Ansökan om Nordiska Allmänna

Utöver vad som anges i denna ansökan gäller Nordiskas allmänna villkor för Nordiska Allmänna. För motstridiga uppgifter i denna ansökan och allmänna villkor gäller villkor i denna ansökan.

Fullmakt

Kontohavaren, beviljar härmed Rocker AB(publ), org.nr. 559046-8574, med varumärket Rocker (”Rocker”) behörigheten, och befogenheten, att inhämta all information, inklusive ekonomisk information, avseende mitt kontohavande, av vad slag det må vara, hos Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) med org.nr. 556760-6032 (”Nordiska”) samt lämna, för Kontohavaren bindande, betalningsinstruktion(er)avseende kontot hos Nordiska. Detta innebär bl.a. att Nordiska får, med avsteg från gällande avtalade och lagstadgade sekretessbestämmelser, lämna ut alla konto-och kunduppgifter, inkl. kontotransaktioner, till Rocker avseende Kontohavaren. Nordiska ska inte hållas ansvarig för utlämnande information avseende Kontohavaren efter begäran från Rocker. Handlingar, dvs transaktioner/utbetalningar vidtagna av Rocker ska vara bindande för Kontohavaren, och Nordiska har ingen skyldighet att pröva Rockers behörighet eller befogenhet vid en mottagen transaktion/utbetalning. Rocker svarar strikt för sin behörighet och befogenhet.

Underskrifter

Genom godkännande av detta dokument bekräftar Kontohavaren:

(i) att ni ansöker om Nordiska Allmänna;
(ii) att ni lämnar ovan angiven fullmakt;
(iii) att ni tagit del av de allmänna villkoren för kontotsamt de särskilda villkoren som anges i ansökan.Allmänna villkor

(senast uppdaterad februari 2020)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NORDISKA ALLMÄNNA
Information enligt distans-och hemförsäljningslag 2005:59

Bolags och verksamhetsinformation
Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget, 556760-6032, nedan Nordiska, Humlegårdsgatan 14, 114 46 Stockholm, telefon: 08-23 28 00, fax: 08-501 093 06, Säte: Stockholm, hemsida: www.nordiska.com, Nordiska har tillstånd att bedriva finansieringsrörelse, tillstånds-och tillsynsmyndighet av Finansinspektionen. Nordiska är registrerat i Bolagsverkets bolagsregister. För avtalet och dess villkor tillämpas svensk lag. Alla villkor och informationsmaterial tillhandahålls enbart på svenska och all kommunikation mellan parterna under avtalstiden sker på svenska.

Nordiska Allmänna
Nordiska Allmänna är ett inlåningskonto med löpande ränta. Till Nordiska Allmänna kan inga tilläggstjänster knytas. Ränta utgår enligt vad Nordiska vid var tid i allmänhet tillämpar för konton av detta slag enligt gällande information angiven på Nordiskas hemsida. Ränta på innestående medel på konto beräknas för samtliga kalenderdagar under året. Räntan beräknas på faktiskt antal dagar med hänsyn tagen till skottår. Räntan på Nordiska Allmänna gottgörs kontot vid utgången av varje år per 31 december eller då kontot avslutas. Ingen ränta utgår på insättningsdagen. Skatteavdrag eller avdrag enligt annat myndighetsdirektiv görs av Nordiska enligt vid var tid gällande lagar och bestämmelser. Avgifter i samband med Nordiska Allmänna utgår enligt de grunder som Nordiska vid var tidpunkt tillämpar för respektive kontoform och tjänst och framgår av Nordiskas information, vilken finns på Nordiskas hemsida. Uppgift om gällande avgifter lämnas i samband med att Nordiska Allmänna öppnas.

