Faktura / Kredit

Faktura / Kredit

Allmänna villkor
Faktura/kredit – Blocketbetalning  1. PARTERVid betalning med faktura eller vid erhållande av en kredit (blancokredit) förmedlar Rocker AB (publ) (”Rocker”), i egenskap av kreditförmedlare, en kredit för Nordiska Kreditmarknadsaktiebolagets (publ) räkning (”Kreditgivaren”). Detta innebär att ett kreditavtal ingås mellan Kreditgivaren och dig som kredittagare (”Kredittagaren” eller ”du”). Dessa allmänna villkor utgör kompletterande bestämmelser till kreditavtalet.

Om du väljer att ingå ett avtal om kredit för att finansiera hela köpet tillämpas även de särskilda villkor gällande lånbelopp, avbetalningstid samt kreditränta som du godkände i samband med att du ansökte om krediten.

  1. GRUNDLÄGGANDE KRAVFör att ingå ett avtal om kredit måste du vara 20 år, ha ett svenskt personnummer och en folkbokföringsadress i Sverige som inte är en postbox, postfack eller liknande som innebär att du får brev genom poste restante.

3. SÄRSKILDA KRAV FÖR BLANCOKREDIT

För att kunna erhålla en kredit måste du ha rätt att ingå ett avtal med Kreditgivaren (rättshandlingsförmåga). Du måste vidare ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad du åtar dig enligt avtalet med Kreditgivaren och du kommer därför genomgå en sedvanlig kreditprövning innan krediten kan beviljas. Kreditgivaren har rätt att ensidigt besluta om en sökande ska erhålla en kredit. Om du inte beviljas en kredit har du rätt att få information om orsaken till det.

Genom att ansöka om en kredit samtycker du till att Rocker och Kreditgivaren har rätt att genomföra de åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att säkerställa att dina angivna uppgifter är korrekta. Du är införstådd med och samtycker till att Rocker och Kreditgivaren har rätt att verifiera dina lämnade inkomstuppgifter genom att kontakta din arbetsgivare, om nödvändigt.
Kreditgivaren har rätt att avslå en kreditansökan om Kreditgivaren anser att det föreligger misstanke om att dina angivna uppgifter inte är korrekta, eller det av någon annan anledning finns anledning att tro att du avser att på något sätt missbruka tjänsten.

Krediten erhålls genom att du gör en betalning av visst belopp och inom den tid som anges på den faktura du erhåller efter genomfört köp med tjänsten Blocketbetalning.

Kreditavtalet börjar gälla mellan dig och Kreditgivaren efter att du godkänt avtalet genom en elektronisk signatur eller på annat motsvarande sätt och Kreditgivaren – efter genomförda kontroller av dina lämnade uppgifter med mera – därefter har godkänt din ansökan om kredit. Genom godkännandet av avtalet intygar du att du har läst och accepterat villkoren. Kreditavtalet upphör att gälla när samtliga förpliktelser enligt avtalet har fullgjorts.4. FAKTURA

För betalning med faktura tillämpas endast bestämmelserna i punkterna 1, 2, 7 och 10 – 15 i dessa allmänna villkor. Kreditgivaren tar inte ut någon ränta eller avgifter vid betalning med faktura om betalning sker inom 7 dagar.

Om du inte erlägger full betalning enligt fakturan omvandlas den till en blancokredit på hela det utestående beloppet. Samtliga bestämmelser i dessa allmänna villkor gäller för sådana krediter.5. BETALNING M.M.

Krediten är ett annuitetslån utan säkerhet och som löper med rörlig ränta, vilket innebär att du ska avbetala på krediten samt erlägga ränta i lika annuiteter på angivna förfallodagar under hela kreditens löptid.

Kreditgivaren har rätt att ändra storleken på kommande annuiteter om räntan förändras eller om du får möjlighet att utnyttja en räntefri månad eller att förändra återbetalningstiden på krediten. Återbetalningstiden och/eller storleken på kommande annuiteter kan även komma att förändras om eventuella avgifter åläggs dig, såsom påminnelseavgifter, eller om dröjsmålsränta tillkommer.

