifter till ett land där Europeiska kommissionen inte har tagit ett beslut om tillräcklighet tillämpar vi standardavtalsklausuler för dataskydd som har godkänts av Europeiska kommissionen. Om du vill ha en kopia av dessa klausuler hänvisar vi till Europeiska kommissionens webbplats.

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud enligt nedan.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information under minst sex år efter att vår affärsrelation avslutats, för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt tillämpliga lagarsåsom penningtvättslagen och lagar för bedrägeribekämpning. Om det enligt tillämplig lag åligger oss att behålla dina uppgifter en längre tid, så kommer vi att behålla uppgifterna den lagstadgade tiden. Vi kommer inte att behålla dina uppgifter längre än vad som krävs.

Vilka är dina rättigheter gällande dina personuppgifter?

Du har vissa rättigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter:

 • Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter.
 • Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter om du anser att de är felaktiga.
 • Du har rätt till radering av dina personuppgifter.
 • Du har rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt till dataportabilitet.
 • Om du önskar att något av ovanstående ska utföras ska du kontakta vårt dataskyddsombud via epost på DPO@transactpaymentsltd.com.

Hur skyddar vi din information?

Vi implementerar säkerhetsföreskrifter och tekniska lösningar för att trygga dina personuppgifter och vidtar åtgärder för att skydda dem mot obehörig åtkomst eller användning.

I vår strävan att skydda dina personuppgifter kan vi emellertid inte garantera fullständig säkerhet för den information du delger oss, och du gör detta på egen risk. När vi tar emot din information gör vi vårt yttersta för att se till att den är säker i våra system. Där vi har angett (eller där du har valt) ett lösenord som ger dig åtkomst till vissa delar av vår webbplats, så är det ditt ansvar att hålla detta lösenord skyddat. Vi uppmanar dig att inte dela ditt lösenord med någon.

Klagomål

Vi hoppas att vårt dataskyddsombud kan lösa dina eventuella frågor eller funderingar kring vår användning av dina personuppgifter.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, företrädesvis i det land inom EU/EES-området där du arbetar, är bosatt eller där den påstådda överträdelsen av dataskyddsförordningen ägde rum. Tillsynsmyndighet på Malta är Office of the Information and Data Protection Commissioner. Kontaktinformation följer nedan:

IDPC,
Floor 2, Airways House, Triq il-Kbira, Tas-Sliema, SLM1549, Malta. (+356) 23287100 / info@idpc.org.mt

Tillsynsmyndighet i Sverige är:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6186
Fax +46 8 652 8652
E-post: imy@imy.se

Andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Den här integritetspolicyn gäller endast för vår webbplats. Därför uppmanar vi dig att läsa integritetspolicyn för varje webbplats som du besöker. Vi ansvarar inte för någon integritetspolicy eller procedur på andra webbplatser, även om du kommer åt dem via en länk från vår webbplats.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi granskar och uppdaterar kontinuerligt vår integritetspolicy för att den ska överensstämma med branschregler och gällande integritetslagstiftning. Vi kommer att informera dig om eventuella sådana ändringar. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 22 september 2021.

Kontakta oss

Om du har frågor kring vår integritetspolicy eller dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på DPO@transactpaymentsltd.com.

Version: 2.0