Ångerrätt
Kontohavaren har rätt att frånträda ingånget avtal med Nordiska om konto, s.k. ångerrätt, genom att meddela Nordiska inom fjorton (14) dagar från den dag då avtalet ingicks. Nordiska ska då snarast och senast trettio (30) dagar från mottagandet av sådant meddelande, betala tillbaka det belopp som satts in på kontot, till av Kontohavaren anvisat konto. Det tillkommer inga avgifter för Kontohavaren om denne väljer att nyttja ångerrätten. Kontohavaren får dock ej tillgodoräkna ev. upplupen ränta vid nyttjande av ångerrätten.

Avslutande av konto (uppsägning)
För avslutande av konto gäller vad som stadgas i de allmänna villkoren, se punkt 9 nedan.

Klagomål
Om du är missnöjd med den information vi lämnat eller den tjänst vi utfört kan du framföra dessa till Nordiska muntligen eller skriftligen. Nordiska handlägger dessa i enlighet med Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter. I första hand vänder du dig till Nordiskas kundcenter. Om du efter kontakt med kundcentret fortfarande inte är nöjd eller om du har andra klagomål skriver du till Nordiskas klagomålsansvarig, Box 173, 101 23, Stockholm. Om du efter en prövning av beslut ändå inte är nöjd kan du kostnadsfritt ansöka om prövning hos Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se. Du kan även vända dig till allmän domstol varvid svensk domstol är behörigt forum. Råd och information kan du även få hos kommunens konsumentvägledare samt Konsumenternas Bank-och Finansbyrå, www.konsumentbankbyran.se

Allmänna villkor för Nordiska Allmänna

1. Allmänt
Parter är Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget, 556760-6032, nedan kallad Nordiska, och den eller de som har tecknat avtal med Nordiska avseende Nordiska Allmänna, nedan kallad Kontohavaren. Kontohavaren är fordringsägare gentemot Nordiska beträffande tillgodohavanden på kontot.

Nordiska Allmänna är ett inlåningskonto med rörlig ränta.

Nordiska Allmänna kan endast öppnas med e-legitimation eller särskild blankett tillhandahållen av Nordiska. Kontohavaren ska på begäran kunna identifiera sig på ett av Nordiska anvisat sätt. Kontohavaren ansvarar för att de uppgifter som Kontohavaren lämnar till Nordiska med anledning av avtal om Nordiska Allmänna är korrekta. Inga tilläggstjänster kan knytas till Nordiska Allmänna. Nordiska Allmänna kan endast användas för insättning enligt dessa villkor. Nordiska Allmänna kan endast föras i svenska kronor. Kontohavaren medger att Nordiska för administration av Nordiska Allmänna får lämna personuppgifter och uppgifter om kontot till med Nordiska samarbetande bank, kreditmarknadsbolag, försäkringsinstitut eller annat företag. Med bankdag avses i dessa villkor dag som i Sverige inte är en söndag, dag före helgdag eller annan allmän helgdag. Med Nordiskas hemsida avses i dessa villkor www.nordiska.com.

Nordiska får vägra att göra insättning på kontoton Nordiska på grund av lag, förordning eller myndighets föreskrift är förhindrad eller förbjuden att göra detta.

2. Villkorsändring
Nordiska förbehåller sig rätten att ändra i dessa villkor, utan att i förväg inhämta Kontohavarens godkännande. Är villkorsändringen av väsentlig betydelse ska Nordiska informera Kontohavaren senast fjorton (14) dagar innan villkorsändringen träder ikraft. Information om villkorsändring lämnas på Nordiskas hemsida och/eller genom e-postmeddelande (om e-postmeddelande, se punkt10).

3. Förfogande över Nordiska Allmänna
Över Nordiska Allmänna förfogar Kontohavaren. Även annan än Kontohavaren kan ha behörighet att förfoga över kontot om Kontohavaren givit denne skriftlig fullmakt att förfoga över kontot. Genom att Kontohavaren accepterat villkoren i detta avtal ger Kontohavaren Nordiska fullmakt att genomföra de uppdrag som lämnas till Nordiska. Ändringar i förfoganderätten över Nordiska Allmänna kan inte ske. Om Kontohavaren avlider övergår förfoganderätten dock till dödsboet. Det åvilar dödsboet att utan dröjsmål skriftligen underrätta Nordiska härom. Nordiska får belasta Nordiska Allmänna med betalning för förfallen fordran som Nordiska har gentemot Kontohavaren (kvittning). Kvittning får inte ske mot lön, pension eller därmed jämförbara medel.

