Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Dig själv
Vi samlar in personuppgifter om dig i samband med att du registrerar dig som användare och loggar in via Appen. Vi samlar även in information om dig när du använder våra tjänster eller kontaktar oss.

Bolag vi samarbetar med
När du använder de tjänster som vi erbjuder kan vi behöva dela personuppgifter med bolag som vi samarbetar med.

Externa parter
Vi samlar in personuppgifter om dig från externa parter i samband med att vi identifierar dig. Exempelvis inhämtar vi uppgift om ditt namn och din folkbokföringsadress från externa informationstjänster, såsom från UC och Bisnode. För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser samlar vi även in information om vilka personer som förekommer på sanktionslistor eller är så kallade politiskt exponerade personer för att kunna genomföra sanktionskontroller och uppnå kundkännedom i enlighet med de krav som gäller enligt lagar och förordningar.

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka syften?

Identifiering och registrering
När du registrerar dig i Appen inhämtar vi ditt personnummer, ditt namn och din folkbokföringsadress för att kunna identifiera och registrera dig. Det är nödvändigt att vi erhåller dessa uppgifter för att kunna registrera dig som medlem och, när du använder våra tjänster, för att uppfylla vårt avtal med dig.

Tillhandahålla tjänster
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna erbjuda dig olika tjänster som vi eller annat bolag som vi samarbetar med tillhandahåller, t.ex. blancolån och delbetalning vid köp av viss vara. När du ansöker om någon av de tjänster vi erbjuder kommer vi behandla dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter samt – beroende på den tjänst du valt – uppgifter vi behöver för att genomföra en kreditprövning av dig samt uppgifter om den kredit du söker samt bankkontonummer. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Hantera förfrågningar
Vi behandlar dina uppgifter i syfte att hantera förfrågningar från dig, t.ex. om oss och våra produkter och tjänster i olika kanaler och för att hantera ärenden i kundservice. Vi behandlar dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter samt information om de produkter och/eller tjänster du har frågor om. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera förfrågningar från dig.

Lämna erbjudanden m.m.
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna lämna erbjudanden till och kommunicera med dig. På så vis kan vi tillhandahålla personliga och relevanta erbjudanden om våra egna tjänster eller tjänster som erbjuds av något annat bolag som vi samarbetar med. Vi behandlar dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter samt information om vilka tjänster du erhåller från oss eller annat bolag som vi samarbetar med.
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna lämna erbjudanden till och kommunicera med dig.

Säkerhetsskäl
Vi behandlar dina uppgifter av säkerhetsskäl, t.ex. för att kunna genomföra utredningar och för att förebygga, undersöka, avslöja och rapportera bedrägerier, samt skydda dina och våra tillgångar. Vi behandlar dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, samt information om de tjänster du använder och hur du använder dem. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att skydda dina, andras och våra tillgångar.

Kundanalyser, utveckling, statistik m.m.
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna genomföra kundanalyser i syfte att utveckla de tjänster vi erbjuder dig. Vi behandlar även dina uppgifter för att kunna ta fram statistik och utvärdera vår verksamhet. För att kunna göra detta behandlar vi dina identitetsuppgifter och dina eventuella kundengagemang samt analyserar ditt beteende i Appen, de tjänster du använder och hur du använder dem, m.m.
Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresses av att genomföra kundanalyser för att kunna utveckla de tjänster vi erbjuder dig.

Rättsliga anspråk
Vi behandlar dina uppgifter i syfte att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk t.ex. för att hantera klagomål och reklamationer, rättsprocesser eller för att säkerställa att våra tjänster inte används i strid med gällande villkor. Vi behandlar dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och kundengagemang.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk.

Uppfylla rättsliga förpliktelser
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har, t.ex. för att erhålla tillräcklig kundkännedom, bl.a. genom att kontrollera din identitet, genomföra kontroller mot EU:s sanktionslistor, samt dokumentera avtal vi ingår med dig och den kommunikation vi har med dig.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med andra bolag för de syften som framgår nedan. Om inte annat anges är det bolag som mottar dina personuppgifter också ansvarig för behandlingen av dessa. Du kommer erhålla särskild information om det mottagande bolagets behandling av dina personuppgifter.

Lämna erbjudanden m.m.
Vi delar dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och om tillämpligt information om dina kundengagemang med de bolag vi samarbetar med för att dessa ska kunna lämna erbjudanden till dig om deras tjänster. Erbjudanden komma att lämnas direkt till dig från mottagande bolag eller genom vår App. Genom att ingå avtal med oss lämnar du ditt samtycke enligt marknadsföringslagen till att de bolag vi samarbetar med får marknadsföra tjänster till dig. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagande bolags berättigade intresse av att kunna lämna erbjudanden till dig.