Du ska erlägga betalning i enlighet med de inbetalningskort du erhåller per e-post. Skyldigheten att erlägga betalning enligt avtalet gäller även om du inte skulle erhålla ett inbetalningskort, av någon anledning. Betalningen ska vara Kreditgivaren tillhanda senast den 26:e varje månad, om 26:e infaller på helgdag så ska betalning vara Kreditgivaren tillhanda senast nästkommande vardag. Om ränta och avgift för den aktuella perioden inte betalas innan förfallodagen skall dessa läggas till kapitalskulden. Belopp som du erlägger för avräkning på viss fordran får Kreditgivaren inte välja att avräkna på annan skuld du har.

Kreditgivaren har rätt, men inte skyldighet, att erbjuda dig en eller flera betalningsfria månader. En betalningsfri månad innebär att ränta samt eventuella avgifter enligt avtalet debiteras dig men att storleken på kommande annuiteter höjs och/eller återbetalningstiden på krediten förlängs på så vis att du inte behöver erlägga någon betalning till Kreditgivaren den aktuella månaden.

6. RÄNTA

För krediten är du skyldig att erlägga en rörlig ränta vilken framgår av kreditavtalet. Den rörliga räntan utgår från en referensränta med tillägg av viss procentenhet. Referensräntan utgörs av Riksbankens vid var tid gällande reporänta.

Kreditgivaren har rätt att ändra räntesatsen. En sådan ändring får ske till din nackdel endast i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för Kreditgivaren eller andra kostnadsökningar som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks, samt med anledning av ändringar i referensräntan.

Kreditgivaren ska underrätta dig om en ränteändring innan den börjar gälla. Underrättelsen ska skickas per e-post och ska innehålla en upplysning om hur dina betalningar med anledning av krediten påverkas av ränteändringen.

7. DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH AVGIFTER M.M.

Om du inte betalar tillbaka hela eller del av krediten i tid i enlighet med avtalet har Kreditgivaren rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att betalning sker. Dröjsmålsränta utgår med ett belopp motsvarande krediträntan som framgår av vår Standardiserade Europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI).

Vid utebliven betalning har Kreditgivaren rätt att ta ut en påminnelseavgift. För närvarande är påminnelseavgiften 60 kr per utsänd påminnelse om utebliven betalning.

Kreditgivaren har rätt att ta ut en startavgift om 398 kr i samband med ansökan om och beviljandet av en kredit. Startavgiften kommer att läggas till på det sökta kreditbeloppet och Du är införstådd med att startavgiften därmed kommer att utgöra en del av det totala lånebeloppet.

8. UPPSÄGNING AV KREDITEN M.M.

Om du inte erlägger betalning i enlighet med avtalet har Kreditgivaren rätt att säga upp krediten i förtid och kräva återbetalning av det utestående kapitalbeloppet samt ränta och eventuella avgifter. En sådan uppsägning får ske under följande förutsättningar.

Du är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 procent av kreditfordran. Du är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. Du är på något annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalning. Som väsentligt dröjsmål med betalning avses tre eller fler uteblivna betalningar i följd.

Om Kreditgivaren vill få betalt i förtid enligt ovan gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägningen till dig. Om Kreditgivaren inte sänder ett meddelande om uppsägning till dig ska uppsägningstiden istället räknas från den dag uppsägningen kommer dig tillhanda på annat sätt.

Om Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt ovan är du ändå inte skyldig att betala i förtid om du före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Om du på sådant sätt en gång tidigare har befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte denna möjlighet igen.

Kreditgivaren har även rätt att säga upp krediten i förtid och kräva återbetalning av det utestående kapitalbeloppet samt ränta och eventuella avgifter om det står klart att du genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar dig att betala sin skuld. Vid en sådan uppsägning gäller ingen uppsägningstid. Du är dock inte skyldig att betala skulden i förtid om du omedelbart ställer en godtagbar säkerhet för skulden.

Kreditgivaren har rätt att vidta inkassoåtgärder om du inte erlägger betalning i tid. Sådana åtgärder kan medföra att inkassoavgifter kan komma att debiteras dig i enlighet med gällande lagstiftning och i enlighet med vår Standardiserade Europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI).

9. ÅNGERRÄTT OCH FÖRTIDSINLÖSEN

Du har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts genom att skicka ett meddelande om detta till Rocker. Du ska därefter snarast och senast inom 30 dagar efter det att du skickade sådant meddelande betala tillbaka det utlånade beloppet som erhållits samt upplupen ränta, räknat från och med den dag då du fick tillgång till krediten till och med den dag då krediten återbetalas.

