Blocket Köpare

Blocket Köpare

Villkor för Blocket köpare

Rocker AB (publ), org nr 559046-8574, med varumärket Rocker (“Rocker”), tillhandahåller en tjänst som ger privatpersoner möjlighet att erlägga och ta emot betalning på ett säkert sätt vid handel med andra privatpersoner via Blocket AB:s, org nr 556610-3429, (”Blocket”) marknadsplats (“Tjänsten”).

Tjänsten erbjuds till fysiska personer som registrerar sig hos Rocker (“Användaren” eller ”Du”).

Tjänsten kan användas för att betala (”Köpare”) respektive ta emot betalning (”Säljare”) för varor som säljs av privatperson på Blockets marknadsplats. Både Köpare och Säljare måste vara registrerade Användare för att kunna använda Tjänsten. Tillhandahållandet av Tjänsten regleras av dessa allmänna villkor (“Villkoren”) samt de bestämmelser som Villkoren hänvisar till.

1. Beskrivning av Tjänsten

1.1. Registrering för Tjänsten sker via länk från Blocket. Genom registreringen och användningen av Tjänsten accepterar Du att vara bunden av Villkoren med bilagor samt de bestämmelser som Villkoren hänvisar till.

1.2. Tjänsten gäller endast för köp av varor där Säljaren har valt att erbjuda Dig att köpa varan med Blockets frakttjänst Blocketpaketet.

1.3. Avtal om köp och försäljning av vara ingås mellan Dig och Säljaren via Blockets marknadsplats. Varken Blocket eller Rocker är part i denna avtalsrelation. Tänk på att konsumentlagstiftningen inte gäller vid köp mellan privatpersoner. Detta innebär bland annat att Du inte har någon ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp om Du är missnöjd med varan.

1.4. När Du har godkänt (eller anses ha godkänt) varan blir Du skyldig att betala för varan och frakttjänsten.

1.5. Mottagaren av varan måste vara en fysisk person som kan legitimera sig för att hämta ut varan. Detta för att Rocker ska kunna säkerställa att rätt person hämtar ut Din försändelse.

1.6. Om Du inte godkänner varan ska Du invända och returnera varan till Säljaren inom den tid som anges i Villkoren (se nedan), annars är Du skyldig att betala för varan och frakttjänsten. För att ha rätt att returnera varan krävs att Du kan visa att varan väsentligt avviker från annonsbeskrivningen eller från vad Säljaren eventuellt utlovat om varan i kommunikationen med Dig.

2. Dina åtaganden

Hämta ut varan 2.1. Du är skyldig att hämta ut varan inom 14 dagar från det att varan har anlänt till paketombudet. Blockets transportör kommer att skicka en avisering till Dig när varan är tillgänglig för upphämtning.

2.2. Om varan returneras på grund av att Du inte hämtat ut varan är Du skyldig att betala kostnaden för frakt och returfrakt.

Kontrollera varan 2.3. När Du har hämtat ut varan har Du 24 timmar på Dig att kontrollera att varan stämmer överens med annonsbeskrivningen, bilder och eventuella andra utfästelser från Säljaren. Du anses ha godkänt varan efter 24 timmar från uthämtandet om Du inte innan dess har inkommit med invändningar om varan till Blocket i enlighet med vad som anges i punkt 2.5 (reklamation) nedan.

2.4. Invändningar som görs för sent (efter att 24-timmarsfristen har löpt ut) kommer inte anses utgöra en godkänd reklamation och kommer resultera i att du blir skyldig att erlägga betalning för varan och frakttjänsten till Rocker.

Reklamation mm
2.5. Om Du, vid mottagande av varan, upptäcker att varan är defekt eller på annat sätt väsentligt avviker från annonsbeskrivningen eller från vad Säljaren eventuellt har utfäst måste Du meddela Säljaren samt Blockets kundtjänst om detta (reklamera). En sådan reklamation görs till Säljaren genom Blockets meddelandefunktion samt till Blocket via Blockets kontaktformulär och måste ske inom 24 timmar från det att Du hämtade ut varan.

2.6. Om Du genomfört en reklamation i rätt tid (inom 24 timmar från att Du hämtat ut varan) kommer Blocket att hantera reklamationen genom en dialog med Dig och Säljaren i syfte att nå en lösning. Om Du inte medverkar i en sådan dialog i enlighet med de närmare instruktioner som Blocket kommer att lämna anses du ha godkänt den aktuella varan och bli då skyldig att erlägga betalning till Rocker för varan och frakttjänsten.

