Rockers användarvillkor

Rockers användarvillkor

Genom att använda våra tjänster accepterar du Rockers villkor. Läs igenom dem noggrant.

Senast ändrad februari 2023

1. Allmänt

Dessa villkor (“Villkor/Villkoren”) reglerar din användning av Rocker AB (publ)’s, 559046-8574, Flaggan 115, 116 74, Stockholm, med varumärket Rocker (”Rocker”), applikation (“Appen”). Rocker är ett betalningsinstitut som står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm och Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad. En konsument som önskar nyttja Rockers tjänster och registrera sig som användare måste godkänna dessa användarvillkor. En konsument som registrerats som användare av Rocker benämns ”Användare eller Du/Dig”.

Dessa villkor (“Villkoren”) reglerar även i tillämpliga fall Din användning av och utgör det avtal om tillhandahållandet av Rocker Connect. Rocker Connect är en kontoinformationstjänst som möjliggör för dig som Användare att ansluta dina betalkonton och kort hos andra banker och kortutgivare för att få en tydligt översikt över alla dina transaktioner på ett och samma ställe. Rocker Connect innehåller även en möjlighet för dig att söka efter och kategorisera olika transaktioner.

Villkoren gäller för din användning av Appen och i förekommande fall din användning av Rocker Connect. Genom att acceptera Villkoren bekräftar du att du har läst och förstått Villkoren. Skulle du ha några frågor kan du kontakta oss via support@rocker.com, vår chatt eller 020-700 700.

2. Aktivering av Rocker Connect

Rocker Connect är tillgänglig för dig genom Appen. I det fall du aktiverar Rocker Connect gäller villkoren för denna punkt 2. Har du inte aktiverat Rocker Connect, eller avslutat Rocker Connect gäller inte dessa villkor i punkt 2.

För att aktivera och ha rätt att använda Rocker Connect måste du vara minst 18 år gammal och folkbokförd i Sverige. Vidare måste du ha tillgång till en mobiltelefon eller surfplatta med operativsystemet Android eller iOS. För att aktivera och använda Rocker Connect krävs även att din identitet verifieras genom BankID.

När du använder Rocker Connect godkänner du att Rocker inhämtar och sparar finansiell information från de konton och kort som du ansluter till Rocker Connect. Dessa uppgifter används i syfte att ge dig möjlighet att koppla kvitton till ett köp, splitta en kostnad för ett köp, delbetala ditt köp, erhålla pushnotiser för köp och andra kontohändelser samt visa dig jämförelser mellan dina transaktioner och andra användares transaktioner. Den transaktionsdata som hämtas in finns kvar även om Du avslutar kopplingen till kontot eller kortet som är anslutet till Rocker Connect. Om du avslutar ditt Rockerkonto helt raderas all data kopplad till Rocker Connect.

Inhämtningen av information sker löpande när du väl har godkänt inhämtning av dina kontouppgifter en gång. Om du vill att Rocker ska sluta uppdatera din information i Appen behöver du avsluta Rocker Connect.

Rocker Connect är endast avsedda för konsumenter och får inte användas i näringsverksamhet. Genom att aktivera Rocker Connect intygar du att du har rättshandlingsförmåga att ingå avtal med Rocker. Det är inte tillåtet att aktivera och använda Rocker Connect i någon annans namn eller på uppdrag någon annan person.

3. Skydd av dina uppgifter

Varje gång du loggar in i Appen behöver du använda en personliga behörighetsfunktion (för närvarande BankID). Du bör vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personliga behörighetsfunktioner (till exempel BankID) som är knutna till Appen och säkerställa att ingen obehörig får del av uppgifterna. Om elektronisk identifiering (till exempel BankID) eller annan typ av funktion för autentisering lagras på din mobila enhet måste du se till att hålla reda på enheten och blockera funktionen vid misstänkt obehörig användning.

