Blocket Säljare

Blocket Säljare

Villkor för Blocket säljare

Rocker AB (publ), org nr 559046-8574, med varumärket Rocker (“Rocker”), tillhandahåller en tjänst som ger privatpersoner möjlighet att erlägga och ta emot betalning på ett säkert sätt vid handel med andra privatpersoner via Blocket AB:s, org nr 556610-3429, (”Blocket”) marknadsplats (“Tjänsten”).

Tjänsten erbjuds till fysiska personer som registrerar sig hos Rocker (“Användaren” eller ”Du”).

Tjänsten kan användas för att betala (”Köpare”) respektive ta emot betalning (”Säljare”) för varor som säljs av privatperson på Blockets marknadsplats. Både Köpare och Säljare måste vara registrerade Användare för att kunna använda Tjänsten. Tillhandahållandet av Tjänsten regleras av dessa allmänna villkor (“Villkoren”) samt de bestämmelser som Villkoren hänvisar till.

1. Beskrivning av Tjänsten

1.1. Registrering för Tjänsten sker via länk från Blocket. Genom registreringen och användningen av Tjänsten accepterar Du att vara bunden av Villkoren med bilagor samt de bestämmelser som Villkoren hänvisar till.

1.2. Tjänsten gäller endast för varor där Du har valt att erbjuda Köpare att köpa med Blockets frakttjänst Blocketpaketet.

1.3. Avtal om köp och försäljning av vara ingås mellan Dig och Köparen via Blockets marknadsplats. Varken Blocket eller Rocker är part i denna avtalsrelation. Tänk på att konsumentlagstiftningen inte gäller vid köp mellan privatpersoner. Detta innebär bland annat att Köparen inte har någon ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp .

1.4. När Du har ingått avtal med Köparen om försäljning av Din vara åtar du Dig att skicka varan inom den tid som anges i Blockets villkor för Blocketpaketet https://www.blocket.se/information/villkor-blocketpaketet.

1.5. När Köparen har hämtat ut varan har Köparen 24 timmar på sig att kontrollera att varan är i enlighet med annonsbeskrivningen. Godkännandet sker automatiskt (Köparen anses ha godkänt varan) efter 24 timmar från uthämtandet om Köparen inte innan dess har inkommit med invändningar om varan (reklamerat).

1.6. När Köparen har godkänt (eller anses ha godkänt) varan blir Köparen skyldig att betala för varan och frakttjänsten.

1.7. Tjänsten innebär att Rocker betalar Dig det avtalade priset för varan. Fraktavgiften betalar Rocker till Blocket. Rocker sätter in betalningen för varan på det bankkonto som Du anmäler till Rocker. När Du har fått betalt av Rocker har du överlåtit din rätt till betalning från Köparen till Rocker. Eftersom Du har fått betalt från Rocker kan Du inte kräva betalning av Köparen.

1.8 Rocker genomför endast utbetalning till bankkonto som tillhör Säljaren. Genom att använda Tjänsten är Du införstådd med och godtar att en kontroll av det bankkonto du anmält till Rocker genomförs via autogiro i syfte att säkerställa att kontot tillhör Dig.

1.9. Om Köparen inte godkänner varan ska Köparen returnera varan till Dig inom den tid som anges i Blockets villkor för Blocketpaketet https://www.blocket.se/information/villkor-blocketpaketet.

2. Dina åtaganden

2.1 Du förbinder Dig att tillse att den vara som skickas med Blocketpaketet överensstämmer med lämnade beskrivningar och bilder samt eventuella andra utfästelser som du lämnat till Köparen. Om varan väsentligt avviker från annonsbeskrivningen eller vad som i övrigt har utlovats har Köparen rätt att häva köpet och skicka tillbaka varan till Dig. Blocket äger i dessa fall rätt att debitera dig för frakt och returkostnader.

2.2 Ytterligare information om vad som gäller om varan avviker från avtalet hittar du i Blockets villkor för Blocketpaketet https://www.blocket.se/information/villkor-blocketpaketet.

3.Säljarskydd

3.1. Rockers säljarskydd gäller när du använder Tjänsten för försäljning av fysiska varor till annan privatperson. Säljarskyddet omfattar inte försäljning av immateriella rättigheter, tjänster, byggnader och boningshus, fordran, specialtillverkade varor, samt andra liknande varor eller tjänster.

3.2. Rockers säljarskydd innebär följande:

3.3. När Köparen har hämtat ut och godkänt varan garanterar Rocker att Du får betalt – oavsett om Köparen sedan betalar eller inte.

3.4. När Du använder Tjänsten behöver Du inte dela några känsliga uppgifter, såsom bankkontonummer, med Köparen.

3.5. Identiteten på Dig och Köparen verifieras av Rocker genom BankID när Tjänsten används.

4. Kundtjänst

4.1. Vid eventuella frågor kring Tjänsten kan Du vända Dig till Rockers kundservice om Du har frågor om din betalning eller till Blockets kundservice om Du har frågor om frakttjänsten.

5. Användning av Tjänsten m.m.

5.1. Du får bara använda Tjänsten på avsett sätt för att genomföra köp och försäljning av vara och i enlighet med de gällande Villkoren. Rocker förbehåller sig rätten att blockera Dig från att använda Tjänsten om Du inte följer Villkoren.