2.7. Ytterligare information om vad som gäller om varan väsentligt avviker från vad Du och Säljaren har kommit överens om hittar du i Blockets villkor för Blocketpaketet https://www.blocket.se/information/villkor-blocketpaketet.

3. Rockers köparskydd

3.1. Rockers köparskydd gäller när du använder Tjänsten för köp av fysiska varor från annan privatperson. Köparskyddet omfattar inte köp av immateriella rättigheter, tjänster, byggnader och boningshus, fordon, specialtillverkade varor, samt andra liknande varor eller tjänster.

3.2. Rockers köparskydd innebär följande:

3.2.1. När Du använder Tjänsten behöver Du inte dela några känsliga uppgifter, såsom bankkontonummer, med Säljaren.

3.2.2. Identiteten på Dig och Säljaren verifieras av Rocker genom BankID när Tjänsten används.

3.2.3. Om Du vid mottagandet av varan anser att den väsentligt avviker från vad Du och Säljaren har kommit överens om och Du meddelar detta till Blocket har Du rätt att reklamera varan inom den tidsfrist som hänvisas till i punkt 2.7. ovan.

4. Betalningsvillkor

Faktura
4.1. För att handla mot faktura måste Du ange ditt personnummer. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar om inte annat anges vid köptillfället. Fakturan kommer att skickas till den e-postadress Du angav i samband med att köpet genomfördes. För att betala mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige, samt godkännas i den kreditprövning som Rocker utför.

4.2. Vid försenad betalning av fakturan skickas en betalningspåminnelse. Du blir då även skyldig att betala en påminnelseavgift till Rocker om 60 kronor. Rocker har även rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen vid försenad betalning. Om betalning inte sker trots betalningspåminnelse lämnas ärendet till inkasso där lagstadgad inkassoavgift om 180 kronor tillkommer.

4.3. När Du får Din faktura kan Du erbjudas möjligheten att utnyttja delbetalning.

4.4. Närmare information om de regler som gäller för faktura och delbetalning hittar Du i Rockers villkor för faktura och delbetalning.

Direktbetalning
4.5. Om du vill direktbetala ditt köp genomför du betalning genom Swish i samband med att köpet genomförs.

4.6. Din betalning mottas av Rocker som håller pengarna för din räkning till dess att du mottagit och godkänt varan, i enlighet med vad som anges i punkten 3 ovan. Först därefter utbetalas pengarna till säljaren.

4.7. Om du reklamerar varan och kommer överens med säljaren om att köpet ska återgå kommer dina pengar att återbetalas av dig genom att Rocker genomför en betalning till ditt bankkonto via Swish eller genom annat motsvarande sätt.

5. Kundtjänst

5.1. Om Du har frågor rörande Din betalning kan Du vända Dig till Rockers kundservice och om Du har några frågor kring frakttjänsten kan Du kontakta Blocket, se nedan under punkten 13.

6. Användning av Tjänsten m.m.

6.1. Du får bara använda Tjänsten på avsett sätt för att genomföra köp av vara och i enlighet med de gällande Villkoren. Rocker förbehåller sig rätten att blockera Dig från att använda Tjänsten om Du inte följer Villkoren.

6.2. Du är skyldig att följa Rockers vid var tid gällande rutiner och instruktioner i fråga om säkerhet. Du förbinder dig att förvara Dina inloggningsuppgifter på ett säkert och betryggande sätt, så att dessa inte kommer i orätta händer. Uppgifterna är personliga och får inte användas av annan än Dig. Du ska snarast meddela Rocker om det finns anledning att tro att någon annan person fått tillgång till eller kännedom om uppgifterna.

6.3. Du ska hålla Rocker skadeslöst vid eventuella krav från tredje man (inklusive annan Användare) gentemot Rocker till följd av Din användning av Tjänsten i strid med dessa Villkor eller gällande lag.

7. Försäkran

7.1. Uppgifterna som Du lämnar vid registrering ska vara kompletta och korrekta. Du är skyldig att fortlöpande och utan dröjsmål underrätta Rocker om det sker ändringar i de uppgifter som Du lämnat vid registrering, inklusive ändring av e-post.

