Rockers personuppgiftspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Om dina personuppgifter

För att du ska kunna använda våra tjänster behöver vi behandla vissa uppgifter om dig. Här beskriver vi varifrån vi samlar in personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka syften, vilka vi delar dina personuppgifter med, överföring av personuppgifter och dina valmöjligheter.

Vi skyddar dina personuppgifter och ser till att behandlingen alltid följer gällande dataskyddsregler, våra interna riktlinjer och rutiner. Vi samlar in och behandlar alltid dina uppgifter med hänsyn till din integritet.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Dig själv

Vi samlar in personuppgifter om dig i samband med att du registrerar dig som användare och loggar in via vår mobilapplikation (”App”), när du använder våra tjänster eller kontaktar oss. Vi samlar exempelvis in information om vilka av våra tjänster du använder samt hur du beter dig på vår webbsida och i vår App. Använder du våra tjänster för att genomföra transaktioner samlar vi in betalningsinformation. Vi samlar även in data om hur du använder våra tjänster, webbsida och App från dina enheter, exempelvis din mobiltelefon, surfplatta och dator.

Bolag vi samarbetar med

När du använder de tjänster som vi erbjuder kan vi behöva dela personuppgifter med bolag som vi samarbetar med.

Externa parter

Vi samlar in personuppgifter om dig från externa parter i samband med att vi identifierar dig. Exempelvis inhämtar vi uppgift om ditt namn och din folkbokföringsadress från externa informationstjänster, såsom från UC och Bisnode. För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser samlar vi även in information om vilka personer som förekommer på sanktionslistor eller är så kallade politiskt exponerade personer för att kunna genomföra sanktionskontroller och uppnå kundkännedom i enlighet med de krav som gäller enligt lagar och förordningar.

Banker, kortutgivare och andra aktörer

I Appen erbjuder vi en kontoinformationstjänst som gör det möjligt för dig att hämta in finansiell information om konton och transaktioner från de banker, kortutgivare eller andra aktörer som du själv väljer att ansluta till tjänsten. Tjänsten är helt frivillig och du aktiverar den i Appen. Om du väljer att aktivera kontoinformationstjänsten kommer vi inhämta finansiell information från dina konton hos de banker, kortutgivare och andra aktörer som du väljer att ansluta till kontoinformationstjänsten.

Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet

När du använder våra tjänster använder vi cookies för att analyser ditt användande. Cookies underlättar ditt användande av våra tjänster, exempelvis genom att du inte behöver logga in varje gång du besöker vår webbsida, samt ger oss värdefull information om hur våra tjänster används. Se mer om vår användning av cookies på vår hemsida www.rocker.com/cookies-fullstandiga.

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka syften?

Identifiering och registrering

När du registrerar dig i Appen inhämtar vi ditt personnummer, ditt namn och din folkbokföringsadress för att kunna identifiera och registrera dig. Det är nödvändigt att vi erhåller dessa uppgifter för att kunna registrera dig som medlem och, när du använder våra tjänster, för att uppfylla vårt avtal med dig.

Tillhandahålla tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna erbjuda dig olika tjänster som vi eller annat bolag som vi samarbetar med tillhandahåller, exempelvis blancolån och delbetalning vid köp av viss vara. När du ansöker om någon av de tjänster vi erbjuder kommer vi §behandla dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter samt – beroende på den tjänst du valt – uppgifter vi behöver för att genomföra en kreditprövning av dig samt uppgifter om den kredit du söker samt bankkontonummer. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Tillhandahålla kontoinformationstjänsten

För att ge dig en överblick över din ekonomi erbjuder vi en kontoinformationstjänst i vår App. Om du väljer att aktivera kontoinformationstjänsten kommer vi samla in och behandla din finansiella information, exempelvis kontonummer, kreditkortsnummer, kontosaldo, kontotransaktioner i vilka det framgår belopp, datum, tid, eventuell transaktionstext och köpställe samt produkternas villkor. Vi sparar endast uppgifterna så länge vi har laglig grund för behandlingen. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig.

Dela utgifter

I Appen finns en funktion som gör det möjligt för dig att dela dina utgifter med andra personer. Du väljer själv om du vill dela utgifter med andra personer, vem du delar utgiften med och om du därmed vill dela med dig av viss finansiell information till andra personer.

Hantera förfrågningar

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att hantera förfrågningar från dig, exempelvis om oss och våra produkter och tjänster i olika kanaler och för att hantera ärenden i kundservice. Vi behandlar dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter samt information om de produkter och/eller tjänster du har frågor om. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera förfrågningar från dig.

Erbjudanden och kommunikation

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna lämna erbjudanden till och kommunicera med dig. På så vis kan vi tillhandahålla personliga och relevanta erbjudanden om våra egna tjänster eller tjänster som erbjuds av något annat bolag som vi samarbetar med. Vi behandlar dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter samt information om vilka tjänster du erhåller från oss eller annat bolag som vi samarbetar med. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna lämna erbjudanden till och kommunicera med dig.

Säkerhetsskäl

Vi behandlar dina uppgifter av säkerhetsskäl, exempelvis för att kunna genomföra utredningar och för att förebygga, undersöka, avslöja och rapportera bedrägerier, samt skydda dina och våra tillgångar. Vi behandlar dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, samt information om de tjänster du använder och hur du använder dem. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att skydda dina, andras och våra tillgångar.

Kundanalyser, utveckling, statistik m.m.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna genomföra kundanalyser i syfte att utveckla de tjänster vi erbjuder dig. Vi behandlar även dina uppgifter för att kunna ta fram statistik och utvärdera vår verksamhet. För att kunna göra detta behandlar vi bland annat dina identitetsuppgifter och dina eventuella kundengagemang samt analyserar ditt beteende i Appen, de tjänster du använder och hur du använder dem. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra kundanalyser för att kunna utveckla de tjänster vi erbjuder dig.