4. Inbetalning på sparkonto
Överföring av pengar till Nordiska Allmänna kan endast ske via bankgiro, annat konto hos Nordiska eller kreditering av Nordiska självt. Insättning kan inte göras vid Nordiskas kontor. Nordiska Allmänna gottskrivs insatta medel den dag som medlen är disponibla för Nordiska (insättningsdag).

5. Övertrassering av sparkonto
Nordiska Allmänna får inte övertrasseras. För det fall brist uppkommer på Nordiska Allmänna är Kontohavaren skyldig att genom insättning på kontot omgående täcka underskottet. Om brist har uppkommit kommer Nordiska ej att ta ut någon övertrasseringsränta eller övertrasseringsavgift

6. Ränta
Ränta på innestående medel på Nordiska Allmänna är rörlig. Ränta utgår enligt vad Nordiska vid var tid i allmänhet tillämpar för konton av detta slag enligt gällande information angiven på Nordiskas hemsida. Räntan på Nordiska Allmänna gottgörs kontot vid utgången av varje år per 31 december eller då kontot avslutas. Ränta på innestående medel på konto beräknas för samtliga kalenderdagar under året. Räntan beräknas på faktiskt antal dagar med hänsyn tagen till skottår. Ingen ränta utgår på insättningsdagen. Skatteavdrag eller avdrag enligt annat myndighetsdirektiv görs av Nordiska enligt vid var tid gällande lagar och bestämmelser. Information om aktuell räntesats framkommer, efter att kontot har öppnats, på Nordiskas hemsida under fliken Kontoöversikt (kräver att kontohavaren är inloggad).

7. Avgifter och kostnader
Avgifter för Nordiska Allmänna utgår enligt de grunder som Nordiska vid var tid tillämpar. Uppgift om eventuella gällande avgifter lämnas när Nordiska Allmänna öppnas. Nordiska tillämpar ej avgifter i samband med öppnande/avslut samt löpande hantering av Nordiska Allmänna. Om avgift införs eller ändras till nackdel för Kontohavaren ska Nordiska meddela ändringen senast fjorton (14) dagar innan ändringen träder i kraft genom information på Nordiskas hemsida och/eller genom e-postmeddelande (om e-postmeddelande, se punkt 10).

8. Kontoutdrag
Kontohavaren erhåller kontoutdrag och årsbesked genom inloggning på Mina Sidor på Nordiska hemsida. Nordiska lämnar varje år kontrolluppgift till Skatteverket om tillgodoräknad ränta, tillgodohavande på kontot och avdragen preliminär skatt enligt vid var tid gällande regler.

9. Avslutande av konto, angivande av utbetalningskonto
Överföring av medel kan endast ske till eget konto, eller till annan parts konto såsom Kontohavaren meddelat Nordiska, i svenskt kreditinstitut. Begärda uttag har en maximal transaktionstid om 2-3 bankdagar. Om utbetalningskonto inte anges kan överföring inte ske. Nordiska utför inte begärt överföringsuppdrag om täckning saknas på Nordiska Allmänna. Nordiska är därvid inte skyldigt att underrätta Kontohavaren att uppdraget inte utförts. Om Kontohavaren gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott äger Nordiska rätt att säga upp Nordiska Allmänna med omedelbar verkan. Sker ingen insättning på Nordiska Allmänna, senast 28 dagar från den dag då Nordiska Allmänna öppnades eller kontot inte har av Kontohavaren utnyttjats under en sammanhängande period om ett (1) år,äger Nordiska rätt att omedelbart avsluta Nordiska Allmänna.