Du har rätt att när som helst betala hela eller delar av krediten i förtid.

10. MEDDELANDEN M.M.

Kreditförmedlaren ska, för Kreditgivarens räkning, underrätta Kredittagaren genom att skicka meddelanden till dennes angivna e-postadress, mobiltelefonnummer eller bostadsadress. Meddelanden som sänds till Kredittagarens e-postadress eller ett mobiltelefonnummer ska anses ha nått Kredittagaren samma dag som meddelandet skickades. Meddelanden som sänds till Kredittagarens bostadsadress ska anses ha nått Kredittagaren senast fem dagar efter avsändandet. Kredittagaren kan underrätta Kreditgivaren genom att skicka meddelanden via e-post till support@rocker.se eller per brev till Rocker, Flaggan 1115, 116 74, Stockholm.11. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Varken Kreditgivaren eller Rocker har något ansvar för indirekta skador som eventuellt uppstår hos dig. Varken Kreditgivaren eller Rocker är ansvarigt för skada som beror på svensk eller utländsk lag eller annan föreskrift, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krig, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet (force majeure). Skada som uppkommit i andra fall hos dig ersätts endast om Kreditgivaren eller Rocker anses ha handlat grovt oaktsamt eller uppsåtligt.

Varken Kreditgivaren eller Rocker är ansvarig för eventuell skada som kan uppkomma hos dig med anledning av störningar i driften av posttjänster eller andra kommunikationsmedel eller teknisk utrustning som används av Kreditgivaren eller Rocker.

12. ÄNDRING AV VILLKOR

Kredittagaren ska underrättas om materiella ändringar i dessa allmänna villkor minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Om Kredittagaren inte godkänner ändringarna har Kredittagaren rätt att betala hela krediten i förtid och säga upp Kreditavtalet genom att skickade meddelande om detta till Kreditförmedlaren. Om Kredittagaren inte säger upp Kreditavtalet anses Kredittagaren ha godkänt de aktuella ändringarna.

13. ÖVERLÅTELSE AV KREDITAVTAL ELLER FORDRAN

Kreditgivaren har rätt att överlåta eller pantsätta kreditavtalet eller fordran som uppkommit med anledning av avtalet till tredje man. Om så har skett, underrättas du i avtalet eller i ett senare meddelande om hur och till vem betalning avseende krediten måste göras för att kunna ske med befriande verkan. Vid överlåtelse av fordran har du i övrigt kvar de rättigheter och skyldigheter i förhållande till Kreditgivaren som framgår av avtalet. Du har inte rätt att överlåta hela kreditavtalet eller några rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet till någon annan.

14. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Kreditgivaren och Rocker behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Behandlingen av personuppgifter framgår närmare och regleras av personuppgiftspolicyn som finns tillgänglig på https://www.rocker.com/personuppgiftspolicy samt https://www.nordiska.se/gdpr.15. KLAGOMÅL OCH TVISTER MM

Om du har synpunkter eller är missnöjd med någon tjänst Kreditgivaren eller Rocker tillhandahåller, eller på det bemötande du har fått av oss, ska du kontakta klagomålsansvarig på email klagomal@rocker.com eller postadress Klagomålsansvarig, Rocker AB, Flaggan 1115, 116 74 Stockholm. Vi försöker besvara och hantera klagomål så snart som möjligt och lovar att vi kontaktar dig inom 14 dagar.

Om du inte är nöjd med det svar du får av Kreditförmedlaren ska du kontakta klagomålsansvarig hos Kreditgivaren på email info@nordiska.se eller postadress Nordiska, Klagomålsansvarig, Box 173 101 23 Stockholm. Vi försöker besvara och hantera klagomål så snart som möjligt och lovar att vi kontaktar dig inom 14 dagar. Om du inte skulle vara nöjd med vår hantering av ditt klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (hemsida www.arn.se och postadress Box 174, 101 23 Stockholm) samt Konsumenternas bank-och finansbyrå (hemsida www.konsumenternas.se och postadress Box 24215, 104 51 Stockholm). Svensk lag är tillämplig på Kreditavtalet och en eventuell tvist ska prövas av svensk domstol.

Kontakt

Vi finns här för dig

Chatta, mejla eller ring så hjälper vi dig.