Kredit

Kredit

Kontokredit

1. Kreditgivarens namn och kontaktinformation

Kreditgivare: Nordiska Kreditmarknadsbolaget (publ)
Org.nr: 556760-6032
Box 173, 101 23 Stockholm
Kreditförmedlare: Rocker AB (publ) med varumärket Rocker ("Rocker")
Org.nr: 559046-8574
Flaggan 1115, 116 74 Stockholm
020-700 700
kundservice@rocker.com
https://rocker.com

2. Beskrivning av huvuddragen i låneprodukten

Typ av kredit. Kontokredit - en kredit utan säkerhet som innebär en fortlöpande rätt att utnyttja ett kreditutrymme.
Det sammanlagda lånebeloppet:
Detta är övre kreditlimiten som ställs till förfogande genom låneavtalet
40 000 kr
Villkoren för utnyttjandet av lånet: Låneavtalet ska vara i kraft och dess villkor uppfyllda.
Låneavtalets löptid Tills vidare.
Avbetalningar och vilken ordning dessa ska fördelas mellan olika fordringar. Det lägsta beloppet att avbetala varje månad är 3 procent av utestående belopp inklusive upplupen ränta, dock alltid lägst 50 kronor per månad.

Avräkningar sker i följande ordning: Ränta, eventuella förseningsavgifter och dröjsmålsränta, och därefter kapitalbeloppet.

3. Kreditkostnader

Låneränta eller i tillämpliga fall de olika låneräntor som gäller för låneavtalet Rörlig årlig nominell ränta: 7.49 % - 19.95%.
Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade lånebeloppet.
Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.
Exempel: Lånebelopp: 10 000 kr.
Nominell rörlig ränta: 7,49 %
Effektiv ränta: 7,75 %
Avbetalningstid: 12 månader.
Att betala per månad: 867 kr.
Det sammanlagda beloppet som ska återbetalas är 10 410 kr.
Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
- en försäkring som säkerhet för krediten
- någon annan kompletterande tjänst?
Nej
Andra kostnader i samband med låneavtalet Inga andra obligatoriska kostnader tillkommer. Uttag från kontokrediten kan göras till Rocker-kortet eller till angivet bankkonto kostnadsfritt. Används däremot direktöverföring till bankkonto via Trustly, så tillkommer en uttagsavgift på 49 SEK per uttag.
Kostnader i samband med försenade betalningar
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t ex tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla lån.
Låntagaren kommer att debiteras:


Påminnelseavgift (5 dagar): 60 kr
Inkassoavgift (44 dagar): 180 kr

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar
Ja
Förtidsåterbetalningen
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.
Ja
Sökning i en databas
Om en låneansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste långivaren genast och kostnadsfritt meddela sökande resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
Rocker inhämtar kreditupplysning från UC AB.
Rätt till att få ett utkast till ett låneavtal
Låntagaren har rätt att på begäran få en kopia av ett utkast till ett låneavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om långivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå låneavtalet med dig
Ja
Den tid långivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts. Ej tillämpligt.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Kreditförmedlare: Rocker AB (publ) med varumärket Rocker ("Rocker")
Org.nr: 559046-8574
Flaggan 1115, 116 74 Stockholm
020-700 700
kundservice@rocker.com
https://rocker.com
Beträffande kreditgivaren: Nordiska Kreditmarknadsbolaget (publ)
Registrering / organisationsnummer kreditgivare: 556760-6032
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Utnyttjande av ångerrätten Kontakta Rocker på ovan angivna kontaktuppgifter.
Den lagstiftning som långivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan låneavtalet ingicks. Svensk lag
Klausul om tillämplig lagstiftning för låneavtalet och/ eller behörig domstol. Svensk lag och svensk domstol
Språk Marknadsföring och information om avtalsvillkor lämnas på svenska. All kommunikation sker på svenska.
Klagomålshantering utanför domstol Kunden kan vända sig till Rockers klagomålsansvarige på ovan angivna kontaktuppgifter. Alternativt: Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174,101 23, Stockholm, telefon 08-555 017 00.

Kontakt

Vi finns här för dig

Chatta, mejla eller ring så hjälper vi dig.