10. Adresser, meddelanden
Uppgift om Kontohavarens kontaktuppgifter och e-postadress ska lämnas av Kontohavaren i samband med att Nordiska Allmänna öppnas. Om inte Nordiska bestämmer annat skickas meddelanden via e-post (se dock nedan). Kontohavaren ska omgående underrätta Nordiska om ändring av e-postadress och andra kontaktuppgifter. Ändring av e-postadressen ska göras genom inloggning på Mina Sidor på Nordiskas hemsida. Kundtjänst kan komma att hämta aktuell adress från Bisnode och Nordiska kommer också löpande att hämta addressuppdateringar från Bisnode. Har meddelande som rör detta sparkonto av Nordiska, i rekommenderat brev, avsänts till Kontohavarens adress enligt folkbokföringen eller ny adress, som är känd för Nordiska, ska meddelandet anses ha kommit adressaten till handa senast på sjunde dagen efter avsändandet. Har meddelandet sänts med telefax eller genom datakommunikation (e-postmeddelande) ska det anses ha nått adressaten omedelbart. Om meddelandet sänts med bud ska det anses ha kommit adressaten till handa vid avlämnandet. Vad i föregående stycke sagts, ska inte gälla beträffande meddelande för att förhindra preskription. Nordiska skickar aldrig meddelanden elektroniskt (t.ex. via e-post) avseende kontospecifik information (t.ex. kontonummer eller inloggningsuppgifter) som av säkerhetsskäl inte ska yppas till utomstående. Denna information kommer att skickas via säkra meddelanden till Kontohavarens Mina Sidor på Nordiskas hemsida. Endast meddelanden av allmän art (t.ex. ränteändringar, avgiftsändringar, m.m.) och andra meddelanden som inte äventyrar säkerheten skickas till Kontohavaren. Kontohavaren förbinder sig att inte kommunicera elektroniskt (t.ex. via e-post) med Nordiska avseende kontospecifik information. Om Kontohavaren erhåller elektronisk kommunikation med kontospecifik information förbinder sig Kontohavaren att snarast kontakta Nordiska via telefon eller brev.

11.Begränsning av Nordiskas ansvar
Nordiska är inte ansvarigt för skada, som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Nordiska självt vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada, som kan uppkomma i andra fall, ska inte ersättas av Nordiska om denne förfarit med normal aktsamhet. Nordiska är i intet fall ansvarig för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Nordiskas grova vårdslöshet. Är Nordiska till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att verkställa överföring eller vidta annan åtgärd får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Nordiska, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gäller på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Nordiska inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken gällande referensräntan, enligt 9 § Räntelagen (1975:635), med tillägg av två procentenheter. Är Nordiska, till följd av omständigheter som anges i första stycket, förhindrad att ta emot betalning har Nordiska, för den tid under vilket hindret förelegat, rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde påförfallodagen.

12. E-legitimation
För att Kontohavaren ska kunna öppna och göra uttag från ett konto krävs att Kontohavaren innehar e-legitimation utfärdad av Bank-ID, Nordea Bank AB eller TeliaSonera Sverige AB. Kontohavaren ansvarar själv för att denne har för ändamålet lämplig utrustning som erfordras för att kunna nyttja e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk ID-handling som Kontohavaren ska använda för identifiering och signering hos Nordiska. En identifikation med e-legitimation är lika giltig som en fotolegitimation och en signering med e-legitimation är lika bindande som en namnteckning på ett papper. Kontohavaren förbinder sig därför dels att inte låta annan person nyttja Kontohavarens e-legitimation, dels att hålla samtliga lösenord (inklusive PIN-och PUK-koder) hemliga (se även punkt 13). Nordiska kontrollerar inte att det är Kontohavaren som utnyttjar dennes e-legitimation vid kommunikation med Nordiska. Kontohavaren ansvarar för hur dennes e-legitimation används och Kontohavaren står för risken om någon obehörig använder dennes e-legitimation. Kontohavaren förbinder sig därför att hantera uppgifter rörande e-legitimation på ett sådant sätt att ingen annan kan använda sig avdenna.