Om du skulle få vetskap om att dina behörighetsfunktioner (till exempel BankID) kommit bort, eller att de obehörigen har använts eller kan användas av annan, måste du snarast anmäla det till oss på support@rocker.com.

Upptäcker vi misstänkta eller faktiska bedrägerier, obehörig användning eller säkerhetshot i din användarprofil, informerar vi dig via telefon, e-post eller textmeddelande förutsatt att sådant meddelande inte bryter mot objektivt motiverade säkerhetsskäl eller är förbjudet enligt lag.

4. Kreditupplysning

För det fall Du nyttjar någon av Rockers kredittjänster i Appen samtycker Du till att Rocker inhämtar en kreditupplysning hos UC AB och/eller Bisnode Sverige AB. Du samtycker även till att Rocker har rätt att verifiera dina angivna inkomstuppgifter.

Rocker tillåter inte att Du ansöker om en kredit för någon annan än dig själv. Det är dock möjligt att ansöka om en kredit tillsammans med en medlåntagare, i de fall en ansökningsflödet medger dig att ange medlåntagare.

5. Priser

Appen och Rocker Connect tillhandahålls avgiftsfritt (ingen årsavgift eller månadsavgift). Trafikavgifter till din mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma. Vid användning av Appen har du möjlighet att ta del av specifika tjänster och andra erbjudanden från Rocker som kan kräva betalning (exempelvis lån där räntekostnad och avgift kan tillkomma, prenumerationsavgift om du väljer något Rockerpaket eller liknande.). Du kommer i sådana fall att upplysas om priset för den specifika tjänsten i samband med att du ansluter dig till den specifika tjänsten. Vid var tid gällande priser för Rockers tjänster finns på Rockers hemsida www.rocker.com och i Appen.

Rocker förbehåller sig rätten att ändra priser för Appen, och/eller innevarande tjänster i Appen. I det fall Rocker väljer att ändra avgiften för Appen eller innevarande tjänst i Appen kommer Rocker att meddela dig via den e-post du angivit i Appen minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft, om ändringen är till din nackdel.

6. Upphovsrätt, varumärken och cookies

Samtliga immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, patent och varumärken, samt alla andra rättigheter till innehållet på Rockers webbplats och mobilapplikation ägs och innehas av Rocker. Användarens nyttjande av någon av Rockers tjänster innebär inte att några immateriella rättigheter överlåts till Användaren. Logotyper, varumärken och andra kännetecken som framgår på Rockers webbplats eller mobilapplikation eller på annat sätt används av Rocker tillhör Rocker eller tredje part och får inte användas av Användaren utan uttryckligt samtycke.

Genom att använda Rockers tjänster och Rockers webbplats samtycker du till Rockers användning av cookies. En cookie är en liten textfil som den webbplats du besöker sparar på din dator, ett tekniskt stöd som på olika sätt underlättar din användning av olika webbplatser du besöker. På Rockers webbplats förekommer även tredjepartscookies. Dessa används av trafikmätningsleverantörer och andra externa parter som Rocker anlitar för statistiska ändamål och för att förbättra Rockers webbplats. För att kunna använda Rockers webbplats måste du tillåta att temporära cookies används.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Du har även möjlighet att radera cookies som lagrats av din webbläsare. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies på https://rocker.com/om-cookies.

7. Bilder i Appen

I det fall du har laddat upp en bild till din profil i appen är det ditt ansvar att bilden inte får kränka någon annans rätt. Syftet är att bilden ska föreställa dig själv. Bilden får därför till exempel inte visa varumärken, logotyper, symboler, mönsterskydd, kända personer, någon annan person än dig själv eller företagsnamn. Bilden får inte heller innehålla texter, nummer eller bokstäver. Bilden får vidare inte ha ett opassande motiv, till exempel motiv som uppfattas av allmänheten som omoraliskt, stötande, kränkande, rasistiskt, eller våldsamt. Personen på bilden får inte vara naken eller halvnaken. Bild på alkohol, vapen eller tobak tillåts inte. Bilden får inte visa opassande värderingar eller ge uttryck för värderingar av exempelvis rasistiskt, religiöst eller politiskt slag. Oavsett vad som anges ovan har Rocker rätt att efter egen prövning radera en bild i Appen som inte är lämplig.