5.2. Du är skyldig att följa Rockers vid var tid gällande rutiner och instruktioner i fråga om säkerhet. Du förbinder dig att förvara dina inloggningsuppgifter på ett säkert och betryggande sätt, så att dessa inte kommer i orätta händer. Uppgifterna är personliga och får inte användas av annan än Dig. Du ska snarast meddela Rocker om det finns anledning att tro att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om uppgifterna.

5.3. Du ska hålla Rocker skadeslöst vid eventuella krav från tredje man (inklusive annan Användare) gentemot Rocker till följd av Din användning av Tjänsten i strid med Villkoren eller gällande lag.

6. Försäkran

6.1. Uppgifterna som Du anger vid registrering ska vara kompletta och korrekta. Du är skyldig att fortlöpande och utan dröjsmål underrätta Rocker om det sker ändringar i de uppgifter som Du angett vid registrering, inklusive ändring av e-post.

6.2. Du försäkrar att Du är behörig att ingå avtal om användande av Tjänsten och inte behöver annans (målsman, god man, etc.) godkännande.

7. Behandling av personuppgifter

7.1. När Du använder Tjänsten behandlar Rocker dina personuppgifter. Det sker bland annat för att Rocker ska kunna tillhandahålla Tjänsten; för att förenkla och förbättra Tjänsten; i syfte att säkerställa Din identitet; göra kreditbedömningar; administrera kundförhållandet; förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av Tjänsten och kringtjänster; utföra kundanalyser, kreditbedömningar; för marknadsföringsändamål; och för att uppfylla övriga tillämpliga lagkrav.

7.2. I Rockers personuppgiftspolicy framgår hur Rocker samlar in och använder Dina personuppgifter. Den beskriver också Dina rättigheter gentemot Rocker och hur du kan göra Dina rättigheter gällande.

7.3. I Rockers personuppgiftspolicy finns också uppgifter om hur Rocker använder sig av cookies och annan tillfällig lagring av uppgifter.

8. Tillgänglighet m.m.

8.1. Rocker lämnar inga garantier gällande Tjänstens funktion eller tillgänglighet. Rocker garanterar inte kontinuerlig eller oavbruten tillgång till Tjänsten. Du är medveten om att Tjänsten, från tid till annan, kan komma att göras otillgänglig med anledning av planerade och oplanerade driftstopp, för nödvändig service och underhåll.

9. Force majeure

9.1. Part som inte kan fullgöra sina åtaganden på grund av omständigheter som part inte råder över eller annars rimligen kunnat förutse och under förutsättning att part inte förfarit vårdslöst, är befriad från skadestånd och andra påföljder. Att ett åtagande inte kan fullgöras är ursäktligt om det hindrats av en omständighet som legat utanför parts kontroll och som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

10. Uppsägning

10.1. Avtalet mellan Dig och Rocker avseende Tjänsten kan sägas upp av endera part med omedelbar verkan. Villkoren fortsätter dock att gälla för eventuella pågående köp/försäljningar till dess dessa avslutats.

11. Ansvarsbegränsning

11.1. Rocker ersätter Dig endast för styrkta och skäliga direkta kostnader som uppkommit vid användandet av Tjänsten som en direkt följd av vårdslöshet från Rockers sida. Du har inte någon rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t ex utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador om inte Rocker agerat med uppsåt eller grovt vårdslöst.

12. Meddelanden

12.1. Meddelande till Rocker skickas till support@Rocker.com. Rocker skickar meddelanden till Dig på den e-post som Du senast registrerat hos Rocker. Meddelande som skickas på detta sätt ska anses ha kommit mottagaren tillhanda senast vardagen efter att meddelandet skickats.

12.2. Meddelande till Blocket skickas via följande länk https://blocket.zendesk.com/hc/sv

13. Ändring av Tjänsten och Villkoren

3.1. Rocker förbehåller sig rätten att ändra och utveckla Tjänsten.

13.2. Villkoren gäller tills vidare. Rocker äger rätt att ändra Villkoren. Rocker kommer att informera om förändringar i Villkoren innan de träder i kraft.

14. Immateriella rättigheter

14.1. Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsten tillhör Rocker eller tredje man med vilken Rocker samarbetar, och får inte användas av Dig utöver vad som krävs för Tjänstens nyttjande enligt gällande Villkor.

15. Tillämplig lag och tvister

15.1. Om du har synpunkter på eller är missnöjd med Tjänsten, eller på det bemötande du har fått av oss, ska du kontakta klagomålsansvarig hos Rocker på email klagomal@Rocker.se eller postadress Klagomålsansvarig, Rocker AB, Flaggan 1115, 116 74 Stockholm.

15.2. Vi försöker besvara och hantera klagomål så snart som möjligt och lovar att vi kontaktar dig inom 14 dagar.

15.3. Om du inte skulle vara nöjd med Rockers hantering av ditt klagomål har du möjlighet att vända dig till reklamationsnämnden (hemsida www.arn.se och postadress Box 174, 101 23 Stockholm) samt Konsumenternas bank- och finansbyrå (hemsida www.konsumenternas.se och postadress Box 24215, 104 51 Stockholm).

15.4. Svensk rätt tillämpas på detta avtal och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.

Kontakt

Vi finns här för dig

Chatta, mejla eller ring så hjälper vi dig.