13. Kontohavarens ansvar
Kontohavaren förbinder sig:

  • att välja lösenordet så att det inte kan förknippas med Kontohavaren och att hålla samtliga lösenord (inklusive PIN-och PUK-koder) hemliga
  • att förvara medium där e-legitimation lagras (t ex hårddisk, diskett, CD eller USB-minne) på ett säkert sätt.
  • att inte exponera e-legitimation oskyddat, t ex via e-post.
  • att omedelbart spärra e-legitimation om det finns misstanke att någon annan fått kännedom om lösenordet samt att även då kontakta Nordiska.
  • att vid misstanke om brott genast göra en polisanmälanKontohavaren ansvarar gentemot Nordiska för skada som uppkommit genom att Kontohavaren varit försumlig eller haft ett brottsligt förfarande eller genom obehörigt utnyttjande av lösenord. Kontohavaren ansvarar ensam för skada som uppkommit på grund av fel eller brist i Kontohavarens dator- eller kommunikationsutrustning, programvara eller abonnemang. Kontohavaren är ansvarig för skada eller förlust som Kontohavaren uppsåtligen eller genom oaktsamhet åsamkar sig själv, Nordiska eller tredje man. Vad som ovan föreskrivits om lösenord gäller i förekommande fall även för PIN-och PUK-koder, engångskoder och personnummer.

14. Behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i EU:s Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Kontohavaren godkänner härmed att personuppgifter behandlas enligt följande:
Personuppgifter som Kontohavare lämnar i samband med detta konto eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av Nordiska för förberedelse och administration av den berörda tjänsten och fullgörelse av ingångna avtal eller sådana skyldigheter som kan följa av lag och förordningar. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs-och metodutveckling, riskhantering samt – om Kontohavaren inte begärt direktreklamspärr hos Nordiska – för marknadsföringsändamål av Nordiska och samarbetande företag. Personuppgifterna kommer att behandlas av Nordiska samt för Nordiska räkning av samarbetande företag – såväl inom som utom EU-och EES-området – för att utföra tjänsten samt för att samköra uppgifterna mot sanktionslistor och andra listor i syfte att utföra erforderliga kontroller enligt penningtvättslagen.

Kontohavaren har rätt att få information om de personuppgifter om denne som Nordiska behandlar. Kontohavaren har rätt att begära rättelse, radering, begränsad behandling eller rikta annan invändning mot behandling av personuppgifterna. Sådan begäran ska prövas och Nordiska kan bedöma att personuppgiftsbehandlingen ska fortgå utan sådan rättelse, radering eller begränsning. Personuppgifter lagras under sådan tid kundrelationen pågår samt sådan tid som det är nödvändigt för att uppfylla svensk lag. Data gallras då affärsförbindelsen löpt ut och Nordiska behåller enbart de uppgifter som krävs för att uppfylla gällande lagar och förordningar, såsom exempelvis bokföringsregler och åtgärder mot penningtvätt. Nordiska är såsom kreditmarknadsaktiebolag underkastad lagstadgad banksekretess. Nordiska är personuppgiftsansvarig. Kontohavaren kan kontakta Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget, Box 173, 101 23 Stockholm.

15.Uppgiftslämnande för kreditupplysningsändamål
Om kontot missbrukas kan Nordiska komma att lämna uppgifter om missbruket till kreditupplysningsföretag m fl. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnandet kan erhållas av Nordiska.

16.Pantsättning och överlåtelse
Överlåtelse eller pantsättning, av fordran på Nordiska Allmännakan inte ske.

17.Bevis om kontoställning
Nordiska registrerar kontotransaktionerna i sin bokföring. Nordiskas bokföring betraktas som tillförlitligt bevis om kontoställningen till dess Kontohavaren visat annat.