Tillhandahållande av tjänster
Vi delar dina personuppgifter med andra bolag vi samarbetar med för att kunna tillhandahålla dig de tjänster du ansöker om. För detta syfte delar vi dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter samt information om den tjänst du ansöker om (exempelvis kreditprodukt och kreditbelopp). Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig.

Försäkringsförmedling
I samband med försäkringsförmedling delar vi de personuppgifter med försäkringsgivaren som du har lämnat till oss i samband med förmedlingen och som är nödvändiga för att försäkringsgivaren ska hantera din försäkringsansökan. För detta syfte delar vi dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter samt information om den tjänst du erhållit (exempelvis kreditprodukt och kreditbelopp). Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig.

Tjänsteleverantörer
För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. IT-tjänster. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. Tjänsteleverantörerna är även skyldiga enligt gällande lagstiftning och avtal ingånget med oss att skydda dina personuppgifter.

Myndigheter m.m.
Vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till myndigheter det är nödvändigt för vissa syften. Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det, t.ex. uppgifter till Skatteverket. I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter domstolar och till andra parter och om vi är skyldiga enligt lag kan vi även komma att dela personuppgifter med rättsvårdande myndigheter såsom Polisen.

Överföring av uppgifter
Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I vissa fall kan dina personuppgifter överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES-området av våra tjänsteleverantörer. För att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade säkerställer vi att det finns skyddsåtgärder på plats, t.ex. dataöverföringsavtal som kräver att mottagarna skyddar uppgifterna på samma sätt som vi gör.

Gallring av uppgifter
Dina personuppgifter sparas så länge som du är kund hos oss och för den tid därefter som vi har en laglig grund för vår behandling. Därefter kommer vi radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Dina rättigheter
Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag). I Appen kan du se vissa uppgifter som vi har registrerade om dig, t.ex. kontaktuppgifter.

Begära rättelse
Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas.

Återkalla samtycke
Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål
Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från marknadsföringsutskick genom att meddela oss detta.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning. Vi får då endast fortsätta att behandla dina uppgifter om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Radering av uppgifter
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte i vissa fall, bl.a. om vi är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att detta kan medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet
Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder.

Adresserad direktmarknadsföring

Du kan komma att bli kontaktad av oss genom adresserad direktmarknadsföring även om du inte är en Rocker-medlem idag. Om du inte vill få del av adresserad reklam med information om våra produkter och tjänster via post behöver du kontakta oss och avregistrera dig från sådana utskick (läs mer om det nedan).

Utskicken innebär en behandling av dina personuppgifter (adressuppgifter). Behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning (vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster och produkter och kunna komma i kontakt med potentiella kunder som kan finna värde i våra tjänster och produkter). Bisnode AB agerar som personuppgiftsbiträde för Rocker och hanterar därigenom alla direktmarknadsutskick som är adresserade från oss. Har du inte tidigare varit kund hos oss så samlar Bisnode AB in och sammanställer adressuppgifterna från en rad olika offentliga källor, såsom Skatteverket, SCB, Bolagsverket, Lantmäteriet och Transportstyrelsen.

Du har självklart alltid rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från marknadsföringsutskick. För att spärra dig från adresserad direktmarknadsföring så kan du göra på följande sätt:

  • Maila in till oss på support@rocker.com, ange fullständigt namn och personnummer samt att du vill bli spärrad från direktmarknadsföring.
  • Ring in till oss på 020-700700 och meddela att du vill avregistrera dig för adresserad reklam.
  • Du kan även avregistrera dig från erbjudanden från företag via tjänster som exempelvis NIX Adresserat (observera att NIX inte administreras av Rocker och att vi inte ansvarar för innehållet i det registret).

    Om du väljer att kontakta oss för att bli spärrad från direktmarknadsföring så kommer vi att behöva fortsätta behandla vissa av dina personuppgifter (primärt namn, adress och personnummer) för att kunna säkerställa att du inte erhåller marknadsföring.

Kontakt

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud på dataskydd@rocker.com eller kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns nedan. Personuppgiftsansvarig: Rocker AB (publ) Postadress: Flaggan 1115, 116 74 Stockholm, Sverige Telefonnummer: 020 700 700 E-postadress: support@rocker.com
Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet.
Webb: www.imy.se
Email: imy@imy.se

Frågor? Läs våra svar eller kontakta oss när som helst på dygnet.

Facebook Messenger

Hit vänder du dig med generella frågor.
Personliga frågor besvaras ej här.

Email

Här svarar vi på alla dina frågor.
Svar inom 24 timmar.

Telefon

Här svarar vi på alla dina frågor.
Legitimera dig via BankID.