Om du lägger in en bild som du inte har tagit själv behöver du inhämta godkännande att använda bilden. Observera att det vanligtvis inte är tillåtet att använda någon annans bild, som till exempel finns på internet, utan upphovspersonens samtycke.

8. Appens tillgänglighet

Vi strävar efter att tillhandahålla Appen och tjänsterna inom Appen kontinuerligt utan tekniska störningar, och att informationen i Appen ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt, men eftersom Appen kan störas av faktorer utanför Rockers kontroll lämnar vi inte några garantier för Appens funktioner, korrektheten av informationen i Appen och/eller Appens tillgänglighet. Avbrott i Appen kan ske av objektivt motiverade skäl tills dess det inte längre finns skäl för avbrottet eller innevarande tjänst avslutats. Vi kan på grund av myndighetsbeslut, eller av säkerhetsskäl, tekniska skäl eller på grund av underhåll ibland behöva begränsa tillgängligheten eller omedelbart avbryta tillhandahållandet av Appen och/eller innevarande tjänst.

9. Ändring av villkor

Vi har rätt att göra uppdateringar av Villkoren. Vi kommer att underrätta dig genom Appen eller per e-post två (2) månader innan de nya villkoren ska börja gälla, om ändringarna är av materiell betydelse för dig. Du anses ha godkänt sådana ändrade villkor om du inte senast före den dag då de föreslås träda i kraft meddelar oss att du inte godkänner dem. Om du inte godkänner en ändring av Villkoren har du rätt att med omedelbar verkan och utan kostnad säga upp avtalet med oss.

10. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller tills vidare. Du har rätt att kostnadsfritt säga upp avtalet med oss med omedelbar verkan genom att avsluta din anslutning till Appen. Om vi säger upp avtalet med dig gäller en uppsägningstid om två (2) månader. Vi har dock rätt att säga upp tjänsten med omedelbar verkan om det föreligger objektiva skäl för detta, exempelvis (1) om du förordnats en förvaltare, (2) om du har gjort dig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott, (3) om vi har anledning att tro att du har använt Appen bedrägligt eller för andra olagliga ändamål, (4) om du inte fullgjort dina förpliktelser mot Rocker, (5) Vi misstänker att någon annan än du använder Rockers tjänster, (6) om du inte lämnar information eller uppfyller de krav som Rocker ställer på dig enligt gällande lag eller bindande föreskrifter, eller (7) om vi är skyldiga att göra så enligt lag eller på grund av våra avtalsförpliktelser gentemot tredje part.

11. Ansvar

Genom att godkänna Villkoren ansvarar du för och garanterar (i) att informationen som du laddar upp och lägger till i Appen inte gör intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt, samt (ii) att du har rätt att förfoga över inloggningsuppgifter och informationen samt har inhämtat erforderliga samtycken i den omfattning som krävs för att använda Appen.

Du måste alltid använda Appen i enlighet med Villkoren och du får inte använda Appen på ett sätt som kan orsaka Rocker och/eller tredje man skada.

Vid missbruk av Appen eller om du använder Appen i strid med Villkoren och det sker uppsåtligt eller med grov oaktsamhet, eller genom underlåtenhet att handla, är du skyldig att hålla Rocker skadeslös för alla krav som kan komma att riktas mot Rocker.

Vi är varken ansvariga för den aktivitet som sker eller sådan information som är tillgänglig för dig i Appen. Vi är därför aldrig skyldiga att utge kompensation för bland annat, men inte uteslutande, inkomstbortfall, dataförlust eller andra direkta eller indirekta förluster eller skador. Vi har inget ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av Appen eller för tjänster eller varor du väljer att köpa från fristående tredje part på grund av Appen.