18.Information om statlig insättningsgaranti
Nordiska Allmänna omfattas av den statliga insättningsgarantin. Insättningsgarantin innebär att staten garanterar insättningar på Nordiska Allmänna. Det betyder att Kontohavaren får ersättning från staten om Nordiska går i konkurs. Garantin ger en maximal ersättning motsvarande 950 000 kronor per kund och institut. Ersättningen betalas ut av Riksgälden inom 7 dagar från den dag Nordiska försattes i konkurs eller den dag Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För utförligare information hänvisas till www.insattningsgarantin.se.

19.Reklamation, klagomål, tvist m.m.
Kontohavaren ska omgående för Nordiska påtala (reklamera) eventuella fel eller brister avseende Nordiska Allmänna. Klagomål avseende Nordiska Allmänna bör omgående meddelas Nordiska. Om Nordiska skulle avvisa Kontohavarens klagomål, finns möjlighet för Kontohavaren att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol. Kontohavaren har även möjlighet att diskutera ärendet med Konsumenternas Bank-och Finansbyrå eller konsumentvägledaren i Kontohavarens hemkommun. Dessa allmänna villkor ska tolkas enligt svensk rätt och eventuell tvist ska avgöras av allmän domstol

Information till insättare

Grundläggande information om skydd för insättningar

Insättningar i Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (Publ) skyddas av Insättningar skyddas enligt lag (1995:1571) om insättningsgaranti.[^1]
Skyddets begränsning 950 000 kronor per insättare per kreditinstitut.[^2]
Om du har fler insättningar hos samma kreditinstitut Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och det sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på 950 000 kronor.
Om du har ett gemensamt konto tillsammans med andra personer Gränsen på 950000 kronor gäller för varje sparare separat.[^3]
Ersättningsperiod om kreditinstitutet fallererar 7 arbetsdagar.[^4]
Valuta Ersättning ges i svenska kronor
Kontakt Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm, Telefonnummer 08-61352 00, ig@riksgalden.se
Ytterligare information www.insättningsgarantin.se
1.System som ansvarar för din insättning: Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem. Om insolvens uppstår kommer dina insättningar att återbetalas med upp till 950 000 kronor.

2.Allmän begränsning för skyddet: Om en insättning är indisponibel på grund av att ett kreditinstitut inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden ska insättarna få återbetalning via ett insättningssystem. Denna återbetalning täcker normalt 950 000 kronor per kreditinstitut. Detta innebär att alla insättningar hos ett och samma kreditinstitut läggs samman för att kunna fastställa garantinivå.Om en insättare till exempel har ett sparkonto med 900 000 kronor och ett lönekonto med 20 000 kronor kommer insättaren enbart att ersättas med 950 000 kronor.

3.Begränsning för gemensamma konton: Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på 950 000 kronor för varje insättare. Insättningar till ett konto som disponeras av två eller flera personer som är medlemmar i ett bolag, en sammanslutning eller en gruppering av liknande natur som inte är en juridisk person, kan läggas samman och behandlas som om de hade gjorts av en enda insättare vid beräkningen av gränsen på 950 000 kronor. I vissafall, som fastställs i nationell lagstiftning, skyddas insättningar utöver 950 000 kronor. Ytterligare information finns på www.insattningsgarantin.se

4.Återbetalning: Ansvarigt insättningsgarantisystem är Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 10374 Stockholm. Telefonnummer 08-6135200, ig@riksgälden.se. Insättningsgarantisystemet kommer att återbetala dina insättningar (med upp till 950 000 kronor) senast inom 7 arbetsdagar. Om du inte har erhållit betalning inom denna tidsfrist bör du kontakta insättningsgarantisystemet eftersom möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid. Ytterligare information fås på Riksgäldens hemsida www.insattningsgarantin.se. Annan viktig information: Insättningar av privatkunder och företag omfattas i regel av insättningsgarantisystem.Undantag för vissa insättningar anges på det ansvariga insättningsgarantisystemets webplats.På begäran informerar ditt kreditinstitut om huruvida vissa produkter är garanterade. Om insättningar är garanterade ska kreditinstitutet även bekräfta det på kontoutdraget.

Kontakt

Vi finns här för dig

Chatta, mejla eller ring så hjälper vi dig.