7.2. Du försäkrar att Du är behörig att ingå avtal om användande av Tjänsten och inte behöver annans (målsman, god man, etc.) godkännande.

8. Behandling av personuppgifter

8.1. När Du använder Tjänsten behandlar Rocker Dina personuppgifter. Det sker bland annat för att Rocker ska kunna tillhandahålla Tjänsten; för att förenkla och förbättra Tjänsten; i syfte att säkerställa Din identitet; göra kreditbedömningar; administrera kundförhållandet; förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av Tjänsten och kringtjänster; utföra kundanalyser, kreditbedömningar; för marknadsföringsändamål; och för att uppfylla övriga tillämpliga lagkrav.

8.2. I Rockers personuppgiftspolicy framgår hur Rocker samlar in och använder Dina personuppgifter. Den beskriver också Dina rättigheter gentemot Rocker och hur Du kan göra Dina rättigheter gällande.

8.3. I Rockers personuppgiftspolicy finns också uppgifter om hur Rocker använder sig av cookies och annan tillfällig lagring av uppgifter.

9. Tillgänglighet m.m.

9.1. Rocker lämnar inga garantier gällande Tjänstens funktion eller tillgänglighet. Rocker garanterar inte kontinuerlig eller oavbruten tillgång till Tjänsten. Du är medveten om att Tjänsten, från tid till annan, kan komma att göras otillgänglig med anledning av planerade och oplanerade driftstopp, för nödvändig service och underhåll.

10. Force majeure

10.1. Part som inte kan fullgöra sina åtaganden på grund av omständigheter som part inte råder över eller annars rimligen kunnat förutse och under förutsättning att part inte förfarit vårdslöst, är befriad från skadestånd och andra påföljder. Att ett åtagande inte kan fullgöras är ursäktligt om det hindrats av en omständighet som legat utanför parts kontroll och som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

11. Uppsägning

11.1. Avtalet mellan Dig och Rocker avseende Tjänsten kan sägas upp av endera part med omedelbar verkan. Villkoren fortsätter dock att gälla för eventuella pågående köp/försäljningar till dess dessa avslutats.

12. Ansvarsbegränsning

12.1. Rocker ersätter Dig endast för styrkta och skäliga direkta kostnader som uppkommit vid användandet av Tjänsten som en direkt följd av vårdslöshet från Rockers sida. Du har inte någon rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t ex utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador om inte Rocker agerat med uppsåt eller grovt vårdslöst.

13. Meddelanden

13.1. Meddelande till Rocker skickas till support@Rocker.com. Rocker skickar meddelanden till Dig på den e-post som Du senast registrerat hos Rocker. Meddelande som skickas på detta sätt ska anses ha kommit mottagaren tillhanda senast vardagen efter att meddelandet skickats.

13.2. Meddelande till Blocket skickas via följande länk

14. Ändring av Tjänsten och Villkoren

14.1. Rocker förbehåller sig rätten att ändra och utveckla Tjänsten.

14.2. Villkoren gäller tills vidare. Rocker äger rätt att ändra Villkoren. Rocker kommer att informera om förändringar i Villkoren innan de träder i kraft.

15. Immateriella rättigheter

15.1. Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsten tillhör Rocker eller tredje man med vilken Rocker samarbetar, och får inte användas av Dig utöver vad som krävs för Tjänstens nyttjande enligt gällande Villkor.

16. Tillämplig lag, tvister och klagomål

16.1. Om du har synpunkter på eller är missnöjd med Tjänsten, eller på det bemötande du har fått av oss, ska du kontakta klagomålsansvarig hos Rocker på email klagomal@rocker.com eller postadress Klagomålsansvarig, Rocker, Rocker AB (publ), Flaggan 1115, 116 74 Stockholm.

16.2. Vi försöker besvara och hantera klagomål så snart som möjligt och lovar att vi kontaktar dig inom 14 dagar.

16.3. Om du inte skulle vara nöjd med Rockers hantering av ditt klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (hemsida www.arn.se och postadress Box 174, 101 23 Stockholm) samt Konsumenternas bank- och finansbyrå (hemsida www.konsumenternas.se och postadress Box 24215, 104 51 Stockholm).

16.4. Svensk rätt tillämpas på detta avtal och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.

Kontakt

Vi finns här för dig

Chatta, mejla eller ring så hjälper vi dig.