Rocker är inte ansvarig för skada som kan förorsakas dig på grund av fel i elförsörjning eller tele- eller internetförbindelser eller annan teknisk utrustning som inte tillhör Rocker. Rocker är inte ansvarig för skada som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, lockout, strejk, bojkott och blockad eller annan osedvanlig eller oförutsägbar omständighet i Sverige eller utomlands som Rocker inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för Rocker att avvärja. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Rocker självt är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas av Rocker om Rocker förfarit med normal aktsamhet. Rocker ansvarar inte i något fall för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Rockers grova vårdslöshet.

12. Språk och kommunikation

Vi kommer att lämna information till dig genom Appen samt genom e-post på den e-postadress du registrerat hos oss i samband med att du aktiverade ett konto hos Rocker Det är därför viktigt att du har tillgång till sådan teknisk utrustning genom vilken du kan använda Appen samt för att kunna nyttja din e-post. Det är viktigt att du regelbundet loggar in i Appen samt meddelar oss om din e-postadress ändras. Villkoren är upprättade på svenska och all kommunikation med dig kommer att ske på svenska. Villkoren finns tillgängliga på www.rocker.com och du har även rätt att begära att få en kopia av Villkoren per e-post.

13. Klagomål

Om du har synpunkter på eller är missnöjd med Rockers tjänster, eller på det bemötande du har fått av Rocker, ska du kontakta klagomålsansvarig hos Rocker på email klagomal@rocker.com eller postadress:

Klagomålsansvarig Rocker AB (publ) Flaggan 1115, 116 74 Stockholm.

Vi försöker besvara och hantera klagomål så snart som möjligt och lovar att vi kontaktar dig inom 14 dagar.

Om du inte skulle vara nöjd med Rockers hantering av ditt klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (hemsida www.arn.se och postadress Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00) samt Konsumenternas bank- och finansbyrå (hemsida www.konsumenternas.se och postadress Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon: 0200-22 58 00).

14. Kontaktuppgifter m.m.

Rocker AB (publ), organisationsnummer 559046-8574, Flaggan 1115, 116 74 Stockholm, med varumärket Rocker, är ett betalningsinstitut som står under Finansinspektionens (Box 7821, 103 97 Stockholm). Du kan kontakta Rocker på adressen ovan samt på telefon 020-700 700.

15. Behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och din integritet. Rocker är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

16. Överlåtelse

Du har inte rätt att överlåta eller överföra några av dina rättigheter och skyldigheter under Villkoren utan att inhämta vårt godkännande. Vi har rätt att utan ditt medgivande överlåta våra rättigheter och skyldigheter under Villkoren om vi underrättar dig om överlåtelsen.

17. Klagomål och tvister m.m.

Om du har synpunkter eller är missnöjd med någon tjänst Rocker tillhandahåller, eller på det bemötande du har fått av oss, ska du kontakta klagomålsansvarig på klagomal@rocker.com eller postadress Klagomålsansvarig, Rocker AB (publ), Flaggan 1115, 116 74 Stockholm.

Vi försöker besvara och hantera klagomål så snart som möjligt och lovar att vi kontaktar dig inom 14 dagar.

Om du inte skulle vara nöjd med vår hantering av ditt klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (hemsida www.arn.se och postadress Box 174, 101 23 Stockholm) samt Konsumenternas bank- och finansbyrå (hemsida www.konsumenternas.se och postadress Box 24215, 104 51 Stockholm).

18. Tillämplig lag och domstol

På detta avtal ska svensk rätt vara tillämplig och tvister med anledning av Villkoren prövas av allmän domstol.

Kontakt

Vi finns här för dig

Chatta, mejla eller ring så hjälper vi dig.