Rättsliga anspråk

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk, exempelvis för att hantera klagomål och reklamationer, rättsprocesser eller för att säkerställa att våra tjänster inte används i strid med gällande villkor. Vi behandlar dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och kundengagemang. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk.

Uppfylla rättsliga förpliktelser

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har, exempelvis för att erhålla tillräcklig kundkännedom, bland annat genom att kontrollera din identitet, genomföra kontroller mot EU:s sanktionslistor, samt dokumentera avtal vi ingår med dig och den kommunikation vi har med dig.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med andra bolag för de syften som framgår nedan. Om inte annat anges är det bolag som mottar dina personuppgifter också ansvarig för behandlingen av dessa. Du kommer erhålla särskild information om det mottagande bolagets behandling av dina personuppgifter. Vi delar aldrig information vi samlat in från kontoinformationstjänsten med tredje part, om du inte lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Lämna erbjudanden

Vi delar dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och, om tillämpligt, information om dina kundengagemang med de bolag vi samarbetar med för att dessa ska kunna lämna erbjudanden till dig om deras tjänster. Erbjudanden kommer att lämnas direkt till dig från mottagande bolag eller genom vår App. Genom att ingå avtal med oss lämnar du ditt samtycke enligt marknadsföringslagen till att de bolag vi samarbetar med får marknadsföra tjänster till dig. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagande bolags berättigade intresse av att kunna lämna erbjudanden till dig.

Tillhandahållande av tjänster

Vi delar dina personuppgifter med andra bolag vi samarbetar med för att kunna tillhandahålla dig de tjänster du ansöker om. För detta syfte delar vi dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter samt information om den tjänst du ansöker om (exempelvis kreditprodukt och kreditbelopp). Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig.

Försäkringsförmedling

I samband med försäkringsförmedling delar vi de personuppgifter med försäkringsgivaren som du har lämnat till oss i samband med förmedlingen och som är nödvändiga för att försäkringsgivaren ska hantera din försäkringsansökan. För detta syfte delar vi dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter samt information om den tjänst du erhållit (exempelvis kreditprodukt och kreditbelopp). Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, exempelvis IT-tjänster. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. Tjänsteleverantörerna är även skyldiga enligt gällande lagstiftning och avtal ingånget med oss att skydda dina personuppgifter.

Myndigheter

Vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för vissa syften. Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det, exempelvis uppgifter till Skatteverket. I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter domstolar och till andra parter och om vi är skyldiga enligt lag kan vi även komma att dela personuppgifter med rättsvårdande myndigheter såsom Polisen.

Överföring av uppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I vissa fall kan dina personuppgifter överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES-området av våra tjänsteleverantörer. För att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade säkerställer vi att det finns skyddsåtgärder på plats, exempelvis dataöverföringsavtal som kräver att mottagarna skyddar uppgifterna på samma sätt som vi gör.

Gallring av uppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge som du är kund hos oss och för den tid därefter som vi har en laglig grund för vår behandling. Därefter kommer vi radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag). I Appen kan du se vissa uppgifter som vi har registrerade om dig, exempelvis kontaktuppgifter.

Begära rättelse

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas.

Återkalla samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnade samtycke.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från marknadsföringsutskick genom att meddela oss detta.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning. Vi får då endast fortsätta att behandla dina uppgifter om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Radering av uppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte i vissa fall, bland annat om vi är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att detta kan medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder.

Adresserad direktmarknadsföring

Du kan komma att bli kontaktad av oss genom adresserad direktmarknadsföring även om du inte är en Rocker-medlem idag. Om du inte vill få del av adresserad reklam med information om våra produkter och tjänster via post behöver du kontakta oss och avregistrera dig från sådana utskick (läs mer om det nedan).

Utskicken innebär en behandling av dina personuppgifter (adressuppgifter). Behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning (vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster och produkter och kunna komma i kontakt med potentiella kunder som kan finna värde i våra tjänster och produkter). Bisnode AB agerar som personuppgiftsbiträde för §Rocker och hanterar därigenom alla direktmarknadsutskick som är adresserade från oss. Har du inte tidigare varit kund hos oss så samlar Bisnode AB in och sammanställer adressuppgifterna från en rad olika offentliga källor, såsom Skatteverket, SCB, Bolagsverket, Lantmäteriet och Transportstyrelsen.

Du har självklart alltid rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från marknadsföringsutskick. För att spärra dig från adresserad direktmarknadsföring så kan du göra på följande sätt:

  • Maila in till oss på support@rocker.com, ange fullständigt namn och personnummer samt att du vill bli spärrad från direktmarknadsföring.
  • Ring in till oss på 020-700 700 och meddela att du vill avregistrera dig för adresserad reklam.
  • Du kan även avregistrera dig från erbjudanden från företag via tjänster som exempelvis NIX Adresserat (observera att NIX inte administreras av Rocker och att vi inte ansvarar för innehållet i det registret).

Om du väljer att kontakta oss för att bli spärrad från direktmarknadsföring så kommer vi att behöva fortsätta behandla vissa av dina personuppgifter (primärt namn, adress och personnummer) för att kunna säkerställa att du inte erhåller marknadsföring.

Kontakt

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud på dataskydd@rocker.com eller kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns nedan. Personuppgiftsansvarig: Rocker AB (publ) Postadress: Flaggan 1115, 116 74 Stockholm, Sverige Telefonnummer: 020 700 700 E-postadress: support@rocker.com.

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet.

Webb: www.imy.se

Email: imy@imy.se